Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 31/01/2020 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Προϊστάμενος μονάδας κανονιστικής συμμόρφωσης

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Προϊσταμένου Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής. Εγκεκριμένη Μισθολογική Κλίμακα: Κλίμακα 5Α : €41.469, €43.542, €45.616, €47.689, €49.763, €51.836, €53.910, €55.983, €58.057, €60.130, €62.204, €64.277, €66.351. Στη μισθοδοσία προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί και επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και Ευθύνες:
1. Προΐσταται της ανεξάρτητης Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Οργανισμού, είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία της και υπάγεται απ’ ευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.
2. Εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον εποπτικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις λειτουργίες των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
3. Είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση των διαδικασιών του Οργανισμού με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του Οργανισμού, τους κανονισμούς, τα πρότυπα και τους εσωτερικούς κανόνες, καθώς επίσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
4. Είναι υπεύθυνος για την ετοιμασία και υποβολή αναφορών στην Επιτροπή Ελέγχου του Οργανισμού για θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
5. Είναι υπεύθυνος για την ετοιμασία και αποστολή των απαραίτητων εκθέσεων προς τις Εποπτικές Αρχές.
6. Μεριμνά για τη διατήρηση ενός ολοκληρωμένου και ενημερωμένου μητρώου των νομικών, ρυθμιστικών και επιχειρησιακών απαιτήσεων και εγγραφή των υποχρεώσεων συμμόρφωσης που απορρέουν από αυτές.


7. Μεριμνά για την επικαιροποίηση και παρακολούθηση της πολιτικής Καταπολέμησης Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος.
8. Αξιολογεί την επάρκεια και καταλληλόλητα των πολιτικών, διαδικασιών και κανονισμών Κανονιστικής Συμμόρφωσης και υποβάλλει εισηγήσεις για βελτίωση όπου χρειάζεται.
9. Μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της Μονάδας
10. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.


Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Νομικά, Μαθηματικά, Στατιστική.
(Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
2. Οκταετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση, από την οποία τριετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
4. Πολύ καλή γνώση της κυπριακής νομοθεσίας για τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα, των σχετικών οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου.
5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
6. Διετής τουλάχιστον πείρα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πέραν της οκταετούς απαιτούμενης, στο σημείο 2 πιο πάνω, αποτελεί πλεονέκτημα.

Η υποβολή αιτήσεων θα αρχίσει την Παρασκευή , 10 Ιανουαρίου 2020, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020. Για την υποβολή αίτησης θα πρέπει να εκτυπωθεί και να συμπληρωθεί το σχετικό έντυπο αίτησης, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.hfc.com.cy. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιλαμβάνονται σ’ αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα Πιστοποιητικά τα οποία στοιχειοθετούν τα προσόντα και τις γνώσεις του. Για την υποβολή της αίτησης θα
πρέπει να καταβληθεί δικαίωμα συμμετοχής €30 στο λογαριασμό με:
IBAN: CY59 0210 2510 0000 0000 9093 0215
BIC/SWIFT: HFICCY2N
Όνομα δικαιούχου: Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης.
Στα στοιχεία πληρωμής θα πρέπει να καταγράφεται απαραίτητα το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός ταυτότητας του/της αιτητή/αιτήτριας.
Η καταβολή του δικαιώματος εξέτασης θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020.
Σημειώνουμε ότι, οι αιτητές/τριες που ήδη κατέβαλαν το τέλος πληρωμής συμμετοχής κατά την προηγούμενη διαδικασία προκηρύξεως για την Κενή Θέση Προϊσταμένου Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης δύναται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση, χωρίς την καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής.


Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν, μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά και την απόδειξη πληρωμής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobapplications@hfc.com.cy. Τα πρωτότυπα Πιστοποιητικά να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται με αντίγραφα των απαραίτητων Πιστοποιητικών ή δεν υποβληθούν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ή δεν περιλαμβάνουν απόδειξη πληρωμής, δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.
Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.
Για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό για την
Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.hfc.com.cy/genikesplirofories/gdpr/
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στις Διοικητικές Υπηρεσίες του
Οργανισμού, στα τηλέφωνα 22503414 και 22503333, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 10.00 π.μ. μέχρι τις 2.00 μ.μ. ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, recruitment@hfc.com.cy


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Pan - European Seal Traineeship in Science and Engineering
EUROPEAN PATENT OFFICE
Pan - European Seal Traineeship in International Relations and Communication
EUROPEAN PATENT OFFICE
Pan - European Seal Traineeship in Human Resources and Business Administration
EUROPEAN PATENT OFFICE
Pan - European Seal Traineeship in Law
EUROPEAN PATENT OFFICE
Assistant Media Officer - external, Thessaloniki
CEDEFOP