Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Δελτία Τύπου
Ημερομηνία: 24/11/2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και ψηφιακού διαγωνισμου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

ΘΕΜΑ : Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και του Ψηφιακού Διαγωνισμού με τίτλο: Λέμε όχι στον Σχολικό Εκφοβισμό, του British Council, για το σχ.έτος2019-2020.
Απαντώντας στο ανωτέρω (α) σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 41/10-10-2019 απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται:
1) η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του British Council για το σχολικό έτος 2019-20 με τίτλους:
α) Do your bit, που απευθύνεται σε μαθητές/-ήτριες B΄ έως ΣΤ’ Δημοτικού και Α’, Β, Γ, Γυμνασίου, σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης όλης της χώρας.
β) Digital Classrooms/Ψηφιακές τάξεις, που απευθύνεται σε μαθητές/-ήτριες Δημοτικού (Ε’ και ΣΤ’ τάξεις) και Γυμνασίου (Α’ Β’ και Γ’), σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης όλης της χώρας..
γ) Σέβομαι τη Διαφορετικότητα/Respect Diversity, που απευθύνεται σε μαθητές/-ήτριες Δημοτικού (Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις) και Γυμνασίου (Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις) όλων των τύπων σχολείων της χώρας.
Δεξιότητες Ζωής - Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/-τριες των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (τάξεων Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου) όλων των
τύπων σχολείων όλης της χώρας.
ε) Το εκπαιδευτικό υλικό Inclusive Schools του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ που απευθύνεται σε μαθητές/-ήτριες Δημοτικού (Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις) και Γυμνασίου (Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις) γενικής εκπαίδευσης όλης της χώρας.
2) η διεξαγωγή του Ψηφιακού Διαγωνισμού με τίτλο: Λέμε όχι στον Σχολικό Εκφοβισμό που οργανώνει το British Council σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας , ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Γ’, Δ’ Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, καθώς και στους μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου, για το σχολικό έτος 2019-2020.


Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι οι εξής:
Α. Ως προς την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος
1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στα εν λόγω προγράμματα να είναι δωρεάν και προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες και να πραγματοποιούνται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας.
2. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα προγράμματα και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης αυτών,
έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.
3. Πριν την υλοποίηση των προγραμμάτων να προηγηθεί ενημέρωση των Συντονιστών/στριών Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και των Υπεύθυνων Πολιτιστικών Θεμάτων/Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση την ηλικία, τη βαθμίδα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών.
5. Η αξιολόγηση των προγραμμάτων να μην περιλαμβάνει τη χορήγηση ερωτηματολογίων σε μαθητές και μαθήτριες καθώς αυτά δεν έχουν συμπεριληφθεί στο συνοδευτικό της αίτησης υλικό.
6. Τα προγράμματα/εργαστήρια να πραγματοποιούνται στη σχολική τάξη αποκλειστικά και μόνον από τον/την εκπαιδευτικό (και χωρίς την παρουσία εκπροσώπων του British Council), ο/η οποίος/-α θα αξιοποιήσει το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό του κάθε προγράμματος κατά την κρίση του, επιλέγοντας κάθε φορά εργασίες και δραστηριότητες κατάλληλες για τη στοχοθεσία του προγράμματος και τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/-τριών, είτε στο πλαίσιο διδασκαλίας επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις είτε στο πλαίσιο υλοποίησης προαιρετικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων.


7. Κατά την υλοποίηση των δράσεων να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ν.2472/1997, ν. 4139/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγία 2002/58/ΕΚ και Οδηγία 2009/136/ΕΚ).
8. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών/τριών.
9. Να μην επιτραπεί η διάθεση/προβολή οποιουδήποτε υλικού που μπορεί να αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση/προώθηση εμπορικών προϊόντων φορέων/επιχειρήσεων ή υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2019-2020, συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών σε τυχόν χορηγούς των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
10. Τα εν λόγω προγράμματα να μη χρησιμοποιηθούν για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό και σε κανένα στάδιο της υλοποίησής τους να μην προκύπτει κανένα κόστος συμμετοχής για τους/τις μαθητές/τριες, γονείς/κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες.
11. Κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, να μην παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
12. Εάν στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων πραγματοποιηθούν ενημερωτικές επισκέψεις εκπροσώπων του φορέα, εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, τα πρόσωπα
αυτά να έχουν ορισθεί εκ των προτέρων και να έχουν ενημερωθεί σχετικά οι σχολικές μονάδες.
13. Σημειώνεται, επιπροσθέτως, η υποχρέωση των αιτούντων να υποβάλουν στο ΙΕΠ τα αποτελέσματα αποτίμησης των ως άνω προγραμμάτων με τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους.


Β) Σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό υλικό:
1. Το εν λόγω υλικό δύναται να αξιοποιηθεί από τον/την εκπαιδευτικό με χαρακτήρα προαιρετικό.
2. Ο/Η εκπαιδευτικός δύναται να εντάξει το εκπαιδευτικό υλικό στο διδακτικό έργο κατά την κρίση του/της, επιλέγοντας τις δραστηριότητες που θεωρεί κατάλληλες για την ηλικία, τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/τριών, διασφαλίζοντας τη συνάφεια των δράσεων με το πρόγραμμα σπουδών και τη συνέχεια των προσφερόμενων στους/στις μαθητές/τριες μαθησιακών εμπειριών, είτε σε ενότητες γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις, είτε στο πλαίσιο Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων Πολιτιστικών Θεμάτων.
3. Να μην πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. .
4. Το υλικό να χρησιμοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/τριες και τον Σύλλογο Διδασκόντων και χωρίς τη διανομή ή προβολή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού, όπως επίσης και εκπαιδευτικού/παιδαγωγικού υλικού, το οποίο δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί για το σχολικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.
5. Το ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό να τεθεί υπόψη των Υπεύθυνων Πολιτιστικών Θεμάτων /Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθεί αναλόγως σε Προγράμματα και Δράσεις.


Γ) Σε ό,τι αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:
1. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική και δωρεάν.
2. Οι επιμορφωτικές δράσεις να πραγματοποιούνται εκτός σχολικού ωραρίου, έτσι ώστε να μην παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
3. Να μην επιτραπεί η διάθεση ή η προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το
σχολικό έτος 2019-2020, συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών σε τυχόν χορηγούς των συγκεκριμένων επιμορφωτικών σεμιναρίων.
4. Το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα να μη χρησιμοποιηθεί για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό και κατά την υλοποίησή του να μην προκύπτει κανένα κόστος συμμετοχής
για τους/τις εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες.


Δ) Σε ό,τι αφορά τον Ψηφιακό Διαγωνισμό:
1. Η συμμετοχή των σχολείων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της εκάστοτε σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων αυτής.
2. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών να είναι προαιρετική.
3. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό να μην έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/-ήτριες ή για το σχολείο.
4. Οι σχετικές δημιουργίες των μαθητών/-τριών να υλοποιηθούν στο πλαίσιο επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις (π.χ. στο μάθημα της
Πληροφορικής, των ΤΠΕ, ή κατά τη διάρκεια προγραμμάτων αγωγής υγείας / περιβαλλοντικής εκπ/σης), προκειμένου να υποστηρίξουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών και να μην παρεμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο τρόπος ενασχόλησης (ώρες απασχόλησης, υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, σχεδιασμός δράσεων κ.λ.π. ) των εμπλεκομένων μαθητών/-τριών είναι στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών που θα συντονίσουν τους/τις μαθητές/-ήτριες.
5. Ο φορέας διοργάνωσης να αναλάβει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.
6. Ο διαγωνισμός να μην εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων και να μην υπάρξουν έσοδα για τους φορείς που προκηρύσσουν τον διαγωνισμό ή για άλλους από τα
υποβληθέντα έργα (με εμπορία, διαφήμιση, κ.λπ.).
7. Η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ασκούντα/την ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο/η μαθητής/-ήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και να δημοσιευτεί το
έργο του σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, ότι θα γίνεται χρήση του έργου μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ότι συμφωνεί με τους όρους προκήρυξης.
8. Να υποβάλουν στο Ι.Ε.Π. οι διοργανωτές του διαγωνισμού πριν από την έναρξή του: i) τα ονοματεπώνυμα και τις ιδιότητες των μελών της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής, εφ’
όσον αυτά είναι διαφορετικά από τα ήδη γνωστοποιηθέντα μέλη της κριτικής επιτροπής, καθώς και σύντομα βιογραφικά όλων των μελών όλων των επιτροπών, καθώς και ii) τα κριτήρια
αξιολόγησης των ιδεών των μαθητών/-τριών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και την υλοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και του εν λόγω Διαγωνισμού παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να
επικοινωνούν απευθείας με τον φορέα υλοποίησής του (British Council).


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Δελτία Τύπου
Όχι στην ψήφιση του αντιεκπαιδευτικού πολυνομοσχεδίου
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Το υπουργείο εργασίας επιτρέπει σε εργοδότες να απασχολούν εργαζόμενους, αν και βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης
ΟΙΕΛΕ
Για την ενημέρωση του ΔΣ της ΔΟΕ από το ΑΣΕΠ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Εύλογη η απορία για τη στάση της αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
ΟΙΕΛΕ
Με ποιο μηχανισμό ο ιός SARS-Cov-2 προσβάλει τα κύτταρα και πως μπορεί να εκμεταλλεύεται το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ