Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 11/05/2021

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Θέσεις Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2024

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει για πλήρωση με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τις ακόλουθες θέσεις για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2024, στα Προγράμματα Σπουδών που παρουσιάζονται στη συνέχεια. Η περιγραφή των Θεματικών Ενοτήτων του κάθε Προγράμματος Σπουδών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα των Προγραμμάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/programme/. Τα καθήκοντα των μελών ΣΕΠ, των Συντονιστών Θεματικών Ενοτήτων και των Ακαδημαϊκών
Υπευθύνων των Προγραμμάτων Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου περιγράφονται στον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου, στη διεύθυνση https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/oucvacancies/academic .


Η προκήρυξη γίνεται βάσει της εκτίμησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ότι ο αριθμός των φοιτητών που θα εγγραφούν στις πιο κάτω αναφερόμενες Θεματικές Ενότητες θα είναι τέτοιος που να δικαιολογεί την προσφορά τους ως Θεματικές Ενότητες στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2024 και αναμένοντας ότι μεταξύ των υποψηφίων που θα υποβάλουν αίτηση βάσει της παρούσας προκήρυξης θα συγκαταλέγονται κατάλληλα καταρτισμένοι και πεπειραμένοι υποψήφιοι που θα έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν άριστα τις πιο κάτω αναφερόμενες Θεματικές
Ενότητες, αφού το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφασίσει ότι η προσφορά τους είναι δικαιολογημένη.
Η υποβολή των αιτήσεων μελών ΣΕΠ διεξάγεται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΑΠΚΥ, https://recruitment.ouc.ac.cy/apply και θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 11 Μαΐου 2021, στις 13:00.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ)
Τα πιο κάτω προγράμματα σπουδών προσφέρονται σε εξαμηνιαία βάση, το χειμερινό (Σεπτέμβριος-Ιανουάριος) και το εαρινό (Ιανουάριος-Ιούνιος) εξάμηνο:
1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)
ΕΛΛ 410: Αρχαία Ελληνικά ΙΙΙ - Θεματογραφία (χειμερινό εξάμηνο)
ΕΛΛ 418: Πολιτική Σκέψη και Δράση στην Αρχαία Ελλάδα (χειμερινό εξάμηνο)
ΕΛΛ 420: Αρχαίος Ελληνικός Μύθος και Νεοελληνική Λογοτεχνία (εαρινό εξάμηνο)
ΕΛΛ 428: Αρχαία Ελληνική Θρησκεία: Μύθος και Τελετουργία (εαρινό εξάμηνο)
2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)
ΕΠΑ 617: Θεωρία και ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων (χειμερινό εξάμηνο)
3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (ΣΔΜΙΙ)
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)
ΣΔΜΙΙ513: Εισαγωγή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (χειμερινό εξάμηνο)
ΣΔΜ622 : Πρόσβαση και συμμετοχή ενηλίκων στην εκπαίδευση (χειμερινό εξάμηνο)
ΣΔΜΙΙ623: Διδασκαλία της εκπαίδευσης ενηλίκων εξ αποστάσεως (χειμερινό εξάμηνο)


4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ COGNITIVE SYSTEMS (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)
COS514: Computational Neuroscience (εαρινό εξάμηνο)
COS525: Biolinguistics and Computational Organology (χειμερινό εξάμηνο)
5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
Η πιο κάτω Θεματική Ενότητα προσφέρεται σε όλα τα προγράμματα σπουδών καθ’ όλο το ακαδημαϊκό έτος. Τα μέλη ΣΕΠ θα επισκέπτονται τους φοιτητές στο χώρο που πραγματοποιείται η πρακτική άσκησή τους στην Κύπρο τουλάχιστον μια (1) φορά το μήνα ή/και όποτε παρουσιαστεί ανάγκη, για να ενημερωθούν σχετικά με την επίδοσή τους και τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις της εργασίας τους.
ΠΕΣ695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο)


I. ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Τα υποψήφια μέλη Σ.Ε.Π. σύμφωνα με το εδάφιο (6) του άρθρου 18 του περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Νόμου (Ν.234(Ι)/2002), θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών από αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ). Σε ορισμένες περιπτώσεις, και όπου η φύση του γνωστικού αντικειμένου το απαιτεί, μπορεί να απασχολούνται ως μέλη Σ.Ε.Π. και άτομα που δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, αλλά έχουν πολύχρονη εμπειρία και βαθιά γνώση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ή διακρίνονται στο συγκεκριμένο τομέα.
Η γλώσσα διδασκαλίας και επικοινωνίας είναι η ελληνική ή/και η αγγλική γλώσσα ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών.


Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Τα μέλη Σ.Ε.Π. απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου συγκεκριμένης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης, για την κάλυψη συγκεκριμένων διδακτικών ή/και ερευνητικών αναγκών. Βασική λειτουργική μονάδα των προγραμμάτων σπουδών του ΑΠΚΥ είναι η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.), η οποία καλύπτει ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Η διάρκεια κάθε Θ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων και των επαναληπτικών, είναι πέντε ή δέκα μήνες, (εξαμηνιαίες ή ετήσιες Θ.Ε.). Ο χρόνος απασχόλησης των μελών Σ.Ε.Π. θα
συνάδει με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου.
Σε κάθε μέλος Σ.Ε.Π. συνήθως ανατίθεται ένα τμήμα. Οι υποψήφιοι που δεν απασχολούνται σε άλλο Πανεπιστήμιο, δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό, είναι δυνατό να αναλάβουν περισσότερα τμήματα.
Σε ορισμένα μέλη ΣΕΠ είναι δυνατό να ανατεθούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καθήκοντα Συντονιστή Θ.Ε. ή και Ακαδημαϊκού Υπευθύνου Προγράμματος.


Οι υποψήφιοι θα αξιολογούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Τη συνάφεια προς τη Θ.Ε. του ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου.
2. Το ερευνητικό, συγγραφικό και επαγγελματικό έργο κατά την τελευταία πενταετία.
3. Τη γενική διδακτική εμπειρία σε πανεπιστήμιο κατά την τελευταία πενταετία.
4. Την ειδική διδακτική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την τελευταία πενταετία και την ικανότητα χρήσης σύγχρονης τεχνολογίας.
5. Το χρόνο που ο υποψήφιος δύναται να διαθέσει για την παροχή των υπηρεσιών, και
6. Τις αξιολογήσεις από προηγούμενες ακαδημαϊκές περιόδους της τελευταίας πενταετίας (εφόσον υπάρχουν).

Βάσει αυτών των κριτηρίων, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα καταρτίσει ενιαίο κατάλογο κατάταξης με τριετή ισχύ (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024), από τον οποίο θα επιλέγονται τα μέλη ΣΕΠ, βάσει των εκάστοτε αναγκών του Πανεπιστημίου.
Διευκρινίζεται ότι οι όροι εργοδότησης δεν εξαντλούνται στην προκήρυξη αλλά θα περιλαμβάνονται στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του ΑΠΚΥ και των μελών ΣΕΠ που θα επιλεγούν.
IΙ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.
Η αποζημίωση των μελών Σ.Ε.Π. του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του οργανισμού και καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου. Σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση, το ύψος της αποζημίωσης των μελών Σ.Ε.Π. για τις Θ.Ε. κυμαίνεται από €250 μέχρι και €1200 μηνιαίως, ανάλογα με τον αριθμό φοιτητών σε κάθε τμήμα. Η αποζημίωση των μελών Σ.Ε.Π., θα καθορίζεται μετά την τελική ημερομηνία που οι φοιτητές έχουν δικαίωμα αποχώρησης από Θ.Ε. Τα ανωτέρω ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Συμβουλίου
του Πανεπιστημίου, πριν από την υπογραφή της σύμβασης.


ΙΙΙ. ΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης, στον σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply από τις 23 Απριλίου 2021 μέχρι και τις 11 Μαΐου 2021 και ώρα 13:00.
2. Σε ορισμένες περιπτώσεις και προκειμένου να ενημερωθεί πληρέστερα η Επιτροπή Αξιολόγησης, είναι πιθανόν να ζητηθούν από τους υποψηφίους ορισμένες από τις δημοσιεύσεις που αναφέρονται στην αίτησή τους.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι και σε τέσσερις (4) Θ.Ε. για το σύνολο των Προγραμμάτων Σπουδών.


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα ανεξαρτήτως φύλου ή ταυτότητας φύλου όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης ακαδημαϊκού, διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την εθνικότητα, την καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση ή το
σεξουαλικό προσανατολισμό σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Για πληροφορίες που αφορούν στις αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, στα τηλέφωνα: +357 22411600/662, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή (08:30-14:30). Περισσότερες πληροφορίες για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, για τη δομή και το περιεχόμενο των Προγραμμάτων Σπουδών και των επιμέρους Θ.Ε., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου http://www. ouc.ac.cy


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση Αναπληρωτή ή Επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Χημικών Μηχανικών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Ψηφιακών Συστημάτων και Νοσηλευτικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
12 θέσεις ΔΕΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
4 θέσεις ΔΕΠ στις σχολές Υγείας, Γεωπονίαςκαι Ανθρωπιστικών σπουδών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Θέση επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ