Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 29/07/2020

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Θέση Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στη σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση της πιο κάτω κενής Ακαδημαϊκής Θέσης:
ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
- Μία (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: Δισδιάστατη δημιουργία (σχέδιο, ζωγραφική, μικτές τεχνικές κλπ.) ή/και τρισδιάστατη δημιουργία (γλυπτική, κατασκευές, εγκαταστάσεις στο χώρο κλπ.).
Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται πρώτο Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα επιπέδου Μάστερ, Αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου, και καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αναγνώριση του πρώτου Πτυχίου και του Μεταπτυχιακού τίτλου (Μάστερ) από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).
Οι παραπάνω ειδικότητες αποτελούν γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή δεν συνηθίζεται η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
Ως εκ τούτου, για την εκλογή στην παραπάνω θέση δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού τίτλου. Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα, για τις παραπάνω θέσεις, εμπίπτουν στις πρόνοιες του άρθρου 26Β του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Τροποποιητικού Νόμου του 2012 (111(Ι)/2012) ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 17 Ιουλίου 2012, Αρ. Τεύχους 4348, και περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα:
https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/hr/jobs/staff-categories/exception-far/ Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του/της υποψήφιου/ιας, και στο καλλιτεχνικό και ερευνητικό έργο.
Συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή στο απαιτούμενο προσόν της κατοχής, τουλάχιστον, πέντε ετών (για αίτηση στη βαθμίδα του Λέκτορα) αυτοδύναμης διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας, μετά την απόκτηση του τίτλου Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε αντίστοιχο ερευνητικό κέντρο.Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή/και η Τουρκική.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.


Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου ο οποίος δεν γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, θα είναι δέσμευση του προσληφθέντα καθώς και του Τμήματος στο οποίο υπάγεται να μάθει την ελληνική γλώσσα σε διάστημα τριών ετών.
Σημειώνεται ότι το κάθε Τμήμα θα θέσει τα δικά του κριτήρια για το επίπεδο επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας που απαιτείται.
Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία υπολογίζονται ως εξής:
Επίκουρος Καθηγητής (Κλίμακα Α13 - Α14) €58.428 - €78.799 (Κλίμακα Α13 - Α14) €58.296 - €78.620
Λέκτορας (Κλίμακα Α12 - Α13) €44.408 - €72.265 (Κλίμακα Α12 - Α13) €44.308 - €72.101
Αναμένεται ότι ο/η υποψήφιος/ια που θα εκλεγεί θα μπορεί να αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο 2021 ή τον Ιούλιο 2021, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.


Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:
(Ι) Σε έντυπη μορφή
1. Επιστολή στα Ελληνικά και Αγγλικά στην οποία να φαίνονται το Τμήμα, η/οι βαθμίδα/ες και η ειδικότητα, για την οποία ενδιαφέρονται καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής (2 αντίγραφα).
2. Βιογραφικό Σημείωμα - στα Αγγλικά (2 αντίγραφα).
3. Σύντομη ανασκόπηση του καλλιτεχνικού και, όπου υπάρχει, ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών καλλιτεχνικών και ερευνητικών σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις) - στα Αγγλικά (2 αντίγραφα).
4. Πορτφόλιο καλλιτεχνικής δημιουργίας (2 αντίγραφα).
5. Οπτικό και/ή άλλο υλικό που να αφορά σε τρεις αντιπροσωπευτικές καλλιτεχνικές (ή/και ερευνητικές) δημιουργίες (2 αντίγραφα).
6. Κατάλογος εκθέσεων: τόσο ατομικών, όσο και συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις και σε διεθνώς αναγνωρισμένες διοργανώσεις καλλιτεχνικού χαρακτήρα - στα Αγγλικά (2 αντίγραφα).
7. Αποδεικτικά στοιχεία των ακαδημαϊκών προσόντων τους (2 αντίγραφα).
8. Επίσημα αποδεικτικά στοιχεία (λεπτομερείς βεβαιώσεις) της (ακαδημαϊκής) εργασιακής προϋπηρεσίας τους (2 αντίγραφα).
9. Στοιχεία επικοινωνίας (2 αντίγραφα).
10. Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας, τουλάχιστον, τριών Καθηγητών ή Αναπληρωτών Καθηγητών Πανεπιστημίου (2 αντίγραφα).
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τους παραπάνω, τουλάχιστον, τρεις Καθηγητές ή Αναπληρωτές Πανεπιστημίου να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση
clairie.palate@cut.ac.cy (υπογεγραμμένες σε μορφή PDF) εμπιστευτικές συστατικές επιστολές στα Αγγλικά απευθείας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι
συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των Καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την
αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Το Πανεπιστήμιο μπορεί επίσης να ζητήσει συστατικές επιστολές από ανεξάρτητους κριτές της επιλογής των μελών της Ειδικής Επιτροπής, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
(ΙΙ) Τα πιο πάνω στοιχεία (εκτός από τυχόν αντικείμενα που περιλήφθηκαν στα σημεία 4 και/ή 5) θα πρέπει επίσης να υποβληθούν, σε ψηφιακό δίσκο (CD-R ή DVD) ως ξεχωριστά αρχεία για το κάθε στοιχείο σε μορφή PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT - να φυλάγονται σε Λατινικούς χαρακτήρες, τα ονόματα των αρχείων να μην είναι μακροσκελή και να μην περιλαμβάνουν σύμβολα).
Αιτήσεις και στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.


Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο/συσκευασία με την ένδειξη του γνωστικού αντικείμενου της συγκεκριμένης θέσης στα Γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου - Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 4ος όροφος, Αρχ. Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο στην Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός, με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα όχι αργότερα από την Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020, ώρα 2.00 μ.μ. η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Κλαίρη Παλατέ στην ηλεκτρονική διεύθυνση clairie.palate@cut.ac.cy ή στο τηλέφωνο +357 25002406.
Σημειώνεται ότι:
- Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
- Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το σεξουαλικό προσανατολισμό.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέσεις ακαδημαϊκών υποτρόφων στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Θέση Επίκουρου Καθηγητή στη σχολή επιστημών αγωγής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
26 θέσεις διδακτικού ερευνητικού προσωπικού στο πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο τμήμα Ιατρικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
4 θέσεις ΔΕΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ