Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 30/06/2020

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Θέση Ερευνητή Β Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος ανακοίνωσε την προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: Νέα ανόργανα και υβριδικά
υλικά για οπτοηλεκτρονικές διατάξεις στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του N. 4310/2014 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 16 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α'/11-5-2016) ήτοι:

Για την θέση Ερευνητή/τριας Β' βαθμίδας:
- Να είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων.
- Να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνουν και να διευθύνουν προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζουν και να κατευθύνουν την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητούν και να προσελκύουν οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθούν πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία.
- Επίσης, απαιτείται να έχουν κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχουν διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχουν προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους και η συμβολή τους στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές.
β) Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία διαπιστώνεται με πιστοποιητικό γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας που χορηγείται είτε κατά τον Ν.2431/96 είτε από σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας .
γ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 Ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) .
δ) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες, να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας (στην οποία θα αναφέρεται η θέση με το γνωστικό αντικείμενο) συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την α.π. 100/2020-1591/14-05-2020 προκήρυξη, εντός προθεσμίας, η οποία έχει ως καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση ερευνητή Β βαθμίδας στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Θέση ερευνητή Β βαθμίδας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Πλήρωση της θέσης του Διευθυντή στο ΕΑΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
2 Θέσεις Ερευνητών Β στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ