Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 25/02/2020 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Κενή θέση έκτακτου λειτουργού κάρτας φιλάθλου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης έκτακτου Λειτουργού Κάρτας Φιλάθλου για τις ανάγκες του Οργανισμού. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτούμενων Αορίστου και Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία
Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016- εφεξής ο Νόμος) και συγκεκριμένα της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 4, γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη στελέχωση μίας (1) θέσης (Κλ. Α8).

Καθήκοντα Ευθύνες
1. Θα παρέχει υποστήριξη και να επιλύει προβλήματα της Κάρτας Φιλάθλου.
2. Εκτελεί καθήκοντα υποστήριξης στους χρήστες των συστημάτων έκδοσης κάρτας φιλάθλου του ΚΟΑ.
3. Τηλεφωνική υποστήριξη με την οποία θα υποστηρίζει υφιστάμενα καθώς και μελλοντικά μέλη του μητρώου της Κάρτας Φιλάθλου.
4. Ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα και εκθέσεις, διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται, εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.
5. Παροχή καθοδήγησης και εκτέλεσης διαφόρων υποθέσεων ή και θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Κάρτας Φιλάθλου του Οργανισμού.
6. Εκτελεί οτιδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.


Απαιτούμενα Προσόντα
1. Οι αιτητές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
2. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
3. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στις Αθλητικές Επιστήμες
(Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή Διδακτορικό τίτλο).
4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
5. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
6. Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

Αιτήσεις:
1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση για πρόσληψη, Έντυπο Γεν. 1 ΚΟΑ. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
2. Οι Υποψήφιοι που κατέχουν δύο ή περισσότερους πανεπιστημιακούς τίτλους συναφείς με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, θα λαμβάνουν τα μόρια που αντιστοιχούν στο πτυχίο με την ψηλότερη βαθμολογία.
3. Το έντυπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν από τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού στην οδό Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου, Έγκωμη, Λευκωσία, 1ος όροφος, Αρχείο ΚΟΑ ή από την πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση (Ειδήσεις / Θέσεις Εργασίας):https://cyprussports.org/gr/


4. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό Φάκελο με την ένδειξη ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και να παραδοθούν στη Γραμματεία έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή υπόψη Γενικής Διευθύντριας Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού στην Διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου, 2400 Έγκωμη, Λευκωσία.
5. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.
6. Για πληροφορίες αναφορικά με τη θέση, οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στα Γραφεία του ΚΟΑ, τηλ. 22897000 (248).


ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα πιο κάτω αντίγραφα:
1. Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
2. Βεβαίωση συμπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής από αυτές (για τους άρρενες).
3. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
4. Ακαδημαϊκά Προσόντα Διοίκηση Αθλητισμού.
5. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης ή εξετάσεων ή άλλων προσόντων που αναφέρονται στην αίτηση.
6. Επίσημα πιστοποιητικά βεβαίωσης της πείρας στα οποία να αναφέρεται ο εργοδότης, η περίοδος εργοδότησης, η θέση και το αντικείμενο της εργασίας.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
5 έμπειρους εκπαιδευτές για την εξ αποστάσεως διεξαγωγή του Water Academy
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Postdoctoral Researcher, Program on Turkey
ELIAMEP
Κενές θέσεις Νηπιαγωγών στο κοινοτικό νηπιαγωγείο Γερίου
ΔΗΜΟΣ ΥΨΩΝΑ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή
ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Lawyer Thessaloniki
SOLIDARITY NOW