Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 13/12/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

EUROFOUND

Προκήρυξη κενής θέσης εκτελεστικού διευθυντή στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

EUROFOUND
Προκήρυξη κενής θέσης εκτελεστικού/-ής διευθυντή/-ύντριας στο Δουβλίνο, Ιρλανδία (Έκτακτος/-η υπάλληλος — Βαθμός AD 14)

Ποιοι είμαστε
Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με έδρα στην Ιρλανδία. Έχει ιδρυθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/127 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

Οι στόχοι του Eurofound είναι να παρέχει στην Επιτροπή, στα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, στα κράτη μέλη και στους κοινωνικούς εταίρους, στήριξη με σκοπό τη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, τον σχεδιασμό πολιτικών απασχόλησης και την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Προς τούτο, το Eurofound εμπλουτίζει και διαδίδει γνώσεις, παρέχει τεκμηρίωση και υπηρεσίες για τη χάραξη πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών πορισμάτων, και διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ ενδιαφερόμενων φορέων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο: https://www.eurofound.europa.eu/
Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων (προϋποθέσεις επιλεξιμότητας)

Υποψήφιοι/-ες θα συμπεριληφθούν στη φάση επιλογής μόνο εφόσον πληρούν τις ακόλουθες τυπικές προϋποθέσεις κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων:

-Ιθαγένεια: οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
-Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου: οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν:
-είτε επίπεδο εκπαίδευσης που να αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τετραετής
-είτε επίπεδο εκπαίδευσης που να αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο και σχετική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τριετής (η εν λόγω επαγγελματική εμπειρία του ενός έτους δεν μπορεί να συνυπολογιστεί στην κατωτέρω απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου).
-Επαγγελματική εμπειρία: οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 15ετή επαγγελματική εμπειρία μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου, σε επίπεδο στο οποίο παρέχουν πρόσβαση τα ανωτέρω προσόντα. Τα 5 τουλάχιστον έτη της εν λόγω επαγγελματικής εμπειρίας πρέπει να έχουν αποκτηθεί στον τομέα των δραστηριοτήτων του οργανισμού.
-Διοικητική εμπειρία: τουλάχιστον 5 έτη της επαγγελματικής εμπειρίας μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου πρέπει να έχουν αποκτηθεί σε ανώτερη διευθυντική θέση (2) σε τομέα συναφή με την προκηρυσσόμενη θέση.
-Γλώσσες: οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3) και ικανοποιητική γνώση μίας ακόμη από τις εν λόγω επίσημες γλώσσες. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης/των συνεντεύξεων, οι επιτροπές επιλογής θα επαληθεύσουν κατά πόσον οι υποψήφιοι/-ες πληρούν την απαίτηση σχετικά με την ικανοποιητική γνώση μίας ακόμη επίσημης γλώσσας της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτόν, η συνέντευξη (ή μέρος αυτής) ενδέχεται να διεξαχθεί στην εν λόγω άλλη γλώσσα.
-Όριο ηλικίας: οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να είναι σε θέση, κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, να ολοκληρώσουν την πλήρη 5ετή θητεία πριν συμπληρώσουν την ηλικία συνταξιοδότησής τους. Για τους/τις έκτακτους/-ες υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ηλικία συνταξιοδότησης ορίζεται ως το τέλος του μήνα κατά τον οποίο ο/η υπάλληλος συμπληρώνει το 66ο έτος της ηλικίας του/της (βλέπε άρθρο 47 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4)).

Επιπλέον, οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις τους σχετικά με τη στρατιωτική τους θητεία. να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους και να είναι σωματικά ικανοί για την άσκηση των καθηκόντων τους.
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Πριν υποβάλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά αν πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας (βλέπε σημείο Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων), ιδίως όσον αφορά τα είδη των διπλωμάτων/πτυχίων, την επαγγελματική εμπειρία υψηλού επιπέδου, καθώς και τις γλωσσικές ικανότητες. Οι υποψήφιοι/-ες που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις εν λόγω προϋποθέσεις επιλεξιμότητας αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, πρέπει να εγγραφείτε μέσω του διαδικτύου στον ακόλουθο ιστότοπο και να ακολουθήσετε τις οδηγίες σχετικά με τα διάφορα στάδια της διαδικασίας:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Πρέπει να διαθέτετε εν ισχύι διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της εγγραφής σας, καθώς και για την επικοινωνία μαζί σας κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, ενημερώστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή της διεύθυνσής σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας, απαιτείται η τηλεφόρτωση βιογραφικού σημειώματος σε μορφότυπο PDF και η σύνταξη, ηλεκτρονικά, επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έως 8 000 χαρακτήρες). Το βιογραφικό σας σημείωμα και η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής, θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι η αίτηση καταχωρίστηκε. Αν δεν λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης, η αίτησή σας δεν έχει καταχωριστεί!

Επισημαίνεται ότι δεν μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο της αίτησής σας ηλεκτρονικά. Θα ενημερώνεστε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πορεία της αίτησής σας.

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες και/ή αν αντιμετωπίσετε τεχνικά προβλήματα, παρακαλείστε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία εγγραφής λήγει στις 13 Δεκεμβρίου 2019, 12.00 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού ορίου δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα εγγραφής.

Η έγκαιρη ηλεκτρονική εγγραφή αποτελεί δική σας ευθύνη. Σας συνιστούμε θερμά να μην περιμένετε μέχρι τις τελευταίες ημέρες για να εγγραφείτε, δεδομένου ότι τυχόν μεγάλος φόρτος κίνησης δεδομένων ή τυχόν πρόβλημα στη σύνδεσή σας με το διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει διακοπή της διαδικασίας ηλεκτρονικής εγγραφής πριν από την ολοκλήρωσή της και να σας αναγκάσει να επαναλάβετε την όλη διαδικασία. Μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής, δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων. Εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής δεν γίνονται δεκτές.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Elementary Teacher - Pinewood
ANATOLIA COLLEGE
School Librarian - Pinewood
ANATOLIA COLLEGE
2 Θέσεις Administrator and Risk Management and Business Continuity Planning
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
15 κενές θέσεις διοικητικών λειτουργών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Laboratory Scientific Officer
CYPRUS INSTITUTE OF NEUROLOGY