Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 20/01/2021

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

4 θέσεις ερευνητικού προσωπικου βαθμίδας Β

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β’ - Κύριος Ερευνητής
Την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, ως ακολούθως:


Α) Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, με γνωστικό αντικείμενο: Μοριακή Βιοτεχνολογία - Γενετική Ταυτοποίηση


Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει:
Aνίχνευση γενετικά τροποποιημένων φυτικών οργανισμών (ΓΤΟ) με επικυρωμένες μοριακές μεθόδους. Δημιουργία γενετικών δεικτών για: i) τη μελέτη διασποράς ΓΤΟ στο περιβάλλον, ii) την ταυτοποίηση
ειδών της φυτικής χλωρίδας/μυκήτων και iii) την ποσοτικοποίηση και μοριακή ανάλυση μεταγραφικής έκφρασης γονιδίων-στόχων σπερμάτων φυτικών οργανισμών.
Προσδιορισμό και ποσοτικοποίηση γενετικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών, συμβατικών/ γενετικά τροποποιημένων φυτικών οργανισμών και εδώδιμων/ φαρμακευτικών μανιταριών με χρήση βιοπληροφορικών συστημάτων.
Μελέτη πλασμιδιακής σταθερότητας σε γενετικά τροποποιημένα βακτήρια και φυτά.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση itap@otenet.gr ή να καλέσουν στο 2102845940.

Β) Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, με γνωστικό αντικείμενο: Μοριακή Βιοτεχνολογία - Γενετική Ταυτοποίηση
Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει:
Aνίχνευση γενετικά τροποποιημένων φυτικών οργανισμών (ΓΤΟ) με επικυρωμένες μοριακές μεθόδους.
Δημιουργία γενετικών δεικτών για: i) τη μελέτη διασποράς ΓΤΟ στο περιβάλλον, ii) την ταυτοποίηση ειδών της φυτικής χλωρίδας/μυκήτων και iii) την ποσοτικοποίηση και μοριακή ανάλυση μεταγραφικής
έκφρασης γονιδίων-στόχων σπερμάτων φυτικών οργανισμών.
Προσδιορισμό και ποσοτικοποίηση γενετικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών, συμβατικών/ γενετικά τροποποιημένων φυτικών οργανισμών και εδώδιμων/ φαρμακευτικών μανιταριών με χρήση
βιοπληροφορικών συστημάτων.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση itap@otenet.gr ή να καλέσουν στο 2102845940.

Γ) Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων / Τμήμα Εδαφολογίας (Αθήνα), με γνωστικό αντικείμενο Γονιμότητα Εδαφών - Θρέψη Φυτών
Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Διαχείριση της γονιμότητας των εδαφών και της θρέψης φυτών σε γεωργικά εδάφη, με έμφαση στις καλλιεργητικές εισροές. Αξιολόγηση ανόργανων & οργανικών λιπασμάτων. Επίδραση της λίπανσης
στην ανάπτυξη φυτών, ζιζανίων και ποιότητα γεωργικών προϊόντων. Νέα λιπάσματα και προϊόντα γονιμότητας εδάφους. Σχέση θρέψης φυτών και βιοτικών & αβιοτικών παραγόντων του εδάφους.
Τεχνικές εφαρμογής προϊόντων θρέψης εδάφους. Ανάλυση περιβαλλοντολογικών παραγόντων, που ορίζουν την προσαρμοστικότητα και το φαινότυπο της καλλιέργειας, κάνοντας χρήση φυσικοχημικών,
μηχανικών αλλά και λοιπών αναλύσεων.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση thermi.secretary@swri.gr ή να καλέσουν στο 2310473429 ή 2310471433 (εσωτ. 303 & 306).


Δ) Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου / Τμήμα Αμπέλου (Αθήνα), με γνωστικό αντικείμενο Γενετική Ανάλυση Οργανισμών
Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Γενετικές και επιγενετικές αναλύσεις που σχετίζονται με την κατανόηση των μηχανισμών οι οποίοι ρυθμίζουν σημαντικά αγρονομικά χαρακτηριστικά σχετικά με την απόδοση, ποιότητα και αντοχή των
καλλιεργούμενων φυτών σε καταπονήσεις, γενετικός-μοριακός χαρακτηρισμός φυτικών ειδών και μοριακή ιχνηλασιμότητα προϊόντων αυτών, με έμφαση στο αμπέλι.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@nagref-cha.gr ή να καλέσουν στο 2821083410.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση
https://apella.minedu.gov.gr
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 20η Ιανουαρίου 2021.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιο-οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας
EKETA
Θέση επιστήμονα Β ή Γ βαθμίδας στο ΕΚΤ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Θέση ειδικού λειτουργικού επιστήμονα Β βαθμίδας στο ΕΚΤ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Θέση Ερευνητή Γ βαθμίδας στο ΙΙΕ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
4 θέσεις ερευνητικού προσωπικου βαθμίδας Β
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ