Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 04/10/2021

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Θέση επίκουρου ή Λέκτορα στο τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψήφιες/ιους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση της πιο κάτω κενής Ακαδημαϊκής Θέσης:
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
• Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρης/ου Καθηγήτριας/ή ή Λέκτορα στην ειδικότητα:
Δημιουργική Κατασκευή (προϊόντα ή/και έπιπλα), Πειραματικό Design (Πειραματικές φόρμες, πειραματικές χρήσεις
νέων τεχνολογιών και υλικών/υλικά και εφαρμογές design με πράσινη/βιώσιμη προσέγγιση) και Σύγχρονες Ψηφιακές
Τεχνολογίες (Laser Cutting, CNC Milling, 3d printing, 3d scanning και άλλες τεχνικές που περιλαμβάνονται στα
εργαστήρια τύπου Makerspaces ή Fab-Labs)

Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται πρώτο Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα επιπέδου Μάστερ,
Αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αναγνώριση του πρώτου Πτυχίου και
του Μεταπτυχιακού τίτλου (Μάστερ) από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

Οι παραπάνω ειδικότητες αποτελούν γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα
οποία δεν είναι δυνατή ή δεν συνηθίζεται η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
Ως εκ τούτου, για την εκλογή στην παραπάνω θέση δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού τίτλου. Τα ελάχιστα προσόντα
για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα, για την παραπάνω θέση, εμπίπτουν στις πρόνοιες του άρθρου 26A του περί Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Τροποποιητικού Νόμου του 2008 (105(Ι)/2008) ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα
στις 5 Δεκεμβρίου 2008, Αρ. Τεύχους 4184, και περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα: https://www.cut.ac.cy/
university/administration/administrative-services/hr/jobs/staff-categories/exception-mga/ Τα προσόντα αυτά βασίζονται
στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του/της υποψήφιου/ιας, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του/της προσφορά.
Τονίζεται ότι οι υποψήφιες/οι θα αξιολογηθούν μόνο για τη βαθμίδα ή τις βαθμίδες για την οποία ή για τις οποίες έχουν
αιτηθεί.


Οι υποψήφιες/οι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με τον περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο, οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή/και η
Τουρκική. Για την πιο πάνω θέση θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας, σύμφωνα με τη σχετική
εγκύκλιο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ή επίπεδο Β2 βάσει του Common European Framework of Reference
(CEFR).
Στην περίπτωση εκλογής υποψήφιας/υποψήφιου, η/ο οποία/ος δεν εμπίπτει στα πιο πάνω αναφερόμενα πλαίσια που
αποδεικνύουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας αυτή/αυτός (η/ο υποψήφια/ος), και το Τμήμα στο οποίο υπάγεται,
ταυτόχρονα με την εκλογή της/του θα δεσμεύεται να αποκτήσει την καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σε διάστημα τριών
ετών.


Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα
Νομοθεσία υπολογίζονται ως εξής:
Επίκουρης/ου Καθηγήτριας/ή (Κλίμακα Α13 - Α14) €58.428 - €78.799
Λέκτορας (Κλίμακα Α12 - Α13) €44.408 - €72.265
Από τις πιο πάνω απολαβές θα αποκόπτονται οι νόμιμες εισφορές στα διάφορα ταμεία του κράτους και φόρος
εισοδήματος, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.
Αναμένεται ότι οι υποψήφιες/οι που θα εκλεγούν θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα όχι αργότερα από τον
Ιανουάριο 2022 εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα στην Αγγλική γλώσσα, σε μορφή PDF (ως
ξεχωριστά αρχεία) το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 (ώρα 23:59), στον ακόλουθο σύνδεσμο
https://www.cut.ac.cy/jobs:
1. Επιστολή στην οποία να φαίνονται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται
καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής.
2. Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο συμπεριλαμβάνει Κατάλογο Δραστηριοτήτων (τόσο ατομικών, όσο και συμμετοχή σε φεστιβάλ, ομαδικές εκθέσεις, biennale και σε διεθνώς αναγνωρισμένες διοργανώσεις καλλιτεχνικού
χαρακτήρα). Το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει επίσης να έχει λεπτομερή αναφορά στην προϋπηρεσία τους
συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων στοιχείων: Θέση, Οργανισμός/Πανεπιστήμιο, ακριβείς ημερομηνίες
απασχόλησης, αν η απασχόληση ήταν πλήρης ή μερική και σε περίπτωση μερικής απασχόλησης να καθορίζονται οι ώρες το μήνα ή την εβδομάδα.
3. Σύντομη ανασκόπηση του καλλιτεχνικού, και όπου υπάρχει, ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη
περιγραφή μελλοντικών καλλιτεχνικών και ερευνητικών σχεδίων (μέχρι 500 λέξεις).
4. Πορτφόλιο καλλιτεχνικής δημιουργίας (2 αντίγραφα).
5. Επιπρόσθετο υλικό που να αφορά σε τρείς (3) αντιπροσωπευτικές καλλιτεχνικές (ή/και ερευνητικές) δημιουργίες
(η κάθε μία ως ξεχωριστό αρχείο).
6. Αποδεικτικά στοιχεία των ακαδημαϊκών τους προσόντων.
7. Επίσημα αποδεικτικά στοιχεία (λεπτομερείς βεβαιώσεις) της (ακαδημαϊκής) εργασιακής προϋπηρεσίας τους.
8. Στοιχεία επικοινωνίας.
9. Ονόματα και ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον τριών ακαδημαϊκών (γυναικών και/ή ανδρών), οι οποίες/οι θα
ενημερωθούν αυτόματα με την υποβολή της αίτησης, για κατάθεση εμπιστευτικών συστατικών επιστολών (στην
αγγλική γλώσσα) εντός επτά (7) ημερών από την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.
Το Πανεπιστήμιο δύναται να ζητήσει γραπτές αξιολογήσεις από ανεξάρτητες/ους κριτές της επιλογής των μελών
της Ειδικής Επιτροπής, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
Αιτήσεις και στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν λαμβάνονται υπόψη.
Οι υποψήφιες/οι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς.
Αμέσως μετά την καταχώριση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιες/οι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή
υποβολή της αίτησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Ανθρώπινου
Δυναμικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment@cut.ac.cy ή στο τηλέφωνο +357 25002406.
Σημειώνεται ότι:
- Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια
επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα
επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
- Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα,
την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το σεξουαλικό προσανατολισμό.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
12 θέσεις επίκουρου καθηγητή και καθηγητή Πρώτης βαθμίδας στο πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Θέση Λέκτορα ή επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Αρχιτεκτονικής με ειδικότητα Ιστορία και θεωρία αρχιτεκτονικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση Λέκτορα ή επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Αρχιτεκτονικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση επίκουρου ή Λέκτορα στο τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση Επίκουρου ή Λέκτορα στο τμήμα Πολυμέσων
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ