Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 01/11/2021

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

5 κενές θέσεις επαγγελματία υγείας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για πέντε (5) κενές θέσεις Επαγγελματία Υγείας Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α5 (2η βαθμίδα) €16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907, Α7: €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, A8(i): €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, 38.864 (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Απαιτούμενα προσόντα: (1) (α) Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια Γενικής Νοσηλευτικής βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου με εργασιακή πείρα δύο (2) χρόνων στην επιδίκαση απαιτήσεων ή/και στη νοσηλευτική, ή 1242
(β) Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου με εργασιακή πείρα δύο (2) χρόνων στην επιδίκαση απαιτήσεων ή/και στη ψυχιατρική νοσηλευτική, ή (γ) Εγγεγραμμένος Μαιευτής/Μαία βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου με εργασιακή πείρα δύο (2) χρόνων στην επιδίκαση απαιτήσεων ή/και στη μαιευτική,
ή (δ) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στις Ιατρικές Εργαστηριακές Επιστήμες ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Μικροβιολογία ή Αιματολογία ή Μοριακή Βιολογία ή Γενετική ή Βιοϊατρικές Επιστήμες ή Βιολογία ή σε άλλο συναφή θέμα το οποίο θα καθορίζεται κατά την προκήρυξη της θέσης με εργασιακή πείρα δύο (2) χρόνων στην επιδίκαση απαιτήσεων ή/και σε κλινικό ή/και ιατρικό εργαστήριο,
ή (ε) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών Τεχνολόγου Χημικού Εργαστηρίου ή ισότιμο προσόν σε κλάδο ή/και κλάδους της Χημείας με εργασιακή πείρα δύο (2) χρόνων στον τομέα επιδίκασης απαιτήσεων ή/και σε κλινικό ή/και ιατρικό εργαστήριο.
2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας και αποτελεσματικής συνεργασίας. (3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώσης της Αγγλικής.

Σημειώσεις: (1) Σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας τα απαιτούμενα προσόντα είναι: ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμός θέσεων

Απαιτούμενα Προσόντα Κωδικός θέσεως Τέσσερις (4) θέσεις (α) Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια Γενικής Νοσηλευ-τικής βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου με εργασιακή πείρα δύο (2) χρόνων στην επιδίκαση απαιτήσεων ή/και στη νοσηλευτική, ή (β) Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια Ψυχιατρικής Νοση-λευτικής βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου με εργασιακή πείρα δύο (2) χρόνων στην επιδίκαση απαιτήσεων ή/και στη ψυχιατρική νοσηλευτική, ή (γ) Εγγεγραμμένος Μαιευτής/Μαία βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου με εργασιακή πείρα δύο (2) χρόνων στην επιδίκαση απαιτήσεων ή/και στη μαιευτική. 4Ν-ΟΑΥ Μία (1) θέση Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλά-χιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στις Ιατρικές Εργαστη-ριακές Επιστήμες ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Μικροβιο-λογία ή Αιματολογία ή Μοριακή Βιολογία ή Γενετική ή Βιοϊατρικές Επιστήμες ή Βιολογία με εργασιακή πείρα δύο (2) χρόνων στην επιδίκαση απαιτήσεων ή/και σε κλινικό ή/και ιατρικό εργαστήριο. 1ΕΕ-ΟΑΥ

(2) Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, οι υπάλληλοι θα εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ή με ειδικά ωράρια, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δε θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ωρών την εβδομάδα.

(3) Οι υπάλληλοι του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας δυνατόν να τοποθετηθούν σε Επαρχιακό ή Περιφερειακό Γραφείο ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. (4) Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους. (5) Ενόψει Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. (6) Αναφορικά με τους υποψήφιους - (i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 1243

Γ. Εξετάσεις (1) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου. Περαιτέρω πληροφορίες για τη γραπτή εξέταση, τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της θα αποσταλούν στους υποψηφίους αργότερα. (2) Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, με βάση τη σειρά επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις, αριθμός υποψήφιων, που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας των θέσεων, ίσος με το τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων, θα κληθεί σε προφορική εξέταση. Σε περίπτωση που ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος από το τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων, θα κληθούν σε προφορική εξέταση όλοι όσοι έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση. (3) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί Πίνακας, όπου θα αναγράφονται οι υποψήφιοι σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξής τους. Ο Πίνακας χρησιμοποιείται για την πλήρωση θέσεων που είναι κενές κατά την ημερομηνία καταρτισμού του και για θέσεις που θα κενωθούν στο διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού του.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας μεταξύ των ωρών 9:00 - 13:00, στη διεύθυνση, Κλήμεντος 17-19, 1061 Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή, η οποία να φέρει ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας αποστολής με ένδειξη: Γενικό Διευθυντή, Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, Τ.Θ. 26765, 1641 Λευκωσία. (6) Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 1η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13:00. (Θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας, όπου εφαρμόζεται.) (7) Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας θα επικοινωνεί με τους υποψηφίους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε υποψηφίου θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθεί στην Αίτηση για διορισμό ή προαγωγή στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Επιπλέον, σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία διορισμού θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, www.gesy.org.cy, την οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
1 κενή θέση Φαρμακοποιού
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
3 Κενές θέσεις Φυσιοθεραπευτή
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
16 κενές θέσεις ιατρικών λειτουργών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
6 προσλήψεις Ιατρών για τα πολυδύναμα κέντρα του Δήμου Αθήνας
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
41 προσλήψεις ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτικής στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ