Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 03/01/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ)

Θέση Αρχαιολόγου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Αρχαιοτήτων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016) και ειδικότερα του άρθρου 4(2)δ και με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 16(1) του περί Προϋπολογισμού του 2019 Νόμου του 2018 (Ν. 59(ΙΙ)/2018), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου, ενός (1) Αρχαιολόγου με ειδίκευση στην Οστεολογία για την υλοποίηση του έργου διάρκειας είκοσι δύο (22) μηνών που αφορά τα παραδοτέα του Τμήματος Αρχαιοτήτων στα πλαίσια του προγράμματος FACE TO FACE: MEET AN ANCIENT CYPRIOT το οποίο εμπίπτει στον Πυλώνα Ι Έξυπνη Ανάπτυξη των προγραμμάτων RESTART 2016-2020. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.

Το έργο αφορά στη μετατροπή επιλεγμένων οστεοβιογραφιών σε επίπεδο εξατομικευμένων ιστοριών, διερεύνηση και ανάλυση των ιστοριών στα πλαίσια της εκάστοτε αρχαιολογικής περιόδου με εμβάθυνση σε κύρια αρχαιολογικά ζητήματα όπως φυλετικές διαφοροποιήσεις, υγεία και ασθένειες, κοινωνικές τάξεις, γέννηση και θάνατος, παλαιοδιατροφή, αισθητική, οικονομικές δραστηριότητες κ.ά. Περαιτέρω, ο εργοδοτούμενος/η θα συμμετάσχει στη δημιουργία
περιοδικής μουσειολογικής έκθεσης βασισμένης στα αποτελέσματα του προγράμματος. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:
i. Ο εργοδοτούμενος/η θα εργαστεί για διάρκεια είκοσι δύο (22) μηνών.
Ο εργοδοτούμενος/η θα πρέπει να:
ii. Συλλέγει ανασκαφικά δεδομένα από το αρχείο του Τμήματος Αρχαιοτήτων, και να ασχοληθεί με βιβλιογραφική έρευνα ώστε να τεκμηριώσει τα στοιχεία που θα συλλέξει με πρόσφατες επιστημονικές αρθρογραφίες και δημοσιεύσεις.
iii. Συνεργάζεται με τους εκάστοτε ανασκαφείς και προηγούμενους μελετητές στη συλλογή σχετικών με το πρόγραμμα δεδομένων.
iv. Συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Κύπρου (The Cyprus Institute) στη μεταφορά των δεδομένων από οστεοβιογραφίες σε επίπεδο ατομικών ιστοριών.
v. Συνεργάζεται με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη συλλογή δεδομένων για σκοπούς δημιουργίας ψηφιακής εφαρμογής.
vi. Καταχωρεί τα δεδομένα σε μια ενιαία βάση δεδομένων, και παραδίδει κάθε μήνα έκθεση προόδου προς τη
Συντονίστρια του Προγράμματος στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, καθώς και εργαστεί για την ολοκλήρωση των επίσημων παραδοτέων του προγράμματος.
vii. Συνεργαστεί με μουσειολόγο για την ετοιμασία περιοδικής έκθεσης όπου θα παρουσιαστεί το τελικό προϊόν του προγράμματος.
viii. Εκτελέσει οποιοδήποτε άλλο καθήκον του ανατεθεί σε σχέση με την παρακολούθηση του προγράμματος.
2. Απαιτούμενα Προσόντα:
i. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Αρχαιολογία (Σημ: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
ii. Μεταπτυχιακό δίπλωμα (επιπέδου master) στην Οστεολογία ή συναφή επιστήμη (Φυσική Ανθρωπολογία,
Ταφική Αρχαιολογία, Οστεοαρχαιολογία, Ζωοαρχαιολογία). Η κατοχή Διδακτορικού διπλώματος (PhD) στην Οστεολογία ή συναφή επιστήμη θα αποτελεί πλεονέκτημα.
iii. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ).

4.9. Οι αιτητές/ριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.10. Ο εργοδοτούμενος που θα προσληφθεί θα τοποθετηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Επαρχίας Λεμεσού, στη γωνία Βύρωνος και Αναστάση Σιούκρη. Το κόστος των μετακινήσεων, είτε εντός Λεμεσού είτε εκτός θα επιβαρύνουν τον/την ίδιο/α τον/την εργοδοτούμενο/η.
4.11. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή, ως ακολούθως:
(α) Να προμηθευτούν το έντυπο Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία μέσω της Ιστοσελίδας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (https://www.mof.gov.cy/mof/papd/ papd.nsf/index_gr/index_gr?opendocument) ή του Τμήματος Αρχαιοτήτων (http://www.mcw.gov.cy/mcw/da/da.nsf/ DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument). Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν επίσης να προμηθευτούν το έντυπο της αίτησης από τα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Αρχαιοτήτων (Μουσείου 1, 1097 Λευκωσία, Τ.Θ. 22024, 1516 Λευκωσία).

(γ) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν είτε ιδιοχείρως στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, Μουσείου 1, 1097 Λευκωσία, Τ.Θ. 22024, 1516 Λευκωσία, με παραλαβή του αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08:00 - 15:00, είτε με συστημένη επιστολή μέσω Ταχυδρομείου στη διεύθυνση, Τμήμα Αρχαιοτήτων, Μουσείου 1, 1097 Λευκωσία, Τ.Θ. 22024, 1516 Λευκωσία. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται Αίτηση για τη θέση Εργοδοτούμενου/ης Ορισμένου Χρόνου στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, Οστεολόγος.
(δ) Τελευταία ημερομηνία παράδοσης των αιτήσεων στο Τμήμα Αρχαιοτήτων είναι η 3η Ιανουαρίου 2020, ώρα 15:00.
4.12. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την κα Δήμητρα Αριστοτέλους, τηλ. 25305157, την κα Ασπασία - Σούλα Γεωργιάδου, τηλ. 22865850 και την κα Λέλια Χριστοδουλίδου, τηλ. 22865888


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
5 έμπειρους εκπαιδευτές για την εξ αποστάσεως διεξαγωγή του Water Academy
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Postdoctoral Researcher, Program on Turkey
ELIAMEP
Κενές θέσεις Νηπιαγωγών στο κοινοτικό νηπιαγωγείο Γερίου
ΔΗΜΟΣ ΥΨΩΝΑ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή
ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Lawyer Thessaloniki
SOLIDARITY NOW