Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 01/10/2020

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Θέση Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον ΕΛΓΟ Δήμητρα

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο ΕΛΓΟ Δήμητρα ανακοίνωσε την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου Παρ΄ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής και πάγιας αντιμισθίας, αορίστου χρόνου, κατόπιν επιλογής, για την εξυπηρέτηση των
αναγκών του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.ΟΔΗΜΗΤΡΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ.2, περ. ιβ΄, του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄/1994), όπως ισχύει και τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/2013) Κώδικας Δικηγόρων, όπως ισχύει.


Ο/η δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας στην έδρα του Οργανισμού: Αθήνα (Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα, Τ.Κ. 111
45), όπου και θα υπάγεται οργανικά, για χρόνο που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.
Οι αποδοχές του/της δικηγόρου που θα προσληφθεί καθώς και η κατάταξή του/της σε μισθολογικά κλιμάκια γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354/2015, όπως ισχύει και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ,
Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα,
Τ.Κ. 111 45 - Αθήνα,
απευθύνοντάς την:
στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων & Διοικητικής Μέριμνας/ Τμήμα Διοικητικού, υπόψη: κας Β. Μπιτσοπούλου & κας Κ. Μιχαλοπούλου, κατά τις εργάσιμες ημέρες, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών που αρχίζει την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο Αθηνών και συγκεκριμένα στην εφημερίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτής, τη 01.10.2020.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
2 θέσεις ερευνητών Β Βαθμίδας στον ΕΛΓΟ Δήμητρα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
3 θέσεις ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ στον ΕΛΓΟ Δήμητρα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Θέση ερευνητή Γ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Θέση Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον ΕΛΓΟ Δήμητρα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Προκήρυξη θέσης Διευθυντή
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ