Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 31/05/2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

3 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Ψηφιακών Συστημάτων και Νοσηλευτικής

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανακοίνωσε την πλήρωση θέσεων καθηγητών ως εξής:
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Γαιόπολις (Περ/κή οδός Λάρισας-Τρικάλων), 41500 Λάρισα, τηλ. 2410684574, e-mail: g-ds1@1uth.gr, Αρμόδιος: Αστάρα Κωνσταντία.
1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο Λειτουργικά Συστήματα και Αρχιτεκτονική Η/Υ, (Αρ. Προκ.
401/21/ΓΠ1/14.01.2021, ΦΕΚ 683/23.03.2021/τ. Γ’), ΑΔΑ:6ΛΞΖ469Β7Ξ-7Ι5, Κωδικός Ανάρτησης
ΑΠΕΛΛΑ: APP20717

2. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Επανασχηματιζόμενες δομές κωδικών ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων
σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα, (Αρ. Προκ. 403/21/ΓΠ1/14.01.2021, ΦΕΚ 683/23.03.2021/τ. Γ’), ΑΔΑ:ΨΣ7Υ469Β7Ξ-ΥΩΤ, Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP20718

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, Γαιόπολις (Περ/κή οδός Λάρισας-Τρικάλων), 41500 Λάρισα, τηλ. 2410684253, e-mail: g-nurs@uth.gr, Αρμόδιος: Μάνου Δήμητρα.
1. Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Βιοχημεία με έμφαση στην φυσικοχημική μελέτη-κατασκευή
βιοαισθητήρων για ανίχνευση αντισωμάτων στην Κλινική Βιοχημεία, (Αρ. Προκ. 24831/20/ΓΠ1/24.12.2020, ΦΕΚ 683/23.03.2021/τ. Γ’), ΑΔΑ:ΩΗΤΦ469Β7Ξ-ΤΒΕ, Κωδικός
Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP20719

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31.05.2021
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά.


Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον
ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.


Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να αναρτούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38) προσόντα εκλογής.
Η ως άνω αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ. Η μη υποβολή της
κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.


Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη θέση υποχρεούται να καταθέσει:
- Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που θα προβεί στην
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί
στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της
Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση Αναπληρωτή ή Επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Χημικών Μηχανικών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Ψηφιακών Συστημάτων και Νοσηλευτικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
12 θέσεις ΔΕΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
4 θέσεις ΔΕΠ στις σχολές Υγείας, Γεωπονίαςκαι Ανθρωπιστικών σπουδών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Θέση επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ