Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 26/05/2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Θέση καθηγητή έρευνας ή αναπληρωτή καθηγητή για την έδρα ευρωπαϊκού χώρου έρευνας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Μια θέση πλήρους απασχόλησης Καθηγητή/τριας Έρευνας ή Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας Έρευνας για την Έδρα Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ERA Chair) στο ευρύτερο ερευνητικό πεδίο των Πολιτικών και Μελετών Επιστήμης και Καινοτομίας, με εξειδίκευση στα Οικονομικά της Επιστήμης και Καινοτομίας

Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (KOE), του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή Έρευνας ή Αναπληρωτή Καθηγητή Έρευνας για την κάλυψη της θέσης ERA Chair στο πεδίο των Πολιτικών και Μελετών Eπιστήμης και Καινοτομίας με εξειδίκευση στα Οικονομικά της Επιστήμης και Καινοτομίας. Και για τις δυο βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε συναφή με τη θέση αντικείμενο και η απασχόληση θα είναι πλήρης.

Ο/η ερευνητής/τρια που θα επιλεγεί, θα εργαστεί για σαράντα οκτώ (48) μήνες στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο SInnoPSis που χρηματοδοτείται κάτω από το πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 2020 για Έρευνα και Καινοτομία της ΕΕ.
Αυτός/ή που θα επιλεγεί, θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη δική του/της ερευνητική ομάδα. Το έργο έχει ως στόχο να προσελκύσει ένα υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό και διακεκριμένο ερευνητή στο συγκεκριμένο αντικείμενο έρευνας, προκειμένου να επιτρέψει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου να αναβαθμίσει σημαντικά τις δραστηριότητές του στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας στο πεδίο των Οικονομικών και Διοίκησης, των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Φιλοσοφίας και Πληροφορικής, έτσι ώστε να συγκεντρώσει σε μια διεπιστημονική μονάδα, εξαιρετικούς ακαδημαϊκούς από τα
συνεργαζόμενα τμήματα και να ενοποιήσει όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες στο πεδίο των Πολιτικών και Μελετών Επιστήμης και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ).


Περιγραφή
Το έργο αποσκοπεί να επιτύχει τους στόχους του, προσελκύοντας και στηρίζοντας ένα ερευνητή διεθνούς εμβέλειας στο ερευνητικό πεδίο των Πολιτικών και Μελετών Επιστήμης και Καινοτομίας, ο οποίος θα συνοδεύεται από ομάδα εξαιρετικών επιστημόνων. Αναμένεται ότι με την καθοδήγησή του ERA Chair, η ερευνητική ομάδα θα δημιουργήσει μια διεπιστημονική ερευνητική μονάδα που θα επιτρέπει την αξιοποίηση της υπάρχουσας ερευνητικής ικανότητας και των υποδομών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενισχύοντας τη σταδιακή αναβάθμιση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στον εν
λόγω τομέα στο Πανεπιστήμιο και την Κύπρο ευρύτερα.
Ο κύριος θεματικός στόχος, θα είναι τα Οικονομικά της Επιστήμης ή/και της Καινοτομίας. Ο/Η ERA Chair θα είναι ο/η Διευθυντής/ντρια της ερευνητικής μονάδας που θα δημιουργηθεί κάτω από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Πανεπιστήμιο θα παρέχει πλήρη αυτονομία στον ERA Chair για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος που αναμένεται να καταρτίσει λίγους μήνες μετά την πρόσληψή του/της.


Θέση
Ο/H ERA Chair θα προσληφθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία, Κύπρο, για διάρκεια σαράντα οκτώ (48) μηνών με πλήρη εργοδότηση με σύμβαση. Πρόσθετη παράταση της εργοδότησης θα είναι δυνατή ανάλογα με τη διαθεσιμότητα εξωτερικής χρηματοδότησης που δύναται να εξασφαλίσει ο/η ERA Chair και η ερευνητική του/της ομάδα στο πλαίσιο του έργου.
Μόλις προσληφθεί, ο/η ERA Chair θα αναλάβει τη διεύθυνση της μονάδας που θα δημιουργηθεί κάτω από το KOE, ενώ παράλληλα θα είναι υπεύθυνος/η για τη συνολική διάρθρωση και διαχείριση του έργου SInnoPSis αναλαμβάνοντας την προεδρία του Συμβουλίου Λήψης Αποφάσεων του έργου.
Ο/H ERA Chair θα έχει πλήρη αυτονομία ως συντονιστής/τρια του έργου και θα του/της παρέχεται η απαραίτητη ελευθερία και ευελιξία για την υλοποίηση των ερευνητικών προτεραιοτήτων και του ερευνητικού του/της προγράμματος.
O/Η ERA Chair θα είναι υπεύθυνος/η για την εποπτεία όλων των επιστημονικών, νομικών, οικονομικών και επιχειρησιακών θεμάτων που σχετίζονται με την εκτέλεση του έργου SInnoPSis και της ερευνητικής ομάδας με την υποστήριξη του διαχειριστή του έργου, του διοικητικού γραφείου του KOE και της Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας του ΠΚ. Επίσης, θα είναι ο συντονιστής για την υλοποίηση όλων των δεσμών εργασίας (ΔΕ) του έργου.

Απαιτούμενα Προσόντα
• Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να κατέχουν διδακτορικό πτυχίο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο. Επιπλέον, τα απαιτούμενα προσόντα για τις βαθμίδες των θέσεων Αναπληρωτή /τριας Καθηγητή /τριας Έρευνας και Καθηγητή/τριας Έρευνας ή κάποια άλλη αντίστοιχη σε βαθμό Ακαδημαϊκή θέση, με εξαίρεση τις απαιτήσεις που σχετίζονται με
τη διδακτική εμπειρία, βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: Qualifications of Academic Staff.
• Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι διακεκριμένοι/ες στον επιστημονικό τομέα τους με ένα εκτενές αρχείο επιστημονικών δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται με τα Οικονομικά της Επιστήμης και της Καινοτομίας.
• Άριστη επίδοση στην προσέλκυση χρηματοδότησης της έρευνας.
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη
Η Κυπριακή υπηκοότητα δεν είναι προαπαιτούμενη για την παρούσα θέση.


Κριτήρια για υποβολή αιτήσεων
Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονική Πύλη του Πανεπιστημίου Κύπρου, στον ακόλουθο σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main μέχρι τις 26/05/2021, τελευταία ημέρα υποβολής της αίτησης.
Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονική Πύλη τα ακόλουθα αρχεία:
I. Βιογραφικό σημείωμα στην Αγγλική Γλώσσα
II. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας / Αντίγραφο διαβατηρίου
III. Αντίγραφα πτυχίων
IV. Συνοδευτική επιστολή στην οποία να αναφέρεται/αναγράφεται το Τμήμα, ο τομέας σπουδών και η ακαδημαϊκή θέση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση μαζί με την ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος θα μπορούσε να αναλάβει καθήκοντα εάν επιλεγεί
V. Σύντομη περίληψη για προηγούμενες έρευνες (μέχρι 1500 λέξεις)
VI. Κατάλογος δημοσιεύσεων
VII. Τα ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τριών ακαδημαϊκών που θα ειδοποιηθούν αυτόματα, με την υποβολή της αίτησης, για κατάθεση εμπιστευτικών συστατικών επιστολών, (στην αγγλική γλώσσα) μέχρι και 7 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Σημ. : Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι απαραίτητο να δηλώνονται και είναι δεσμευτικά.
Οι αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.


Η διαδικασία επιλογής για τη θέση του ERA Chair θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτής, αξιοκρατικής και διαφανούς διαδικασίας, εφαρμόζοντας τις αρχές που ορίζονται στον Κώδικα Συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόσληψη ερευνητών. Θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη, με τους/τις καλύτερους/ες υποψηφίους/ες.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Συντονιστή του έργου SInnoPSis και Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ Μάριο Δημητριάδη, μέσω email: dir-rss@ucy.ac.cy ή στο τηλέφωνο +357 22894286 ή στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσω email: applications@ucy.ac.cy ή στα τηλέφωνα +357 22894146/55.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
5 θέσεις ΔΕΠ στην Ιατρική και Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
3 θέσεις Επίκουρου Καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο τμήμα Φιλολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
2 θέσεις Επίκουρων Καθηγητών στην Ιατρική Σχολή
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο τομέα Χειρουργικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ