Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 20/12/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Προϊστάμενος Τομέα

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (AAEK) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης ΠροϊστάμενουΤομέα - Λειτουργού Α΄ (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).
Α11 (ii): € 40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637, 55.276, 56.915.

Απαιτούμενα Προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σ’ ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Διοίκηση Δημόσιας Υγείας, Αγωγή και Προαγωγή Υγείας, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνική Διοίκηση, Κοινωνική Εργασία/ Ευημερία, Κοινωνικές Επιστήμες, Τοξικοεξάρτηση, Στατιστική, Ιατρική, Ψυχιατρική.
(Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Πενταετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα εξαρτήσεων.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(5) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, αποτελεί πλεονέκτημα.


Σημειώσεις:
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.
2. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.
3. Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους αιτητές/τριες να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) ή το Πανεπιστήμιο Κύπρου και επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποταθεί
το ίδιο για σκοπούς επίλυσης τυχόν αμφιβολιών.
Α11 (ii): € 40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637, 55.276, 56.915.
Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Α) Οι αιτητές/τριες θα πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β) Να έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις όπου και όταν οι Νόμοι του κράτους το απαιτούν.
Γ) Αιτητές/τριες οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν. 146(Ι)/09), καλούνται όπως, το δηλώσουν στο έντυπο Αίτηση για πρόσληψη προσωπικού που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.naac.org.cy).
Δ) Όλοι οι αιτητές /τριες θα κληθούν σε γραπτή εξέταση ως έχει αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΑΕΚ, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα απαιτούμενα από το Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΑΑΕΚ διατηρεί το δικαίωμά του να αποκλείσει υποψήφιο/α σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πλήρωσης της/των θέσης/εων εάν διαπιστωθεί ότι ο/η υποψήφιος/α δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Επισημαίνεται δε, ότι σε τέτοια περίπτωση τα γραπτά δεν θα ληφθούν υπόψη.
Επίσης, βάσει του καταλόγου επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση, θα καλεστούν οι 4 πρώτοι επιτυχόντες σε προφορική συνέντευξη νοουμένου ότι κατέχουν τα προσόντα που προβλέπονται στο σχέδιο υπηρεσίας. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής με γραπτή διπλοσυστημένη επιστολή.
Ε) Η ημερομηνία της γραπτής εξέτασης θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
ΣΤ) Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Αίτηση για πρόσληψη προσωπικού, το οποίο οι αιτητές/τριες μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στη διεύθυνση www.naac.org.cy: Θέσεις εργασίας.


Ζ) Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν με τις ακόλουθες τρεις επιλογές:
α) Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΕΚ (www.naac.org.cy). Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται (Θέση Προϊστάμενου Τομέα - Λειτουργού Α΄) και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία, προκειμένου αυτή να γίνει αποδεκτή. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15.30,
ή
β) να παραδοθούν μέχρι την Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15.30 στα Γραφεία της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (Ιωσήφ Χατζηιωσήφ 35 και Ανδρέα Αβραμίδη, 1ος όροφος,
Στρόβολος, Λευκωσία) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Δευτέρα -Παρασκευή, 08.30-15.30), όπου θα λαμβάνεται και σχετική απόδειξη παραλαβής, ή
γ) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@naac.org.cy μέχρι την Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15.30


Η) Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα στα πρότυπα του Europass (https://europass. cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae) και αντίγραφα των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται από το Σχέδιο Υπηρεσίας, περιλαμβανομένων των βεβαιώσεων για την απαιτούμενη εργασιακή πείρα.
Τονίζεται ότι αιτήσεις χωρίς τα ανωτέρω αντίγραφα δε θα ληφθούν υπόψη.
Θ) Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
Ι) Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22442920 μεταξύ των ωρών 08.00-15.30.
Κ) Το τέλος για υποβολή της αίτησης για τη συγκεκριμένη θέση ανέρχεται στα €30 και θα πρέπει να καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 357019716150 - ΙΒΑΝ CY06 0020 0195 0000 3570 1971 6150 - SWIFT: BCYPCY2N - Τράπεζα Κύπρου και στις λεπτομέρειες να προστεθεί το όνομα και η ταυτότητα του υποψηφίου. Εναλλακτικά, το τέλος μπορεί να καταβληθεί μέσω της JCC smart. Η απόδειξη πληρωμής πρέπει να επισυναφθεί στην αίτηση, σε αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΑΕΚ διατηρεί το δικαίωμά του να
αποκλείσει υποψήφιο/α.
Λ) Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΑΑΕΚ, τηλ. 22442920 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08.00-15.30).


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Elementary Teacher - Pinewood
ANATOLIA COLLEGE
School Librarian - Pinewood
ANATOLIA COLLEGE
2 Θέσεις Administrator and Risk Management and Business Continuity Planning
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
15 κενές θέσεις διοικητικών λειτουργών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Laboratory Scientific Officer
CYPRUS INSTITUTE OF NEUROLOGY