Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 15/11/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Κενή Θέση Λογιστή

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Γίνονται δεκτές αιτήσεις προς σύναψη σύμβασης εργοδότησης ιδιωτικού δικαίου για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Λογιστή.
1. Καθήκοντα και Ευθύνες
(α) Εκτελεί Λογιστικά καθήκοντα.
(β) Συνεισφέρει στον έλεγχο τήρησης των Λογιστικών Αρχείων.
(γ) Εισηγείται βελτιώσεις στις λογιστικές και διοικητικές διαδικασίες με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας ή/και ελέγχου.
(δ) Συνεισφέρει στη συμμόρφωση των διαδικασιών με τη σχετική νομοθεσία.
(ε) Συνεισφέρει στην εφαρμογή της περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νομοθεσίας.
(στ) Συνεισφέρει στην ετοιμασία του Ετήσιου Προϋπολογισμού και στην ορθή υλοποίησή του.
(ζ) Συνεισφέρει στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων.
(η) Διενεργεί ή / και εποπτεύει ειδικές έρευνες και μελέτες όπως ανατίθενται.
(θ) Έχει την ευθύνη ετοιμασίας Σημειωμάτων, υπομνημάτων και οικονομικών εκθέσεων.
(ι) Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
(κ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/ της ανατεθούν από το Γενικό Διευθυντή.


2. Απαιτούμενα Προσόντα
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:
(α) Κάτοχος Διεθνούς Επαγγελματικού Τίτλου Εγκεκριμένου Λογιστή ACA (Association of Chartered Accountants) ή ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).
(β) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν.
Σημείωση: Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.
(γ) Πενταετής τουλάχιστον πείρα μετά την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου.
(δ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
Σημείωση: Η γνώση γλωσσών θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους. Κατάλογος των Τεκμηρίων
Γνώσης Γλωσσών υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

Διάρκεια Συμβολαίου
Η εν λόγω θέση αφορά σε σύμβαση περιορισμένης χρονικής διάρκειας η οποία θα έχει ως έναρξη την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου και λήξη την ημερομηνία ενός (1) έτους μετά την έναρξη λειτουργίας του αδειοδοτημένου ολοκληρωμένου καζίνου - θερέτρου (αναμένεται να λειτουργήσει περί τα τέλη του 2021).
4. Απολαβές
Μέχρι ΕUR 40.000 (Ευρώ Σαράντα Χιλιάδες) μικτά ετησίως. Σημειώνεται ότι ισχύουν οι διατάξεις του περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2012 (Ν. 168(I)/2012).


5. Αιτήσεις
Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με την αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@cgc.org.cy βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία των απαιτούμενων προσόντων και της πείρας ως αναφέρονται ανωτέρω. Αιτήσεις οι οποίες δε θα συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που προνοούνται δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι ενδιαφερόμενοι για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στο 25573800.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Νοεμβρίου 2019. Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη.
Η ορθή υποβολή της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.
Έλεγχοι
Στα πλαίσια της τελικής επιλογής θα ζητηθούν προσωπικές συστάσεις, λευκό ποινικό μητρώο, επιβεβαίωση μη ύπαρξης συγκρουόμενων συμφερόντων με την Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου και έλεγχος πρωτότυπων πιστοποιητικών και αποδεικτικών στοιχειών όπως προνοούνται στο σημείο 2 πιο πάνω.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
15 κενές θέσεις διοικητικών λειτουργών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Laboratory Scientific Officer
CYPRUS INSTITUTE OF NEUROLOGY
Fellowship Programmes
CYPRUS INSTITUTE OF NEUROLOGY
Vacancy for Neurologists
CYPRUS INSTITUTE OF NEUROLOGY
Research Assistant Position
INSTITUTE OF MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY