Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 24/02/2020

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Κενές θέσεις στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω αυτοματοποιημένου εργαλείου, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 24:00. Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο της ΚΤΚ, στη διεύθυνση: https://www.centralbank.cy/el/the-bank/employment


ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ - Επόπτης Τεχνολογίας
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΠΤ)
Καθήκοντα και Eυθύνες:
- Παρακολούθηση εξελίξεων στον τομέα των καινοτόμων εταιρειών και τεχνολογιών στο χρηματοοικονομικό τομέα (Fintech).
- Επιθεώρηση ή/και έλεγχος τραπεζών και ιδρυμάτων πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος και διεξαγωγή ερευνών, μελετών και εργασιών όπως αξιολόγηση:
1. Της διακυβέρνησης, της δομής και οργάνωσής τους με έμφαση στις μονάδες πληροφορικής και ασφάλεια πληροφοριών.
2. Των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου τους για θέματα πληροφορικής, περιλαμβανομένων και των Σχεδίων Ανάκαμψης από Καταστροφή (Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών) και των Σχεδίων Επιχειρησιακής Ετοιμότητας.
3. Των συστημάτων πληροφορικής τους.
- Ενεργός συμμετοχή στην προετοιμασία και διεκπεραίωση των επί τόπου ελέγχων, στη σύνταξη σχετικών εκθέσεων και πορισμάτων όσον αφορά θέματα πληροφορικής και ασφάλειας πληροφοριών. Παρακολούθηση των αναφορών και εκθέσεων τις οποίες υποβάλλουν τα αδειοδοτημένα και εποπτευόμενα ιδρύματα με αντικείμενο τη διακυβέρνηση και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου.
- Διενέργεια εκτίμησης κινδύνων επί θεμάτων εποπτείας τεχνολογίας.
- Συστηματική παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου εποπτείας τεχνολογίας της ΚΤΚ.
- Συμμετοχή σε αρμόδιες επιτροπές ή/και ομάδες εργασίας εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
- Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων της/του ανατεθούν.


Απαιτούμενα Προσόντα και Πείρα:
- Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος στην Επιστήμη της Πληροφορικής ή Μαθηματικά ή Ηλεκτρονική Μηχανική ή Ασφάλεια Πληροφοριών.
- Μεταπτυχιακός τίτλος σε κατάλληλο θέμα και κατάλληλη τουλάχιστον διετής πείρα σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών ή/και Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής ή/και εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών του χρηματοοικονομικού τομέα.
Eίτε
Διδακτορικός τίτλος σε Χρηματοοικονομικά ή/και Συστήματα Πληροφορικής.
- Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.


Επιπρόσθετα Προσόντα:
- Επαγγελματικό προσόν Certified Information Systems Auditor (CISA) ή Certified Information Systems Security Professional (CISSP) ή Certified Information Security Manager (CISM) ή/και,
- Εργασιακή πείρα σε θέματα ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών στο χρηματοοικονομικό τομέα ή/και αποκεντρωμένων τεχνολογιών (Fintech).


Γενικές Πληροφορίες:
Το άτομο, που θα προσληφθεί στην πιο πάνω θέση, θα τοποθετηθεί στην κλίμακα €24.401Χ1.622(16)-50.353.
Επιπλέον του βασικού μισθού καταβάλλεται το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα που ισχύει στο Δημόσιο.
Από το βασικό μισθό θα αποκόπτονται οι εκάστοτε ισχύουσες μειώσεις ή/και αποκοπές. Το άτομο που θα προσληφθεί δυνατόν να κληθεί να εργαστεί με διαφοροποιημένο από το σύνηθες ωράριο εργασίας της ΚΤΚ.


Υποβολή Αιτήσεων:
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν κατάλληλα συμπληρωμένες το αργότερο μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 24:00.
Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτητές κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μόνο στη βάση των πληροφοριών που θα υποβληθούν.
Σημειώνεται ότι σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων θα ζητηθούν απαραιτήτως τα πιο κάτω:
(α) Σχετική βεβαίωση πείρας από προηγούμενο/νους εργοδότη/τες.
(β) Πιστοποιητικά ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων.

Ως απόδειξη παραλαβής της αίτησης θα αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα.


Προϋποθέσεις:
Τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και τα καθήκοντα και ευθύνες που απορρέουν από αυτή καταγράφονται αναλυτικά στη κάθε θέση ξεχωριστά.
Επιπρόσθετα, κανένας υπάλληλος δεν διορίζεται στην Τράπεζα, εκτός αν-
(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους.
(β) Συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
(γ) Κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός.
(δ) Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.
(ε) Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Τράπεζα για πειθαρχικό παράπτωμα.
Αξιολόγηση Υποψηφίων:
Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε μία ή περισσότερες αξιολογήσεις που θα περιλαμβάνουν γραπτή και προφορική εξέταση.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ - Ασφάλεια και Υγεία
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΛΑ&Υ
Καθήκοντα και Eυθύνες:
- Εκτίμηση κινδύνων σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας (Α&Υ), διαχείριση και εφαρμογή του συστήματος Α&Υ της ΚΤΚ.
- Παρακολούθηση και εφαρμογή των προστατευτικών/προληπτικών μέτρων που καθορίζονται από τις εκτιμήσεις κινδύνων ή/και οποιωνδήποτε άλλων μέτρων που αφορούν θέματα Α&Υ στην εργασία.
- Διεξαγωγή ελέγχων στους χώρους εργασίας και γενικότερα στις εγκαταστάσεις της ΚΤΚ για επισήμανση των κινδύνων για την Α&Υ.
- Οργάνωση ή υποβοήθηση στη διοργάνωση εκπαιδευτικών ή/και ενημερωτικών προγραμμάτων σε θέματα Α&Υ.
- Υποβολή συστάσεων για τη βελτίωση της Α&Υ και για τη λήψη μέτρων για αποφυγή ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων.
- Σύνταξη οδηγιών εργασίας και παροχή συμβουλών στο προσωπικό για εφαρμογή πρακτικών Α&Υ και τεχνικών πρόληψης ατυχημάτων.
- Διερεύνηση ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων και τήρηση κατάστασης ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία ή/και Κανονισμούς.
- Προγραμματισμός, οργάνωση και συντονισμός ασκήσεων ετοιμότητας που αφορούν την Α&Υ.
- Διερεύνηση παραπόνων για την επαγγελματική Α&Υ και δρομολόγηση ενεργειών για την επίλυσή τους.
- Συμμετοχή ως μόνιμο μέλος στην Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας και συνεργασία με τους αντιπρόσωπους ασφάλειας του προσωπικού.
- Διαχείριση θεμάτων που αφορούν την καθαριότητα και υγιεινή των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της καφετέριας και Πρώτων Βοηθειών και εξοπλισμού φαρμακείων.
- Εμπλοκή στον καταρτισμό προδιαγραφών/εγγράφων για προσφορές σχετικές με την Α&Υ.
- Εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας του/της ανατεθεί.


Απαιτούμενα Προσόντα και Πείρα:
- Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος στην Ασφάλεια και Υγεία ή σε θετικής κατεύθυνσης θέμα.
- Μεταπτυχιακός τίτλος στην Ασφάλεια και Υγεία ή σε θετικής κατεύθυνσης θέμα και κατάλληλη πείρα σε θέματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών.
Eίτε
Διδακτορικός τίτλος σε θετικές επιστήμες ή/και ασφάλεια και υγεία.
- Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.


Επιπρόσθετα Προσόντα:
- Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης επιμόρφωσης που απαιτείται για τη θέση του Λειτουργού Ασφάλειας με βάση τα εσωτερικά κριτήρια του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Στην περίπτωση που ο επιτυχών υποψήφιος δεν κατέχει το πιστοποιητικό επιμόρφωσης που απαιτείται για τη θέση του Λειτουργού Ασφάλειας με βάση τα εσωτερικά κριτήρια του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τότε θα απαιτηθεί όπως παράλληλα συμμετάσχει εξ υπαρχής σε πρόγραμμα επιμόρφωσης με στόχο την απόκτηση του πιστοποιητικού εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Γενικές Πληροφορίες:
Το άτομο, που θα προσληφθεί στην πιο πάνω θέση, θα τοποθετηθεί στην κλίμακα €24.401Χ1.622(16)-50.353.
Επιπλέον του βασικού μισθού καταβάλλεται το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα που ισχύει στο Δημόσιο.
Από το βασικό μισθό θα αποκόπτονται οι εκάστοτε ισχύουσες μειώσεις ή/και αποκοπές. Το άτομο που θα προσληφθεί δυνατόν να κληθεί να εργαστεί με διαφοροποιημένο από το σύνηθες ωράριο εργασίας της ΚΤΚ.


Υποβολή Αιτήσεων:
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν κατάλληλα συμπληρωμένες το αργότερο μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 24:00.
Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτητές κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μόνο στη βάση των πληροφοριών που θα υποβληθούν.
Σημειώνεται ότι σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων θα ζητηθούν απαραιτήτως τα πιο κάτω:
(α) Σχετική βεβαίωση πείρας από προηγούμενο/νους εργοδότη/τες.
(β) Πιστοποιητικά ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων.
Ως απόδειξη παραλαβής της αίτησης θα αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα.


Προϋποθέσεις:
Τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και τα καθήκοντα και ευθύνες που απορρέουν από αυτή καταγράφονται αναλυτικά στη κάθε θέση ξεχωριστά.
Επιπρόσθετα, κανένας υπάλληλος δεν διορίζεται στην Τράπεζα, εκτός αν-
(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους.
(β) Συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
(γ) Κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός.
(δ) Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.
(ε) Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Τράπεζα για πειθαρχικό παράπτωμα.Αξιολόγηση Υποψηφίων:

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε μία ή περισσότερες αξιολογήσεις που θα περιλαμβάνουν γραπτή και προφορική
εξέταση.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ - Φυσική Ασφάλεια
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΛΦΥΣΑ
Καθήκοντα και ευθύνες:
- Διαχείριση και συνεχής βελτίωση των συστημάτων φυσικής ασφάλειας της ΚΤΚ.
- Διεξαγωγή μελετών και ερευνών, διαμόρφωση πολιτικής και σχεδιασμός διαδικασιών σε θέματα φυσικής ασφάλειας.
- Σύνταξη προδιαγραφών για την αγορά ή/και την αναβάθμιση συστημάτων ασφάλειας.
- Συντονισμός, εποπτεία, καθοδήγηση και στήριξη του προσωπικού ασφάλειας σε 24ωρη βάση.
- Έλεγχος ως προς την εφαρμογή οδηγιών και διαδικασιών φυσικής ασφάλειας.
- Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων ή/και απειλών που σχετίζονται με τη φυσική ασφάλεια των εγκαταστάσεων στο κτήριο της ΚΤΚ καθώς και άλλων εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΚΤΚ, των πληροφοριών, του προσωπικού και των επισκεπτών της.
- Σχεδιασμός και υλοποίηση επιχειρησιακών μέτρων ασφάλειας.
- Παροχή υποστήριξης σε θέματα φυσικής ασφάλειας που απορρέουν από άλλες δραστηριότητες της Τράπεζας.
- Συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας.
- Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν.


Απαιτούμενα προσόντα και πείρα:
- Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης (όπως ορίζεται στον περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Νόμο).
- Μεταπτυχιακός τίτλος ή ισότιμο επαγγελματικό προσόν σε θέματα ασφάλειας και πείρα σε υπεύθυνη θέση στον τομέα διαχείρισης φυσικής ασφάλειας διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών.
Eίτε
Διδακτορικός τίτλος σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης (όπως ορίζεται στον περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Νόμο).
- Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.


Επιπρόσθετα Προσόντα:
- Μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).


Γενικές Πληροφορίες:
Το άτομο, που θα προσληφθεί στην πιο πάνω θέση, θα τοποθετηθεί στην κλίμακα €24.401Χ1.622(16)-50.353.
Επιπλέον του βασικού μισθού καταβάλλεται το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα που ισχύει στο Δημόσιο.
Από το βασικό μισθό θα αποκόπτονται οι εκάστοτε ισχύουσες μειώσεις ή/και αποκοπές. Το άτομο που θα προσληφθεί δυνατόν να κληθεί να εργαστεί με διαφοροποιημένο από το σύνηθες ωράριο εργασίας της ΚΤΚ.


Υποβολή Αιτήσεων:
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν κατάλληλα συμπληρωμένες το αργότερο μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 24:00.
Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτητές κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μόνο στη βάση των πληροφοριών που θα υποβληθούν.
Σημειώνεται ότι σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων θα ζητηθούν απαραιτήτως τα πιο κάτω:
(α) Σχετική βεβαίωση πείρας από προηγούμενο/νους εργοδότη/τες.
(β) Πιστοποιητικά ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων.
Ως απόδειξη παραλαβής της αίτησης θα αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα.


Προϋποθέσεις:
Τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και τα καθήκοντα και ευθύνες που απορρέουν από αυτή καταγράφονται αναλυτικά στη κάθε θέση ξεχωριστά.
Επιπρόσθετα, κανένας υπάλληλος δεν διορίζεται στην Τράπεζα, εκτός αν-
(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους.
(β) Συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
(γ) Κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός.
(δ) Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.
(ε) Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Τράπεζα για πειθαρχικό παράπτωμα.
Αξιολόγηση Υποψηφίων:
Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε μία ή περισσότερες αξιολογήσεις που θα περιλαμβάνουν γραπτή και προφορική εξέταση.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Pan - European Seal Traineeship in Science and Engineering
EUROPEAN PATENT OFFICE
Pan - European Seal Traineeship in International Relations and Communication
EUROPEAN PATENT OFFICE
Pan - European Seal Traineeship in Human Resources and Business Administration
EUROPEAN PATENT OFFICE
Pan - European Seal Traineeship in Law
EUROPEAN PATENT OFFICE
Assistant Media Officer - external, Thessaloniki
CEDEFOP