Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 01/02/2021

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Κενές θέσεις στην Αστυνομία και την Πυροσβεστική

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Γίνονται δεκτές αιτήσεις στην Αστυνομία Κύπρου (από Άνδρες και Γυναίκες), για πλήρωση κενών θέσεων στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (θέσεις Αστυφυλάκων και Πυροσβεστών). Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α3: €15.306, 15.419, 15.561, 15.993, 16.447, 16.901, 17.355, 17.810, 18.442 , 19.142,
19.842, 20.542, 21.242 Α5: €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907 και Α7(ii): €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με
νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Όπως αναφέρονται στον περί Αστυνομίας Νόμο (Ν.73(Ι)/2004), όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα, τους περί Αστυνομίας (Γενικούς) Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 51/89), όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα, στις Αστυνομικές Διατάξεις και σε άλλες Νομοθεσίες που αναθέτουν καθήκοντα στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
(1) Η πρόσληψη στην Αστυνομία θα ισχύει από την ημερομηνία που δίδεται η νενομισμένη διαβεβαίωση από τον υποψήφιο Αστυνομικό.
(2) (α) Η πρόσληψη θα είναι για αρχική περίοδο τριών ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Αστυνομικός θα τελεί υπό δοκιμασία.
(β) Ο Αρχηγός μπορεί κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου να απολύσει οποιοδήποτε Αστυνομικό εάν κρίνει μετά από εκθέσεις του Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας ή του
Υπευθύνου της Σχολής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ανάλογα με την περίπτωση, και των Αστυνομικών Διευθυντών, υπό τις διαταγές των οποίων αυτός υπηρέτησε, ότι αυτός δεν είναι
ικανός Αστυνομικός. Νοείται ότι πριν από την απόφαση για απόλυση, ο Αρχηγός, δίδει στον Αστυνομικό ειδοποίηση της πρόθεσής του για απόλυση, η οποία περιέχει τους λόγους απόλυσης
και τον καλεί να προβεί σε οποιεσδήποτε παραστάσεις, τις οποίες θα επιθυμούσε εναντίον της απόλυσής του. Με βάση τις παραστάσεις αυτές ο Αρχηγός μπορεί να αποφασίσει είτε την απόλυση
είτε την παράταση της δοκιμαστικής περιόδου για ακόμη ένα χρόνο. Η δοκιμαστική περίοδος μπορεί να παρατείνεται μέχρι ένα χρόνο από τον Αρχηγό με την έγκριση του Υπουργού.
(γ) Στην περίπτωση της υποβολής παραίτησης, κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, ο Αρχηγός μπορεί να απαιτήσει όπως καταβληθούν λογικές αποζημιώσεις για έξοδα που επωμίστηκε
το Κράτος κατά τη διάρκεια της περιόδου της εκπαίδευσης, ή και οποιαδήποτε άλλα έξοδα έχει επωμισθεί η Αστυνομία λόγω της πρόσληψής του.
(δ) Μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, αν ο Αστυνομικός εκτελεί τα καθήκοντα του ικανοποιητικά και κατά την κρίση του Αρχηγού είναι από κάθε άποψη κατάλληλος για να παραμείνει στην
Αστυνομία, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις που θα εκδίδει ο Αρχηγός της Αστυνομίας προς το σκοπό αυτό, θα μονιμοποιείται ως Αστυφύλακας και η πράξη μονιμοποίησης δημοσιεύεται στις
Εβδομαδιαίες Διαταγές.

(3) (α) Οι επιλεγόμενοι για πρόσληψη στην Αστυνομία θα παρακολουθήσουν γενική επαγγελματική και πρακτική εκπαίδευση και εκγύμναση, διάρκειας τριών ακαδημαϊκών ετών.
(β) Οι αποτυγχάνοντες να εξασφαλίσουν την κατά την αναφερόμενη στην παράγραφο (3)(α) εκπαίδευση και εκγύμναση βάση της βαθμολογίας του προγράμματος που καθορίζεται με τους
εκάστοτε σε ισχύ εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας της Αστυνομικής Ακαδημίας, θα απολύονται από την Αστυνομία με απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας και σύμφωνα με τις πρόνοιες
των Καν. 7 και 8 των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89) όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.


4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ο υποψήφιος για πρόσληψη στην Αστυνομία πρέπει:-
(1) Να είναι πολίτης της Δημοκρατίας.
(2) Να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του και να μην έχει συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35) έτος, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης.
Τακτικοί Ειδικοί Αστυνομικοί ή Ειδικοί Αστυνομικοί, που υπηρετούν στην Αστυνομία, δύνανται, σύμφωνα με τον περί Αστυνομίας Νόμο (Ν.73(1)/2004), καθώς και τους περί Αστυνομίας (Γενικούς) Κανονισμούς, (Κ.Δ.Π. 51/89), να είναι υποψήφιοι για πρόσληψη στην Αστυνομία ανεξαρτήτως ηλικίας.
(3) Να είναι κάτοχος απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή κάτοχος διπλώματος ή πτυχίου τριτοβάθμιας τουλάχιστον σχολής μεταλυκειακού επιπέδου.
(4) Να είναι ύψους όχι μικρότερου του 1.65 μέτρα οι άνδρες και του 1.60 μέτρα οι γυναίκες.
(5) Να έχει Δείκτη Μάζας Σώματος λιγότερο του τριάντα (30). Ο Δείκτης Μάζας Σώματος υπολογίζεται διαιρώντας το σωματικό βάρος του υποψηφίου, σε κιλά, με το τετράγωνο του ύψους αυτού, σε μέτρα
(ΔΜΣ= βάρος : ύψος²).
(6) Να έχει καλή γνώση της Ελληνικής και ικανοποιητική γνώση μιας ξένης γλώσσας. Νοείται ότι, η καλή γνώση της Ελληνικής και η ικανοποιητική γνώση της ξένης γλώσσας θα πιστοποιείται με βάση τον εκάστοτε σε ισχύ κατάλογο αποδεκτών τεκμηρίων της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.
(7) Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.
Οι υποψήφιοι, να υποβάλουν Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης ΤΥΠΟΥ Α΄ ΠΛΗΡΕΣ (Έντυπο Ε.Φ. 136), που να έχει εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο ενός έτους πριν από την ημερομηνία προκήρυξης, στο οποίο να φαίνονται όλες οι στρατολογικές μεταβολές και που να αποδεικνύει την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας ή τη νόμιμη απαλλαγή. Το έγγραφο αυτό, εκδίδεται από τα Στρατολογικά Γραφεία, και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα δεν θα γίνονται αποδεκτά και η αίτηση θα απορρίπτεται.
Ως ημερομηνία εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων για την παρούσα διαδικασία, θεωρείται η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.


5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ο υποψήφιος θα πρέπει:-
(1) Να επιτύχει σε γραπτή εξέταση, που διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89), και να έχει συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία τουλάχιστο 50% κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση όχι λιγότερο του 40% της βαθμολογίας.
Τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης θα δημοσιευθούν, όπως προβλέπεται στους σχετικούς Κανονισμούς.
(2) Να επιτύχει σε γραπτές ψυχομετρικές εξετάσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν δοκιμασίες γνωστικών ικανοτήτων και προσωπικότητας. Οι εξετάσεις θα ανατεθούν σε αρμόδιο οικονομικό φορέα.
Για τις δοκιμασίες γνωστικών ικανοτήτων, κατόπιν της νορμοθέτησης των απαντήσεων επί του συνόλου των εξεταζόμενων, κριτήριο επιτυχίας θα αποτελέσει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του -0.75 της τυπικής απόκλισης από το μέσο όρο.
Για τις ψυχομετρικές δοκιμασίες προσωπικότητας, κριτήρια επιλεξιμότητας θα αποτελέσουν τα εντός των ερμηνευτικών ορίων διαστήματα των απαντήσεων καθ’ εκάστου υποψηφίου, και η γενικότερη
συμβατότητα κάθε υποψηφίου στη δεδομένη φάση με τα προκαθορισμένα κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τις ιδιότητες του Ψυχομετρικού εργαλείου, τις νόρμες και τον κατασκευαστή του.
Τα αποτελέσματα των γραπτών ψυχομετρικών εξετάσεων θα δημοσιευθούν στην επίσημη Ιστοσελίδα της Αστυνομίας (www.police.gov.cy).
(3) Να επιτύχει σε δοκιμασία αθλητικών γυμναστικών αγωνισμάτων, το απαιτούμενο επίπεδο των οποίων καθορίζεται στον Πίνακα Β των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89) όπως
τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.
Κατά τη διάρκεια συμμετοχής των υποψηφίων στα Αθλητικά Γυμναστικά Αγωνίσματα, θα πραγματοποιείται τόσο η μέτρηση ύψους όσο και ο υπολογισμός του Δείκτη Μάζας Σώματος, από την Επιτροπή
που θα συγκροτείται για το σκοπό αυτό.
Οποιαδήποτε άλλη μέτρηση, πέραν από αυτής που θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή, δεν θα γίνεται αποδεκτή.


6. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(α) Για να επιλεγεί Αστυφύλακας να τοποθετηθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, θα πρέπει να επιτύχει στις ειδικές επαγγελματικές δοκιμασίες, σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη 1/51.
(β) Η συμμετοχή στις ειδικές επαγγελματικές δοκιμασίες, επιτρέπεται μία και μόνο φορά, κατά την πρόσληψη του υποψηφίου.
(γ) Ο αριθμός των θέσεων που θα παραχωρηθούν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, θα αποφασιστεί από τον Αρχηγό Αστυνομίας.
(δ) Ο πίνακας κατάταξης των ειδικών επαγγελματικών δοκιμασιών, ισχύει μόνο κατά την πρόσληψη που αφορά στην παρούσα προκήρυξη.


7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Δικαίωμα συμμετοχής στη γραπτή εξέταση θα έχουν όσοι πληρούν τα προσόντα που προνοούν οι σχετικοί Νόμοι και Κανονισμοί και καταβάλουν το ποσό των €45 ως αντίτιμο για συμμετοχή στην εξέταση, κατά την υποβολή της αίτησης, μέσω του συστήματος αποδοχής πληρωμών της JCC, που αποτελεί το τελευταίο στάδιο επιτυχούς υποβολής της αίτησης.
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Η ημερομηνία διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης, καθώς και η ύλη της γραπτής εξέτασης, σε γενικές γραμμές, θα γνωστοποιηθεί με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση, θα καλούνται να λαμβάνουν μέρος στις υπόλοιπες διαδικασίες αξιολόγησης, που προνοούνται από τις διατάξεις των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89) όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.
9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Τα ακαδημαϊκά προσόντα λαμβάνονται υπόψη και πιστώνονται με επιπρόσθετες μονάδες, σε σχέση με την τελική κατάταξη των υποψηφίων στον Πίνακα Διοριστέων. Για το σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι προτρέπονται όπως εξασφαλίσουν Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Πτυχίου ή Διπλώματός τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), εκεί και όπου απαιτείται, το οποίο να είναι σε θέση να παρουσιάσουν στο Συμβούλιο Προσλήψεων, όταν ζητηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα γίνεται οποιαδήποτε πίστωση επιπρόσθετων μονάδων.


10. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
(1) Η διαδικασία πρόσληψης θα γίνει σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89) όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα και του Νόμου για την Αξιολόγηση Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία, (Νόμος 6(Ι)/98), όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μόνο μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας ΑΡΙΑΔΝΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ariadni.gov.cy στη θεματική ενότητα ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.
(2) Οι υποψήφιοι για να μπορέσουν να υποβάλουν την αίτησή τους, θα πρέπει, εκ των προτέρων, να δημιουργήσουν προφίλ ως Πολίτης (Φυσικό Πρόσωπο) στο ΑΡΙΑΔΝΗ, το οποίο θα πρέπει να
πιστοποιήσουν σε Κυβερνητικό Οργανισμό (Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ΚΕΠ, ή Κεντρικά Ταχυδρομεία ΚΕ.ΠΟ), προσκομίζοντας το Δελτίο Ταυτότητάς τους, καθώς και τον Αριθμό Προφίλ (Profile
ID) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη πιστοποιημένο προφίλ από προηγούμενες φορές ή για κάποιο άλλο λόγο, να μην δημιουργήσουν νέο προφίλ. Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν θυμάται τα στοιχεία του, υπάρχει ο μηχανισμός Ξέχασα το όνομα Χρήστη, Ξέχασα τον Κωδικό.


(3) Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης, θα πρέπει να σαρώνονται και υποβάλλονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, καθορίζεται η Δευτέρα, 09/11/2020 και ώρα 09:00, η οποία εκπνέει τη Δευτέρα, 01/02/2021 και ώρα 14:00. Αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα απορρίπτονται αυτόματα από το σύστημα.
(4) Η ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων, συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.
(α) Αιτήσεις οι οποίες θα γίνονται αποδεκτές από το σύστημα και στη συνέχεια διαπιστωθεί ότι τούτο έγινε στη βάση πλαστών, ψευδών, ή /και παραπλανητικών στοιχείων/εγγράφων, πέραν της
ποινικής ευθύνης που τυχόν θα υπέχει ο αιτητής, όπως προνοείται από την υφιστάμενη νομοθεσία, θα απορρίπτονται και ο αιτητής θα αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης, έστω
και εάν στο μεταξύ έχει επιτύχει σε άλλες διαδικασίες αξιολόγησης, όπως αυτές προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη.
(β) Εάν διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της όλης διαδικασίας, ότι ο υποψήφιος δεν πληροί οποιοδήποτε από τα απαιτούμενα προσόντα, θα αποκλείεται από τις περαιτέρω διαδικασίες
αξιολόγησης.
(γ) Στις περιπτώσεις (α) και (β) πιο πάνω, σε κανένα υποψήφιο θα επιστρέφονται τα τέλη που κατέβαλε, κατά την υποβολή της αίτησής του.
(5) Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Senior Credit Risk Model Developer
EUROPEAN INVESTMENT BANK
(Senior) Media Officer - Brussels
EUROPEAN INVESTMENT BANK
(Associate) Climate Risk Management Officer
EUROPEAN INVESTMENT BANK
Procurement Buyer for Construction Works
FRAPORT GREECE
Bioinformatician
BSRC Fleming