Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 03/01/2020 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Θέση Διευθυντή στην υπηρεσία για Φυτοϋγειονομικά και κτηνιατρικά θέματα

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Προκήρυξη θέσης CONS/AD/150/19
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Υπηρεσία LIFE 3 - Φυτοϋγειονομικά και κτηνιατρικά θέματα, τρόφιμα και δασοκομία
Τόπος εργασίας Βρυξέλλες, κτίριο Justus Lipsius
Ονομασία θέσης Διευθυντής
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός AD 14

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
3 Ιανουαρίου 2020 - 12.00 μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών)

Ποιοι είμαστε

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) επικουρεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και τα προπαρασκευαστικά όργανά τους σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων τους. Παρέχει συμβουλές και υποστήριξη στα μέλη και τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων πολιτικές και νομικές συμβουλές και υποστήριξη για τον συντονισμό με τα άλλα θεσμικά όργανα, την επεξεργασία συμβιβασμών, επιβλέποντας καθώς και συμμετέχοντας σε όλες τις πρακτικές λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την καλή προετοιμασία και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου.

Από την 1η Ιανουαρίου 2020, η Γενική Διεύθυνση LIFE θα περιλαμβάνει 4 Διευθύνσεις, καθεμία εκ των οποίων θα επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής.

Αντικείμενο της Διεύθυνσης LIFE 3 θα είναι τα φυτοϋγειονομικά και κτηνιατρικά θέματα, τα τρόφιμα και η δασοκομία.

Η Διεύθυνση θα συντονίζει την οργάνωση των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας, το οποίο συνεδριάζει συνήθως 11 φορές ετησίως και προετοιμάζεται από την ΕΜΑ και διάφορες ομάδες που χειρίζονται τόσο νομοθετικούς όσο και μη νομοθετικούς φακέλους, καθώς και τις διεθνείς σχέσεις τις σχετικές με αυτούς τους φακέλους.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για την επιλογή του επιτυχόντος υποψηφίου η Διορίζουσα Αρχή επικουρείται από συμβουλευτική επιτροπή επιλογής. Η συμβουλευτική επιτροπή επιλογής επικουρείται από κέντρο αξιολόγησης, αποτελούμενο από εξωτερικούς συμβούλους προσλήψεων. Οι εκθέσεις που συντάσσονται από το κέντρο αξιολόγησης για παρόμοιες θέσεις παύουν να ισχύουν δύο έτη μετά την ημερομηνία πραγματοποίησης των σχετικών ασκήσεων ή με τη λήξη της σύμβασης-πλαισίου μεταξύ της ΓΓΣ και του εν λόγω κέντρου αξιολόγησης, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι η προγενέστερη.

Η συμβουλευτική επιτροπή επιλογής αρχικά θα αξιολογήσει και θα συγκρίνει τα προσόντα, την πείρα και το ενδιαφέρον όλων των ατόμων που υποβάλλουν αίτηση, βάσει των αιτήσεών τους. Βάσει αυτής της συγκριτικής αξιολόγησης, η συμβουλευτική επιτροπή επιλογής θα καταρτίσει έναν πρώτο κατάλογο με τους καταλληλότερους κατά την άποψή της υποψηφίους, οι οποίοι και θα κληθούν σε πρώτη συνέντευξη. Επειδή αυτή η πρώτη επιλογή βασίζεται σε συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, το γεγονός ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της θέσης δεν εγγυάται πρόσκληση σε πρώτη συνέντευξη. Μεταξύ των υποψηφίων που θα κληθούν στη συνέντευξη, η συμβουλευτική επιτροπή επιλογής θα προεπιλέξει τους υποψηφίους που θα περάσουν από κέντρο αξιολόγησης και από δεύτερη συνέντευξη με τη συμβουλευτική επιτροπή επιλογής.

Το προσωρινό χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής έχει ως εξής:
-Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τις συνεντεύξεις θα ενημερωθούν ως τα τέλη Ιανουαρίου 2020,
-Οι πρώτες συνεντεύξεις προβλέπονται για τα μέσα Φεβρουαρίου του 2020,
-Η διαδικασία στο κέντρο αξιολόγησης αναμένεται να διεξαχθεί μέχρι τις αρχές του Μαρτίου 2020,
-Ο δεύτερος γύρος των συνεντεύξεων προβλέπεται για τα τέλη Μαρτίου του 2020.

ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ
Η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων λήγει στις 3 Ιανουαρίου 2020 στις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση:applications.management@consilium.europa.eu (4) το αργότερο την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας κατάθεσης των υποψηφιοτήτων. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται παραπάνω πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε αλληλογραφία σχετικά με τη διαδικασία επιλογής (το ηλεκτρονικό μήνυμα πρέπει να φέρει στο θέμα τον ακόλουθο τίτλο: CONS/AD/150/19 LIFE3).

Προτού υποβάλλουν την αίτησή τους, οι υποψήφιοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά εάν πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, προκειμένου να αποφύγουν τον αυτόματο αποκλεισμό τους από τη διαδικασία επιλογής.

Για να είναι έγκυρες, οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν:
α) το έντυπο αίτησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V), δεόντως συμπληρωμένο και χρονολογημένο, το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης βρίσκεται στον ιστότοπο του Συμβουλίου, στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/
β) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (5), συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε αγγλική ή γαλλική γλώσσα, κατά προτίμηση σε μορφή Europass (http://europass.cedefop.europa.eu), που να καλύπτει ολόκληρη τη σταδιοδρομία του αιτούντος, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τα τυπικά προσόντα, τις γλωσσικές γνώσεις, την επαγγελματική πείρα και την τρέχουσα ασχολία, και
γ) αντίγραφα των πτυχίων που πιστοποιούν την εκπαίδευση και αντίγραφα των εγγράφων και πιστοποιητικών επαγγελματικής πείρας. Τα δικαιολογητικά πρέπει να προέρχονται από τρίτον και δεν αρκεί η αποστολή μόνον του βιογραφικού σημειώματος που αναφέρεται στο στοιχείο β).

Όλα τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση πρέπει να είναι σε μορφή κειμένου word, pdf ή jpg και να φέρουν τίτλο (στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα) και αύξοντα αριθμό (Παράρτημα 1, 2 κ.λπ.). Πρέπει επίσης να επισυνάπτεται κατάλογος όλων των παραρτημάτων. Αιτήσεις που λαμβάνονται ταχυδρομικά ή μέσω εφαρμογών αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος ή πλατφόρμας μερισμού αρχείων δεν θα ληφθούν υπόψη.

Από το άτομο που θα επιλεγεί, θα ζητηθούν τα πρωτότυπα των προαναφερόμενων εγγράφων.

Θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βεβαίωση παραλαβής της αίτησής σας. Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη ότι υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο τεχνικών δυσκολιών στην αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Ως εκ τούτου, εάν δεν λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα που να σας ενημερώνει ότι η αίτησή σας παραλήφθηκε, παρακαλείσθε να επιβεβαιώσετε ότι η ΓΓΣ την έχει λάβει επικοινωνώντας με τη διεύθυνση applications.management@consilium.europa.eu. Δεδομένου ότι η συμβουλευτική επιτροπή επιλογής θα αρχίσει τις εργασίες της λίγο μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, θα πρέπει να προβείτε σε όλες τις αναγκαίες επαληθεύσεις την εβδομάδα που έπεται της ημερομηνίας αυτής.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
5 έμπειρους εκπαιδευτές για την εξ αποστάσεως διεξαγωγή του Water Academy
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Postdoctoral Researcher, Program on Turkey
ELIAMEP
Κενές θέσεις Νηπιαγωγών στο κοινοτικό νηπιαγωγείο Γερίου
ΔΗΜΟΣ ΥΨΩΝΑ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή
ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Lawyer Thessaloniki
SOLIDARITY NOW