Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Δελτία Τύπου
Ημερομηνία: 18/02/2021

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.

Διαδικασία παραίτησης - συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Υπουργείο Παιδείας, για μια ακόμη φορά αιφνιδιαστικά, όπως το συνηθίζει άλλωστε, προχώρησε, εν μέσω πανδημίας, στην αλλαγή στις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 46 του Ν.4777/17-02-2021 τροποποίησε την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.3687/2008 ως εξής:

Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου. Ειδικά για το σχολικό έτος 2021-2021 οι αιτήσεις παραίτησης υποβάλλονται μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλ. έως και την Τετάρτη 10 Μαρτίου.


Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υποβάλλονται μετά την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους γίνονται αποδεκτές με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε./Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους..


Ανάκληση αίτησης παραίτησης λόγω μη ύπαρξης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να κατατίθεται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007.
Οι εκπαιδευτικοί απολύονται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία με τη λήξη του διδακτικού έτους (άρθρο 4, παρ. 1 του Ν.3687/2008), λόγω ορίου ηλικίας, με τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους (άρθρο 59, παρ. 1, 2 του Ν.4369/2016). Για την αυτοδίκαιη απόλυση, λόγω ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης (άρθρο 155, παρ. 3 του Ν.3528/2007).


Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 10 του Ν.4151/2013, υπάλληλος που αποχωρεί από την Υπηρεσία προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί και λόγω πλάνης περί τα πράγματα δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του, μπορεί να επανέλθει στην Υπηρεσία μετά από αίτησή του, η οποία υποβάλλεται στον φορέα που αποχώρησε εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων, το οποίο και τον πληροφορεί σχετικά. Το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση από την Υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτή δεν λογίζεται συντάξιμο και δεν καταβάλλονται αποδοχές για αυτό.


Επισημαίνουμε ότι στις αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γράφουν για ποιο λόγο ζητούν να παραιτηθούν από την Υπηρεσία, π.χ. για λόγους υγείας ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους και όχι για λόγους συνταξιοδότησης ή προσωπικούς λόγους ή επαγγελματικούς λόγους, κλπ. Στην περίπτωση αίτησης παραίτησης για λόγους υγείας υποβάλλονται δικαιολογητικά από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας ή από την Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.), όταν πρόκειται για ειδικές παθήσεις. Στην περίπτωση αίτησης παραίτησης για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους αναγράφονται υποχρεωτικά οι επικαλούμενοι λόγοι και υποβάλλονται δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση εργασίας συζύγου σε άλλη πόλη/χώρα, κλπ.) που να αποδεικνύουν τους παραπάνω λόγους.

Χωρίς όριο ηλικίας μπορούν να αποχωρήσουν επίσης:
Οι τρίτεκνες μητέρες, οι οποίες είχαν τα απαιτούμενα χρόνια υπηρεσίας, δηλ. 20ετία το 2010.
Οι έγγαμες γυναίκες διορισμένες πριν την 01-01-1983 που συμπλήρωσαν συνολικά 24,5 χρόνια υπηρεσίας μέχρι και τις 18-08-2015, εκ των οποίων τα 17,5 χρόνια (θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος) στο δημόσιο μέχρι 31-12-2010.
Οι έγγαμες γυναίκες διορισμένες πριν την 01-01-1983 που συμπλήρωσαν συνολικά 27,5 χρόνια υπηρεσίας μέχρι και τις 18-08-2015 εκ των οποίων τα 17,5 χρόνια (θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος) στο δημόσιο από 01-01-2011 και μετά.
Παλιοί και νέοι ασφαλισμένοι που ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών παθήσεων οι οποίοι πάντα μπορούν να αποχωρήσουν με τη συμπλήρωση 15ετίας χωρίς όριο ηλικίας. Υπενθυμίζεται ότι στην κατηγορία των ειδικών παθήσεων ανήκουν οι παραπληγικοί, τετραπληγικοί, οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η μεσογειακή αναιμία κ.ά. με ποσοστό ανικανότητας 67% τουλάχιστον, που πιστοποιείται από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (ΑΣΥΕ). (ν.3620/2007 και ν.3865/2010).
Όσοι μέχρι τις 18-08-2015 έχουν συμπληρώσει τόσο τα έτη ασφάλισης (και με αναγνώριση πλασματικών ετών) όσο και το όριο ηλικίας (με βάση την προηγούμενη νομοθεσία δηλ. τα 50, 52, 55, 58 ή/και τα 60 έτη ανάλογα με την περίπτωση), καθώς για πρώτη φορά στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου συνδέεται η θεμελίωση με το όριο ηλικίας.
Όσοι συμπληρώνουν τα χρόνια που απαιτούνται για σύνταξη (25ετία) μετά το 2013 (είτε ασφαλίστηκαν μέχρι το 1992 είτε μετά το 1993) τα όρια ηλικίας γι’ αυτούς είναι στα 67 για πλήρη και στα 62 για μειωμένη σύνταξη, εφόσον συμπληρώνουν, μετά το 2013, τα 15, 25 ή 35 έτη ασφάλισης. Εάν συμπληρώσουν τα 40 έτη ασφάλισης, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη στο 62ο έτος της ηλικίας τους.

Μειωμένη σύνταξη:

Τα όρια ηλικίας για μειωμένη σύνταξη δεν έχουν αλλάξει με τους ν.4336/2015 και ν.4337/2015 και παραμένουν τα ίδια που προέβλεπαν οι οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις (ν.3865/2010).

Συγκεκριμένα:
Α) Άνδρες και γυναίκες με 25ετία ως το 2010 (χωρίς ανήλικο τέκνο), στο 60ο και το 55ο έτος τους αντίστοιχα, διορισμένοι είτε πριν είτε μετά το 1983, όποτε αυτό συμπληρωθεί.
Β) Άνδρες και γυναίκες που είχαν 25ετία το 2011 ή το 2012 (χωρίς ανήλικο τέκνο) μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη όταν συμπληρώσουν το 56ο ή 58ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα.
Γ) Άνδρες και γυναίκες με 25ετία, από το 2013 και μετά, στα 62.
Όσοι συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα από τα προβλεπόμενα έτη ασφάλισης έχουν ποινή 6% για κάθε έτος που υπολείπεται του αντίστοιχου ορίου ηλικίας για πλήρη σύνταξη, σύμφωνα με τον πίνακα 2. Η ποινή εφαρμόζεται στο ποσό της Εθνικής Σύνταξης (τα 384€) με ανώτατο όριο το 30%, δηλ. τα 115,20€ και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό αυτό.

Στην περίπτωση επιλογής της μειωμένης σύνταξης, το ίδιο ποσοστό μείωσης έως 30% ισχύει και στην επικουρική σύνταξη από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ - πρώην ΤΕΑΔΥ) για τα έτη ασφάλισης έως 31-12-2014.


Η μείωση της Εθνικής Σύνταξης που θα προκύψει θα είναι εφ’ όρου ζωής.

Μετά την 01-01-2022 παύουν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του ν.4336/2015 που προβλέπουν σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από 19-08-2015 έως 31-12-2021 και όλοι συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 67 ετών ή με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας χωρίς ποινή και με πλήρη σύνταξη.

Επειδή έχει δημιουργηθεί σύγχυση σχετικά με το χρονικό διάστημα μετά την 01-01-2022 ότι, αν δεν συνταξιοδοτηθεί κάποιος μέχρι τις 31-12-2021, μετά θα συνταξιοδοτηθεί στα 67 με πλήρη σύνταξη και με μειωμένη στα 62 ή εναλλακτικά με 40 έτη υπηρεσίας/ασφάλισης και ηλικία 62 ετών, διευκρινίζουμε ότι αυτό δεν ισχύει.

Ειδικότερα, αν τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας/ασφάλισης συμπληρώνονται, εντός της μεταβατικής περιόδου, από 19-08-2015 έως 31-12-2021, αλλά το νέο ηλικιακό όριο συμπληρώνεται από 01-01-2022 και μετά, η σύνταξη θα καταβληθεί κατά το έτος που θα συμπληρωθεί το νέο ηλικιακό όριο σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες 1 ή 2 του ν.4336/2015.

Π.χ. Άνδρας/γυναίκα διορισθείς/είσα το 1984 και έτος γέννησης το 1962, μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί με τη διάταξη του ν.3865/2010, όταν συμπλήρωνε τα 35 χρόνια υπηρεσίας και το 58ο έτος της ηλικίας. Σύμφωνα με τον ν.4336/2015 τα 35 χρόνια υπηρεσίας συμπληρώθηκαν το 2019 και το 58ο έτος (αρχικό ή αφετηριακό ηλικιακό όριο) συμπληρώνεται το 2020. Το νέο όριο ηλικίας, σύμφωνα με τον πίνακα 1, είναι η συμπλήρωση του 61ου έτους (μεταβατικό όριο ηλικίας). Άρα, θα συνταξιοδοτηθεί το 2023 που συμπληρώνεται το 61ο έτος της ηλικίας του και όχι στα 67.

Αν τα 35 χρόνια υπηρεσίας συμπληρώνονται εντός της μεταβατικής περιόδου, αλλά το αρχικό ή αφετηριακό ηλικιακό όριο (58) συμπληρώνεται μετά το 2022, τότε θα συνταξιοδοτηθεί στα 67 με πλήρη και με μειωμένη στα 62 ή εναλλακτικά 40 χρόνια υπηρεσίας/ασφάλισης και ηλικία 62 ετών.

Αν τα έτη υπηρεσίας/ασφάλισης συμπληρώνονται μετά την 01-01-2022 θα συνταξιοδοτηθεί στα 67 με πλήρη και με μειωμένη στα 62 ή με 40 χρόνια υπηρεσίας/ασφάλισης και ηλικία 62 ετών, ανεξάρτητα από το πότε συμπληρώνεται το ηλικιακό όριο.

Τέλος, όσοι δεν έχουν 40 έτη υπηρεσίας μέχρι την ηλικία των 67 ετών συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας (αυτοδίκαιη απόλυση λόγω ορίου ηλικίας σύμφωνα με τον ν.4369/2016) με πλήρη σύνταξη, αναλογική πάντα των ετών υπηρεσίας που θα έχουν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, στην περίπτωση αυτή, η 15ετία, ως ελάχιστη προϋπηρεσία. Οι εκπαιδευτικοί απολύονται αυτοδίκαια με τη λήξη του διδακτικού έτους (ν.3687/2008). Για την αυτοδίκαιη απόλυση, λόγω ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης (ν.3528/2007).

Οι κυριότερες διατάξεις του ν.4670/2020, που αφορά την ασφαλιστική μεταρρύθμιση και σε γενικές γραμμές αποτελεί αντιγραφή του ν.4387/2016, είναι:
Α) Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) από 01-03-2020 μετονομάζεται σε Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Στον e-ΕΦΚΑ εντάσσεται από 01-03-2020 και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) και όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου περιέρχονται στον e-ΕΦΚΑ.
Το σύνολο των δεδομένων και ατομικών στοιχείων που βρίσκεται στα πληροφοριακά συστήματα των πρώην φορέων κοινωνικής ασφάλισης και αφορά τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και την απονομή συντάξεων μεταφέρεται έως 31-05-2020 στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ. Η απόφαση συνταξιοδότησης εκδίδεται ηλεκτρονικά βάσει των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ. Ταυτόχρονα, με την έκδοση συνταξιοδοτικής πράξης για την κύρια σύνταξη θα εκδίδεται και η πράξη συνταξιοδότησης για την επικουρική σύνταξη και το εφάπαξ.
Β) Άλλαξαν τα ποσοστά αναπλήρωσης για την ανταποδοτική σύνταξη από τα 31 έτη ασφάλισης και άνω σε σχέση με τον ν.4387/2016. Μέχρι και τα 30 έτη ασφάλισης τα ποσοστά αναπλήρωσης παραμένουν τα ίδια.


Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης λαμβάνεται ο Μ.Ο. των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου επί των οποίων έγιναν κρατήσεις για την κύρια σύνταξη από 01-01-2002 (έναρξη μηχανογράφησης) έως την ημερομηνία εξόδου από την υπηρεσία. Τέτοιες αποδοχές για τους εκπαιδευτικούς είναι: Ο βασικός μισθός, το επίδομα των 140,80€ από 01-07-2007 έως 31-12-2016 και το επίδομα θέσης ευθύνης από 01-01-2008, επειδή τη χρονιά αυτή άρχισαν οι κρατήσεις για την κύρια σύνταξη, στο εν λόγω επίδομα. Για τον χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασματικά, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίστηκε το ποσό της εξαγοράς.
Οι συντάξιμες αποδοχές αναπροσαρμόζονται από 01-01-2002 έως και το προηγούμενο έτος εξόδου από την υπηρεσία. Η αναπροσαρμογή διενεργείται έως το 2024 κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Από 01-01-2025 διενεργείται με βάση τον δείκτη της μεταβολής μισθών που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Δελτία Τύπου
Η ΟΙΕΛΕ καλύπτει με απεργία - αποχή τους εκπαιδευτικούς
ΟΙΕΛΕ
Ανοιχτή διαδικτυακή πανελλαδική σύσκεψη των πρωτοβάθμιων σωματείων στην Ιδιωτική εκπαίδευση την Κυριακή 21 Φλεβάρη
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΒΥΡΩΝ»
Διαδικασία παραίτησης - συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
Αξιολόγηση στα ιδιωτικά σχολεία: φαρσοκωμωδία με όρους εμπορίου
ΟΙΕΛΕ
Διαδικτυακή εκδήλωση: Το αποτύπωμα της πανδημίας covid-19 στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ψυχική υγεία των παιδιών μας
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ