Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 01/02/2021

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Θέση Ερευνητή Γ βαθμίδας στο ΙΙΕ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριαςΓ’ βαθμίδας (Εντεταλμένου/ης Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενοΟικονομική και κοινωνική Ιστορία του ελλαδικού χώρου της κλασικής και ελληνιστικής περιόδου μέσα από τις πρωτογενείς πηγές στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΤΕΡΑ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/3-2020)


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέσεις πρέπει:
α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4386/2016 και ισχύει σήμερα, για την αντίστοιχη βαθμίδα ερευνητών
γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής/ιδρύματος.
δ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική απαγόρευση.
ε) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
- Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
- Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο
- Αντίγραφα των τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να
υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
- Βεβαιώσεις/πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και λοιπά αποδεικτικά των γνώσεων και της εμπειρίας του/της υποψηφίου/ίας.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της παρούσας Προκήρυξης.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουνηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr)αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται την Δευτέρα 01.02.2021
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιο-οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας
EKETA
Θέση επιστήμονα Β ή Γ βαθμίδας στο ΕΚΤ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Θέση ειδικού λειτουργικού επιστήμονα Β βαθμίδας στο ΕΚΤ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Θέση Ερευνητή Γ βαθμίδας στο ΙΙΕ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
4 θέσεις ερευνητικού προσωπικου βαθμίδας Β
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ