Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 15/11/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή Καρδιοχειρουργικής Ενηλίκων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) ιδρύθηκε σε συνέχεια της δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης προς το Ελληνικό Δημόσιο. Λειτουργεί ως καρδιολογικό, καρδιοχειρουργικό και μεταμοσχευτικό κέντρο αριστείας και αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τον Ν. 2012/1992, όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4565/2018, και τον εκάστοτε Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του και προς εκπλήρωση των σκοπών του, το ΩΚΚ ενδιαφέρεται να καλύψει τη θέση του Διευθυντή Καρδιοχειρουργικής Ενηλίκων με εξειδίκευση στις σύγχρονες τεχνικές μικρών θωρακοτομών. Ο Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Ενηλίκων ανήκει στο Τακτικό Ιατρικό Προσωπικό και υπηρετεί με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα ανανέωσης.

Απαραίτητα προσόντα:
(α) Τίτλος ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακος ή Καρδιοχειρουργικής ανάλογα με τη χώρα προέλευσης (Ευρώπη ή Βόρεια Αμερική) τουλάχιστον από 10ετίας και αποδεδειγμένη εμπειρία και απασχόληση σε διεθνούς κύρους αναγνωρισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα στο αντικείμενο της καρδιοχειρουργικής ενηλίκων.
(β) Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης (π.χ. θέση Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή).
(γ) Επιστημονικό έργο αντίστοιχο της προκηρυσσόμενης θέσης.
(δ) Διδακτορική διατριβή
(ε) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψήφιους, απαιτείται αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:
(α) Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα της αντίστοιχης ειδικότητας
(β) Εκπαιδευτικό έργο
(γ) Έμμισθη αναγνωρισμένη εκπαίδευση/μετεκπαίδευση στο εξωτερικό

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση του επιστημονικού/ εκπαιδευτικού/ ερευνητικού έργου του υποψηφίου.
2. Αντίγραφα τίτλου ειδικότητας και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, βεβαίωση εγγραφής/ good standing του οικείου Ιατρικού Συλλόγου.
3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμου πτυχίου εξωτερικού και όλων των τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.
4. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας από τα νοσηλευτικά ιδρύματα στα οποία αυτή αποκτήθηκε.
5. Επικυρωμένο κατάλογο των χειρουργικών επεμβάσεων τις οποίες έχει διενεργήσει ο υποψήφιος ως πρώτος χειρουργός από τα οποία να προκύπτει ιδίως η εξειδίκευση του υποψηφίου στις σύγχρονες τεχνικές μικρών θωρακοτομών.
6. Κατάλογο του συγγραφικού και επιστημονικού έργου του υποψηφίου με αναφορά στις δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις (PubMed & Scopus) του υποψηφίου, καθώς και κατάλογο των αναφορών των εργασιών του από άλλους συγγραφείς (citation index) με υπολογισμό του συντελεστού απήχησης (impact factor).
7. Κατάλογο των ερευνητικών προγραμμάτων της αντίστοιχης ειδικότητας στα οποία έχει συμμετάσχει ο υποψήφιος (εφόσον υπάρχουν).

8. Πιστοποιητικά από τα οποία αποδεικνύεται η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται πιστοποιητικό άριστης γνώσης της ελληνικής γλώσσας).
9. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
10. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν (για τους άρρενες υποψήφιους).
11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι, εφόσον επιλεγεί, δεν θα διατηρήσει μετά την πρόσληψή του άλλη έμμισθη θέση.
12. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (θα υποβληθεί μετά από την κρίση, από τον υποψήφιο ο οποίος θα επιλεγεί).

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή (σε κατάλληλο υλικό φορέα [USB ή CD]), στο Τμήμα Προσωπικού-Μισθοδοσίας ή αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση mn@ocsc.gr το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια ως προς την υποβολή των υποψηφιοτήτων.
Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην προκήρυξη από 16/05/2019 θα ληφθούν υπόψη με μια απλή επιστολή του υποψηφίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mn@ocsc.gr. Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.
Άλλες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν, δεν θα ληφθούν υπόψη.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
5 θέσεις Ιατρικών Λειτουργών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Πρόσληψη επικουρικών ιατρών Ακτινοδιαγνωστικής και Παθολογίας
ΓΝ-ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Θέσεις Παθολόγου και Αναισθησιολόγου για τους καλοκαιρινούς μήνες
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
10 κενές θέσεις ιατρικών λειτουργών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Συνεργασία με Ιατρούς Ψυχιάτρους ή Γενικούς Ιατρούς και Ιατρό Παθολόγο στις θεραπευτικές μονάδες του ΟΚΑΝΑ
ΟΚΑΝΑ