Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 06/12/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

Θέση Γενικού Διευθυντή

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) Θέσης Γενικού Διευθυντή, (Με Σύμβαση).
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή με ιδιωτική σύμβαση πενταετούς διάρκειας ή μικρότερης, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο για το Συμβούλιο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.
Η προκήρυξη της εν λόγω θέσης γίνεται μετά από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης της θέσης Γενικού Διευθυντή στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (Κλ. Α15 και Α16), σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο
Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013-2015.Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν το έντυπο Αίτηση για Διορισμό Γενικού Διευθυντή στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας.
Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται ιδιοχείρως από τον αιτητή κατάλληλα και, να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία, να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή, αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην ανωτέρω
παράγραφο Β, περιλαμβανομένων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα.


Το Συμβούλιο έχει δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να ζητήσει από τους αιτητές να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) ή/και οποιαδήποτε άλλα διευκρινιστικά στοιχεία ή πληροφορίες κρίνει σκόπιμο.
Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα για τη θέση κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθεί γραπτή και προφορική εξέταση. Μόνο επιτυχόντες υποψήφιοι στη γραπτή εξέταση που πληρούν επίσης τα προσόντα και τα προαπαιτούμενα που καθορίζονται στην παρούσα γνωστοποίηση, θα ειδοποιηθούν για προφορική εξέταση. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.
Οι αιτήσεις με όλα τα αναγκαία σχετικά πιστοποιητικά και/ή αποδεικτικά στοιχεία, πρέπει να υποβληθούν προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, οδός Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, Κτίριο Α, Τ.Θ. 50622, 3608 Λεμεσός, όχι αργότερα από τις 6 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:30. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα λαμβάνονται υπόψη.


Αιτητές που θα αποστείλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικώς παρακαλούνται όπως στην αριστερή άνω γωνία του φακέλου να αναγράφουν τις λέξεις AΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΑΛΑ - ΘΕΣΗ: ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται μέσω του εγκεκριμένου εντύπου του Συμβουλίου, δεν θα εξετάζονται.
Για έντυπα αιτήσεων και άλλες σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποτείνονται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sbla.com.cy ή στα Γραφεία του Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση ή στο τηλέφωνο 25881900 κατά τις εργάσιμες ώρες.
Καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά από τις 6 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:30 (τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων).
Επίσης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και πριν τη λήψη τελικής απόφασης διορισμού, αιτήσεις που δεν είναι


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
5 έμπειρους εκπαιδευτές για την εξ αποστάσεως διεξαγωγή του Water Academy
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Postdoctoral Researcher, Program on Turkey
ELIAMEP
Κενές θέσεις Νηπιαγωγών στο κοινοτικό νηπιαγωγείο Γερίου
ΔΗΜΟΣ ΥΨΩΝΑ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή
ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Lawyer Thessaloniki
SOLIDARITY NOW