Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 20/04/2021

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Θέση Ερευνητή Β ή Γ Βαθμίδας στο τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ)- Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών (Ιωάννινα) [ΙΤΕ/ΙΜΒΒ-ΒΕ], προκηρύσσει
Μία (1) Θέση Ερευνητή Β΄ Βαθμίδας (Κύριος Ερευνητής) ή Γ΄ βαθμίδας (Εντεταλμένος Ερευνητής), με γνωστικό αντικείμενο Βασική Βιοϊατρική Έρευνα


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αποδεδειγμένο ερευνητικό έργο και συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα:
-για τη Β` βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα
και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη
χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία.

Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους και να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας.
-για τη Γ` βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα.

γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ή
με αντίστοιχο Πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική αίτηση των υποψηφίων.
δ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
ε) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού
Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση και για τις δύο θέσεις, είναι:
1. Αίτηση υποψηφιότητας (Παράρτημα Ι), στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα ζητεί να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του/της και θα αναφέρει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα)
3. Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο, καθώς και περιληπτική έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων
4. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (προκειμένου για πολίτες κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος)


5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών με τα οποία θα αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα:
α. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από δημόσιο φορέα, ή
β. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων
φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση Ν.4250/2014, ή
γ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Εφ’ όσο πρόκειται για τίτλους σπουδών από πανεπιστήμια
του εξωτερικού, για τους Έλληνες πολίτες, απαιτείται και πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή τουλάχιστον κατατεθειμένη αίτηση.
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (μόνο από άρρενες) ότι κατά το χρόνο πρόσληψής τους θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές
7. Τρεις (3) συστατικές επιστολές
8. Υπεύθυνη Δήλωση του 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της παρούσας Προκήρυξης Αντίγραφο ποινικού μητρώου κοινής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ (για
τους άρρενες) θα ζητηθούν από τον επιτυχόντα πριν τον διορισμό.


Κατάθεση δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση της υποψηφιότητάς τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση
https://apella.minedu.gov.gr.
Τελευταία ημερομηνία λήξης παραλαβής των υποψηφιοτήτων είναι η Τρίτη, 20 Απριλίου 2021
Η μη υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών με τον παραπάνω τρόπο και εντός της παραπάνω ημερομηνίας, συνιστά λόγο απαράδεκτου της αίτησης.
Η παρούσα Προκήρυξη θα δημοσιευθεί όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29, παρ. 2, Ν. 4310/2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η με αριθμό 134664/2019 Απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄ 695/4-3-2020).


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
46 Θέσεις στο ΚΕΘΕΑ με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
ΚΕΘΕΑ
Στέλεχος οικονομικής διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS
Υπεύθυνος περιβάλλοντος χώρου πάρκου Σταύρος Νιάρχος
ΚΠΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
Θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β Βαθμίδας
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Θέση Διοικητικής υποστήριξης για Μυτιλήνη
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS