Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 22/11/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Θέσεις διδασκόντων του ΠΔ 407/80 στο ΓΠΑ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της Σχολής Επιστημών των Φυτών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεδρία 22/10/2019, αποφάσισε να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τεσσάρων (4) διδασκόντων στο πλαίσιο του Π.Δ. 407/80, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, μερικής απασχόλησης, για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019 - 2020, προκειμένου να καλυφθούν διδακτικές ανάγκες των κάτωθι μαθημάτων στα Εργαστήρια που ακολουθούν:


Α΄ Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου έναν (1) διδάσκοντα, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος και δημοσιεύσεων με συνάφεια στο γνωστικό αντικείμενο Αρχιτεκτονική Τοπίου και Καλλωπιστικά Φυτά, για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο, του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
Μαθήματα
-Αρχιτεκτονική Τοπίου (Κωδικό 230)
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Κατεύθυνση Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου 9ο εξ. -Υ-
-Καλλωπιστικά Φυτά (Κωδικό 390)
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 8ο εξ.

-ΥΒ΄ Εργαστήριο Δενδροκομίας έναν (1) διδάσκοντα, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος και δημοσιεύσεων με συνάφεια στο γνωστικό αντικείμενο της Δενδροκομίας, για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο, του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Μαθήματα
- Πολλαπλασιασμός Καρποφόρων Δένδρων και Θάμνων (Κωδικό 785) Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 9ο εξ. -Υ-
- Δενδροκομία (Κωδικό 3440) Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής 4ο εξ.

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, 2ο εξ

Τμήμα Βιοτεχνολογίας, 4ο εξ.

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, 2ο εξ.-ΥΓ΄

Εργαστήριο Γεωργίας έναν (1) διδάσκοντα, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος και δημοσιεύσεων με συνάφεια στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωργίας, για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο, του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
Μαθήματα
- Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας (Κωδικό 231)
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής 3ο εξ.-Υ-
- Γεωργία (Κωδικό 3655)
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, 2ο εξ -Υ

Τμήμα Βιοτεχνολογίας, 4ο εξ.-Ε

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, 2οεξ.-Υ -

Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής, 4ο εξ.-ΥΔ΄

Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας έναν (1) διδάσκοντα, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος και δημοσιεύσεων με συνάφεια στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας, για το εαρινό εξάμηνο, του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
Μαθήματα
- Γενική και Συστηματική Γεωργική Εντομολογία (Κωδικό890)


Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 4ο εξ. -Υ-
- Γεωργική Ζωολογία - Εντομολογία
Τμήμα Βιοτεχνολογίας 2ο εξ.-Ε

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής 2οεξ.-Υ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα, μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων
4. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.
Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
5. Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται: α) η οργανική θέση στην οποία υπηρετούν β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο κώλυμα στην πρόσληψή τους (αφορά όσους κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα).


Σημείωση: Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 και 5 υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, στο τηλέφωνο 210 529 4522,4525.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
4 θέσεις ΔΕΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέση ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
2 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Γεωλογίας και Ιατρικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού του ΠΔ 407/80 - Χειμερινό εξάμηνο 2020-2021
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
3 θέσεις επίκουρου καθηγητή στο ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ