Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 07/02/2020 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Προκήρυξη θέση Λογιστή

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Λογιστή με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Η θέση είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής. Ο μισθός της θέσης είναι Α9: €30.413, €31.880, €33.347, €34.814, €36.281, €37.748, €39.215, €40.682, €42.149 Α11:€40.525, €42.164, €43.803, €45.442, €47.081, €48.720, €50.359, €51.998, €53.637 Α12: €44.978, €47.080, €49.182, €51.284, €53.386, €55.488, €57.590, €59.692. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι μισθολογικές αυξήσεις που προβλέπονται από το νόμο και καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα
με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (https://jobs.cut.ac.cy).


Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα της υπό πλήρωση θέσης έχουν ως εξής:
1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
α. Υπεύθυνος/η για την οργάνωση, τη διοίκηση και τον έλεγχο ενός ή περισσότερων κλάδων των Υπηρεσιών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
β. Εκτελεί οποιαδήποτε λογιστικά και άλλα καθήκοντα δυνατό να του/της ανατεθούν από τον Προϊστάμενο/η της Υπηρεσίας ή/και το Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών.
γ. Είναι υπεύθυνος/νη ή/και βοηθά στη διασφάλιση της διαφύλαξης των περιουσιακών στοιχείων, στην ετοιμασία μελετών και την υποβολή εισηγήσεων για τρόπους μείωσης των εξόδων και αύξησης των εσόδων του Πανεπιστημίου.
δ. Διεξάγει ή/και επιβλέπει τον έλεγχο λογαριασμών του Πανεπιστημίου ειδικών ερευνών και μελετών και τηρεί τα αναγκαία μητρώα. Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
ε. Μεριμνά για την ορθή και πιστή τήρηση των γενικών και ειδικών οικονομικών διατάξεων όπως προνοείται από τη σχετική Νομοθεσία, Κανονισμούς και εγκύκλιες οδηγίες του Πανεπιστημίου.
στ. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.


2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. (α) Να είναι μέλος σε ένα από τα πιο κάτω Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών ή σε οποιοδήποτε άλλο Σώμα το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως ισοδύναμο από τον Υπουργό Οικονομικών:
i. The Institute of Chartered Accountants in England and Wales.
ii. The Institute of Chartered Accountants in Scotland.
iii. The Institute of Chartered Accountants in Ireland.
iv. The Association of Chartered Certified Accountants.
v. The Chartered Institute of Management Accountants.
vi. The Institute of Chartered Accountants in Australia.
vii. The Canadian Institute of Chartered Accountants.
viii. The New Zealand Society of Accountants.
ix. The American Institute of Certified Public Accountants νοουμένου ότι οι κάτοχοι του τίτλου έχουν τριετή τουλάχιστο λογιστική/ελεγκτική πείρα σε εγκεκριμένο Ελεγκτικό Γραφείο ή σε ανώτερη θέση
Δημόσιας Εταιρείας.
x. The Institute of Chartered Accountants in South Africa και τριετής απασχόληση σε λογιστικό ή ελεγκτικό Οίκο του οποίου ο διευθυντής ή ένας από τους διευθυντές είναι μέλος ενός από τα ήδη
αναγνωρισμένα Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών.
(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και ικανότητα ελέγχου κατώτερου προσωπικού.


Σημειώσεις:
1. Η/Ο κάτοχος της θέσης ενδέχεται να τοποθετηθεί στον Τομέα Οικονομικής Διαχείρισης Ερευνητικών Δραστηριοτήτων.
2. Για σκοπούς της παρούσας προκήρυξης καθορίζεται περιγραφή εργασίας της θέσης και ειδικά καθήκοντα, πέραν των γενικών, όπως πιο κάτω.
Κάτω από την εποπτεία του Οικείου Προϊσταμένου:
α. Υπεύθυνη/ος για την οργάνωση, διοίκηση και εποπτεία του Τομέα Οικονομικής Διαχείρισης Ερευνητικών Δραστηριοτήτων.
β. Τηρεί ή/και εποπτεύει την ετοιμασία οικονομικών και λογιστικών καταστάσεων και αναφορών των εξωτερικά ή / και εσωτερικά χρηματοδοτούμενων έργων στη βάση γενικών και ειδικών οικονομικών
διατάξεων της Νομοθεσίας όπως προνοείται από τη σχετική Νομοθεσία, Κανονισμούς, Οδηγίες και εγκυκλίους του Πανεπιστημίου, καθώς και του Χρηματοδότη και τηρεί τα αναγκαία μητρώα και
στατιστικά στοιχεία/πίνακες κλπ.
γ. Ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα και εκθέσεις, υποβάλλει εισηγήσεις, διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται και διεξαγάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.
3. Ο/Η κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Υπηρεσία του Πανεπιστημίου.
4. Οι διοριζόμενοι στη θέση Λογιστή (Κλ. Α9, Α11 και Α12) που είναι μέλη σε ένα από τα Εγκεκριμένα Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών ή οποιουδήποτε άλλου σώματος εγκριθεί ως ισοδύναμο και είναι
κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος, θα τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α11.
5. Το Συμβούλιο δύναται, αναλόγως προσόντων και πείρας σε αντίστοιχη θέση, να τοποθετήσει υπάλληλο κατά το διορισμό σε οποιαδήποτε βαθμίδα της κλίμακας Α9 ή Α11, αντίστοιχα.
6. Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθούν γραπτές και προφορικές εξετάσεις σύμφωνα με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμους 1998 έως 2006.

12. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

13. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

14. Ο/Η κάτοχος της θέσης θα τοποθετείται στη Λεμεσό ή Λευκωσία ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου.
15. Ο/Η κάτοχος της θέσης θα μπορεί να μετατεθεί από Λεμεσό στη Λευκωσία και αντίστροφα, ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου.
16. Η αρχική τοποθέτηση υπαλλήλων θα ορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://jobs.cut.ac.cy και όχι αργότερα από την Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cy ή να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στα τηλέφωνα 25002087 / 25002236.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
9 θέσεις ιδρυματικών λειτουργών
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση Γεωμορφολόγου στο τμήμα Αρχαιοτήτων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
18 κενές μόνιμες θέσεις ελεγκτή
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Senior IT Software Engineer
EUROPEAN INVESTMENT BANK
Senior Design and Construction Advisor on technical building equipment
EUROPEAN INVESTMENT BANK