Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 04/06/2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Θέση Βοηθού Λογιστή

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νοείται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμών του 1990 το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος,
όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού και σε περίπτωση επιλογής του αυτό μπορεί να διοριστεί:
(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα? ή
(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στο Πανεπιστήμιο ή στη Δημόσια Υπηρεσία
με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια.

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
(Θέση Πρώτου Διορισμού)
Τίτλος : Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός
Αρ. Θέσεων : Μία (1)
Κατηγορία : Μόνιμη Θέση
Μισθολογική Κλίμακα : Α2, Α5 και Α7
(ii) Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α2: €15.109, €15.201, €15.293, €15.385, €15.496, €15.681, €16.060, €16.439, €16.818, €17.197, €17.576, €17.967,
€18.544,
A5: €16.196, €16.826, €17.455, €18.168, €19.139, €20.110, €21.081, €22.052, €23.023, €23.994, €24.965, €25.936,
€26.907,
A7: 22.648, €23.780, €24.912, €26.044, €27.176, €28.308, €29.440, €30.572, €31.704, €32.836, €33.968, €35.100,
€36.232 (Συνδυασμένες Κλίμακες).
Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Υπό την εποπτεία του/της προϊστάμενου/νης της Οργανωτικής Οντότητας:
1. Εκτελεί λογιστικά καθήκοντα, περιλαμβανομένης και της σχετικής γραφειακής εργασίας και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.
2. Τηρεί λογιστικές καταστάσεις, μεριμνά για την είσπραξη εσόδων, διενεργεί δαπάνες, εφαρμόζει τις σχετικές
λογιστικές διατάξεις, κανόνες, κανονισμούς και εξασκεί εποπτεία και έλεγχο πάνω σε έσοδα και δαπάνες.
3. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του / της ανατεθούν.
Σημείωση:
Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και με την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτό/ή να εκτελεί τα καθήκοντά
του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύνανται να ανατεθούν σε αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο
έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση προσωπικού κατώτερης κλίμακας.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
2. Επιτυχία στην Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική (Higher Accounting Examination) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών.
3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης Διοικητικού Προσωπικού και όπου απαιτείται να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα, σε μορφή PDF, μέχρι την Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00 μ., στον ακόλουθο σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται
ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.
Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να εγγραφεί ως χρήστης στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατό να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία,
αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.
Άτομα που λόγω αναπηρίας συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν
το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22894219.
Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς.
Αμέσως μετά την καταχώριση της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή
υποβολή της αίτησής τους.
Για άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου
Δυναμικού Πανεπιστημίου Κύπρου, τηλ. 22894219 και 22894142.
2. Αιτήσεις στις οποίες δε θα έχουν επισυναφθεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Θέση Βοηθού Λογιστή
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
2 Research Assistant Positions
CYENS
Team Leader Multidisciplinary Research Group
CYENS
Two PhD positions in Global Environmental Governance at Utrecht University
UTRECHT UNIVERSITY
3 PhD Positions at Delft University of Technology
DELFT UNIVERSITY