Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 14/08/2020

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Θέση ερευνητή Β βαθμίδας στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος ανακοίνωσε την προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: Νέα ανόργανα και υβριδικά υλικά για οπτοηλεκτρονικές διατάξεις στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος..

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση υποψηφιότητας, στην οποία θα αναφέρεται η θέση με το γνωστικό αντικείμενο και τα συνυποβαλλόμενα
δικαιολογητικά.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Υπόμνημα εργασιών.
4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται (εν γνώσει των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου22 του Ν.1599/1986) τα ακόλουθα: ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΕ, βεβαίωση ολοκλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων, λευκό ποινικό μητρώο, ακρίβεια όλων των υποβαλλόμενων στοιχείων.
6. Αντίγραφα τίτλων σπουδών με τα οποία θα αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα:
α. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από δημόσιο φορέα ή
β. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή αντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση Ν. 4250/2014, όπως ισχύει ή


γ. Ευκρινή αντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο και είναι επίσημα μεταφρασμένα. Εφ' όσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από πανεπιστήμια του εξωτερικού, για τους Έλληνες πολίτες ή τους πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται και πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή τουλάχιστον κατατεθειμένη αίτηση.
7. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο/η υποψήφιος/α).
8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (μόνο από άρρενες) ότι κατά το χρόνο πρόσληψής τους θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Αντίγραφο ποινικού μητρώου κοινής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' (για τους άρρενες) θα ζητηθούν από τον/την επιτυχόντα/ούσα πριν τον διορισμό.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες, να υποβάλλουν την αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr
για την α.π. 100/2020-2061/26-06-2020 προκήρυξη, εντός προθεσμίας, η οποία έχει ως καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 14-08-2020.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Γ Βαθμίδας στο ΙΠΤ
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
θέση εντεταλμένου ερευνητή βαθμίδας Γ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Προκήρυξη θέσης Διευθυντή
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Θέση ερευνητή Β βαθμίδας στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Πλήρωση της θέσης του Διευθυντή στο ΕΑΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ