Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 27/11/2020

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Θέση Βοηθού Χρηματοοικονομικού επιτρόπου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Φορέας), προκειμένου να διαμορφώσει εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, κάνει δεκτές δηλώσεις ενδιαφέροντος από υποψηφίους, για διορισμό Βοηθού Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης του 2010 (84(Ι)/2010).


Καθήκοντα:
Τα καθήκοντα του Βοηθού Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου καθορίζονται στον περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών Νόμο του 2010 (84(Ι)/2010).


Απαιτούμενα Προσόντα, Πείρα, Ικανότητες και Χαρακτηριστικά:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν:
(i) Στα οικονομικά ή χρηματοοικονομικά, και γνώση και πείρα σε νομικά θέματα ως ορίζεται στην παράγραφο 2 που ακολουθεί, ή
(ii) στα νομικά (περιλαμβανομένου του barrister at law) και γνώση και πείρα σε οικονομικά ή χρηματοοικονομικά θέματα ως ορίζεται στην παράγραφο 2 που ακολουθεί.
2. Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σε οικονομικά, νομικά ή χρηματοοικονομικά θέματα, ανάλογα με την περίπτωση ως περιγράφεται ανωτέρω στην παράγραφο 1, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, συντονισμό, καθοδήγηση και έλεγχο εργασιών.
3. Πολύ καλή γνώση των θεμάτων που αφορούν τον τομέα των οικονομικών και χρηματοοικονομικών στην Κύπρο καθώς και των βέλτιστων πρακτικών άλλων χωρών, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στις συναλλαγές τους με χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις.
4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εγνωσμένο κύρος και εντιμότητα, ανώτατο ηθικό επίπεδο και αυξημένο αίσθημα δικαίου, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, πολύ καλή ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, ευθυκρισία και αναλυτική σκέψη.
5. Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
6. Να μην έχει είτε το ίδιο είτε συνδεδεμένο με αυτό πρόσωπο είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ουσιώδες ως προς αυτό, συμφέρον σε χρηματοοικονομική επιχείρηση στη Δημοκρατία ή σε συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση ή έχει εργοδοτηθεί ή παρείχε υπηρεσίες σε χρηματοοικονομική επιχείρηση στη Δημοκρατία ή σε συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά τα τελευταία δύο (2) χρόνια πριν από τον προτεινόμενο διορισμό του ως Βοηθός Χρηματοοικονομικός Επίτροπος.


Θητεία και απολαβές
• Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και το πρόσωπο που θα κατέχει τη θέση δεν επιτρέπεται να ασκεί οποιασδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια ισχύος του διορισμού του.
• Ο μισθός και οι λοιποί όροι της υπηρεσίας του Βοηθού Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου θα καθοριστούν από το Υπουργικό Συμβούλιο.


Εκδήλωση ενδιαφέροντος
• Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος να αποστέλλονται εγγράφως, υπό μορφή σχετικής επιστολής στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα. Στο φάκελο να αναγράφονται τα εξής: Διοικητικό Συμβούλιο Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, οδός Κυπράνορος 15, 1061 Λευκωσία, Τ.Θ. 26722, 1647 Λευκωσία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: application@financialombudsman.gov.cy, μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2020. Δέον όπως συνοδεύονται από πλήρες και ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα.
• Αντίγραφα των τίτλων σπουδών, πιστοποίηση επαγγελματικής πείρας και λοιπές σχετικές βεβαιώσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο Φορέα μαζί με την εκδήλωση ενδιαφέροντος.
• Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.
Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάψουν αντίγραφο της πολιτικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου και λευκό ποινικό μητρώο.

Σύμφωνα με το άρθρο 7(7) του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών Νόμου του 2010 (84(Ι)/2010) στη θέση του Βοηθού Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, δε δύναται να διορισθεί:
• Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων,
• Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
• Δήμαρχος ή μέλος δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου,
• Μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου,
• Δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου,
• Ανεξάρτητος αξιωματούχος της Δημοκρατίας,
• Υπάλληλος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου αρμόδιας εποπτικής αρχής, και
• Πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 22848907.
Σημειώσεις:
• Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.
• Θα διενεργηθούν ψυχομετρικές και προφορικές εξετάσεις.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Document Management Officer
ESMA
Head of Unit - Information Management
EUROJUST
Procurement Expert
SRB
Project Officer Energy Research
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Invitation for expression of interest for clinical fellowships
CYPRUS INSTITUTE OF NEUROLOGY