Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 25/11/2019

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

2 θέσεις καθηγητών για γιλολογικά και Επιστήμη ΠΙ Κύπρου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ως ακολούθως: μία (1) θέση για τα Φιλολογικά και μία (1) θέση για την Επιστήμη (θέση προαγωγής). Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι Α11
(ιι): €40525, €42164, €43803, €45442, €47081, €48720, €50369, €51998, €53637, €55276, €56915. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με
νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση
από καιρό σε καιρό.
Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.


Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:
Κ α θ ή κ ο ν τ α κ α ι Ε υ θ ύ ν ε ς:
Με βάση τη γενική πολιτική του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και τους ειδικούς στόχους:
1. Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους Τομέων για την οργάνωση και διεκπεραίωση δραστηριοτήτων στο θέμα της ειδικότητάς του.
2. Συντάσσει και εφαρμόζει εκπαιδευτικά προγράμματα στο θέμα της ειδικότητάς του και συμμετέχει στο έργο της σύνταξης και εισαγωγής άλλων προγραμμάτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
3. Εκτελεί διδακτικά ή άλλα καθήκοντα στο θέμα της ειδικότητάς του καθώς και σε τομείς δραστηριοτήτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για τους οποίους κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα.
4. Αναλαμβάνει ο ίδιος αλλά και ενθαρρύνει τα μέλη της ειδικότητας να διερευνήσουν πλευρές που θεωρούν σημαντικές για την προώθηση των μαθημάτων της ειδικότητας.
5. Αναλαμβάνει μελέτες καθώς επίσης το συντονισμό ή/και προγραμματισμό του θέματος της ειδικότητάς του.
6. Παρακολουθεί τη βιβλιογραφία στον τομέα του και εισηγείται στον Υπεύθυνο Τεκμηρίωσης την αγορά βιβλίων και περιοδικών και ταυτόχρονα βοηθά στην τεκμηρίωση.
7. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν

Σημ.: Θα ακολουθείται το ωράριο εργασίας και το εορτολόγιο της δημόσιας υπηρεσίας. Η φύση των καθηκόντων συνεπάγεται απασχόληση και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας, η συνολική όμως εβδομαδιαία απασχόληση δε θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας.


Α π α ι τ ο ύ μ ε ν α Π ρ ο σ ό ν τ α:
1. α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην ειδικότητα που προορίζεται να διδάσκει και να συντονίζει, και
β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε θέμα συναφές με την ειδικότητά του ή στα Παιδαγωγικά, μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.
2. Αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία 8 τουλάχιστον ετών.
3. Ακεραιότητα του χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
4. Ενημερότητα πάνω στις νέες τάσεις στη διδασκαλία του θέματος της ειδικότητας και στα γενικότερα προβλήματα της εκπαίδευσης.
5. Άριστη γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση μιας από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.
Σημ.: 1. Η ειδικότητα για την οποία προορίζεται η θέση, θα καθορίζεται με τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας
2. Αναφορικά με το προσόν 5 απαιτείται καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας (Κ.Δ.Π. 55/2012).
6. Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 8 μέχρι 25 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση ΔΕΠ στη σχολή ψηφιακής τεχνολογίας
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Θέση ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Βιολογία»
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Θέση ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Οικιακή Οικονομία - Βιώσιμη Ανάπτυξη»
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Θέση ΔΕΠ στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Θέση ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Οικονομικά του Περιβάλλοντος»
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ