Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 20/09/2021

ΕΚΚΕ

Θέση Ερευνητή Γ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση»

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   


Την πλήρωση, μετά από κρίση ειδικής επιτροπής, μίας (EKKE) 1) θέσης Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών του ΕΚΚΕ με γνωστικό αντικείμενο: Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση υποψηφιότητας, στην οποία θα αναφέρεται η θέση με το γνωστικό αντικείμενο και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
3. Υπόμνημα του έργου τους
4. Έως δέκα (10) πλήρη αντίγραφα των αντιπροσωπευτικότερων -κατά την κρίση τους- επιστημονικών δημοσιεύσεών τους. 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται (εν γνώσει των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986) τα ακόλουθα: η τυχόν ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΕ, η ολοκλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, η μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική καταδίκη και η ακρίβεια όλων των υποβαλλόμενων στοιχείων. 6. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και δικαιολογητικών με τα οποία θα αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: α. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από δημόσιο φορέα ή β. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή αντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση Ν. 4250/2014, όπως ισχύει, ή γ. Ευκρινή αντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο και είναι επίσημα μεταφρασμένα. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από πανεπιστήμια του εξωτερικού, για τους Έλληνες πολίτες ή τους πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται και πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή τουλάχιστον κατατεθειμένη αίτηση. 7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (μόνο από άρρενες εφόσον απαιτείται) ότι κατά τον χρόνο πρόσληψής τους θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Αντίγραφο ποινικού μητρώου κοινής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' (για τους άρρενες) θα ζητηθούν από τον/την επιτυχόντα/ούσα πριν τον διορισμό. 3

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν την αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Έρευνα, Τεχνολογική ΑνάπτυξηΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr για την α.π. 1914/345ΓΠ/04.08.2021 προκήρυξη, εντός προθεσμίας, η οποία έχει ως καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 20-09-2021.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ. 210-7491674 κ. Μπουτζιωρή Ι. και 210-7491636 κ. Γυπαράκη Α.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού
ΑΜΚΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ
37 Θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Θέση Ερευνητή Γ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονα Κοινωνικά Πολιτικά Κινήματα»
ΕΚΚΕ
Θέση Ερευνητή Γ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση»
ΕΚΚΕ