Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 07/08/2020

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Θέση Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στο τμήμα πολυμέσων και γραφικών τεχνών

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση της πιο κάτω κενής Ακαδημαϊκής Θέσης:
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

- Μία (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: Σχέδιο και Κινούμενη Εικόνα (2D animation)
Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι σε θέση να διδάξει τα μαθήματα:
ΠΓΤ 211 Animation I, ΠΓΤ 213 Animation II
κι επιπλέον, κατά προτίμηση του/της, κάποια από τα πιο κάτω μαθήματα:
ΠΓΤ 100 Σχέδιο Χρώμα Σύνθεση, ΠΓΤ 312 Κινηματογραφική Παραγωγή, ΠΓΤ 496 Κινηματογραφική Παραγωγή ΙΙ.


Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Μάστερ, Αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου, και καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αναγνώριση του μεταπτυχιακού τίτλου (Μάστερ) από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).
Οι παραπάνω ειδικότητες αποτελούν γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή δεν συνηθίζεται η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
Ως εκ τούτου, για την εκλογή στις παραπάνω θέσεις δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού τίτλου. Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα, για τις παραπάνω θέσεις, περιγράφονται στην ιστοσελίδα: https://www.cut.ac.cy/university/ administration/administrative-services/hr/jobs/staff-categories/exception-mga/ Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του/της υποψήφιου/ιας, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του/της προσφορά. Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή/και η Τουρκική.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.


Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου ο οποίος δεν γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, θα είναι δέσμευση του προσληφθέντα, καθώς και του Τμήματος στο οποίο υπάγεται, να μάθει την ελληνική γλώσσα σε διάστημα τριών ετών.
Σημειώνεται ότι το κάθε Τμήμα θα θέσει τα δικά του κριτήρια για το επίπεδο επάρκειας της ελληνικής γλώσσας που απαιτείται.
Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία υπολογίζονται ως εξής:
Επίκουρος Καθηγητής (Κλίμακα Α13 - Α14) €58.428 - €78.799 (Κλίμακα Α13 - Α14) €58.296 - €78.620
Λέκτορας (Κλίμακα Α12 - Α13) €44.408 - €72.265 (Κλίμακα Α12 - Α13) €44.308 - €72.101
Αναμένεται ότι οι υποψήφιοι που θα εκλεγούν θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα όχι αργότερα από τον Ιούλιο 2021, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.


Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:
(Ι) Σε έντυπη μορφή
1. Επιστολή στην Ελληνική ή Αγγλική στην οποία να φαίνονται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής (2 αντίγραφα).
2. Βιογραφικό Σημείωμα - στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα (2 αντίγραφα).
3. Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού και δημιουργικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή δημιουργικών και ερευνητικών σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις) - στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα (2
αντίγραφα)
4. Κατάλο Δημοσιεύσεων στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (2 αντίγραφα).
5. Πορτφόλιο καλλιτεχνικής δημιουργίας (2 αντίγραφα).
6. Οπτικό και/ή άλλο υλικό που να αφορά σε τρεις αντιπροσωπευτικές καλλιτεχνικές (ή/και ερευνητικές) δημιουργίες (2 αντίγραφα).
7. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους (2 αντίγραφα).
8. Στοιχεία επικοινωνίας (2 αντίγραφα).
9. Επίσημα αποδεικτικά στοιχεία (λεπτομερείς βεβαιώσεις) της (ακαδημαϊκής) εργασιακής προϋπηρεσίας τους (2 αντίγραφα).
10. Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας από τουλάχιστον τρεις Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές Πανεπιστημίου (2 αντίγραφα).


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (υπογεγραμμένες σε μορφή PDF)
εμπιστευτικές συστατικές επιστολές στα Αγγλικά απευθείας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού στην διεύθυνση clairie.palate@cut.ac.cy. Οι συστατικές επιστολές
πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των Καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Το Πανεπιστήμιο μπορεί επίσης να ζητήσει συστατικές επιστολές από ανεξάρτητους κριτές της επιλογής των μελών της Ειδικής Επιτροπής, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
(ΙΙ) Τα πιο πάνω στοιχεία (εκτός από τυχόν αντικείμενα που περιλήφθηκαν στα σημεία 5 και/ή 6) θα πρέπει επίσης να υποβληθούν, σε ψηφιακό δίσκο (CD-R ή DVD) ως ξεχωριστά αρχεία για το κάθε στοιχείο σε μορφή PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT - να φυλάγονται σε Λατινικούς χαρακτήρες, τα ονόματα των αρχείων να μην είναι μακροσκελή και να μην περιλαμβάνουν σύμβολα).
Αιτήσεις και στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν λαμβάνονται υπόψη και
πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.


Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο/συσκευασία με την ένδειξη του γνωστικού αντικείμενου της συγκεκριμένης θέσης στα Γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου - Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 4ος όροφος, Αρχ. Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο στην Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός, με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα όχι αργότερα από την Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020, ώρα 2.00 μ.μ. η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Κλαίρη Παλατέ στην ηλεκτρονική διεύθυνση clairie.palate@cut.ac.cy ή στο τηλέφωνο +357 25002406.
Σημειώνεται ότι:
- Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
- Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το σεξουαλικό προσανατολισμό.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέσεις ακαδημαϊκών υποτρόφων στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Θέση Επίκουρου Καθηγητή στη σχολή επιστημών αγωγής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
26 θέσεις διδακτικού ερευνητικού προσωπικού στο πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο τμήμα Ιατρικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
4 θέσεις ΔΕΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ