Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 07/10/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

11 θέσεις Μηχανικών διάφορων ειδικοτήτων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), προκύπτει ανάγκη για απασχόληση έντεκα (11) Μηχανικών διάφορων ειδικοτήτων για κάλυψη αναγκών του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων έναντι κενών μόνιμων θέσεων. Η απασχόληση αφορά κάλυψη αναγκών του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων παγκύπρια.
Η βασική αμοιβή θα είναι η αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α9 και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.
Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών
απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης.


Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα έχουν ως εξής:
Α. 4 θέσεις ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Πολιτικοί Μηχανικοί Κατεύθυνσης Επίβλεψης Έργων)
1. Καθήκοντα και Ευθύνες:
(i) Οργάνωση, επίβλεψη και έλεγχος κατασκευής έργων περιλαμβανομένων:
- Οργάνωση, επίβλεψη και έλεγχος εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιμών υλικών στο εργαστήριο εδαφομηχανικής και σκυροδέματος.
- Επίβλεψη χωρομετρικών εργασιών και έλεγχος χωρομετρικών σχεδίων.
- Έλεγχος Πιστοποιητικών Πληρωμής και Επιμέτρησης Ποσοτήτων.
- Έλεγχος Κατασκευαστικών Σχεδίων.
- Ποιοτικός έλεγχος εργασιών και διασφάλιση πλήρωσης των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών.
- Διασφάλιση εφαρμογής της νομοθεσίας και των κανονισμών περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία.
- Ετοιμασία ειδικών εκθέσεων που αφορούν το Έργο (π.χ. Προόδου, Αξιολόγησης Αλλαγών και Απαιτήσεων, Πλήρωσης Απαιτήσεων Τεχνικών Προδιαγραφών, Πρακτικά Συνεδριάσεων κ.ά.).
- Διεκπεραίωση αλληλογραφίας και διατήρηση αρχείου αλληλογραφίας στο εργοτάξιο.
- Ενεργεί ως Μηχανικός Έργου είτε ως Επιβλέποντας Μηχανικός, είτε ως Βοηθός Μηχανικού Έργου είτε ως Επιθεωρητής Εργοταξίου.
(ii) Διεκπεραιώνει την εργασία του όπου απαιτείται και ανάλογα με την περίπτωση με τη χρήση του σχεδιαστικού
Προγράμματος Autocad ή άλλου παρόμοιου σχεδιαστικού προγράμματος, του Λογισμικού Προγράμματος Μicrosoft Project ή άλλου παρόμοιου προγράμματος σχετικό με τον προγραμματισμό και συντονισμό Έργων, καθώς και των Λογισμικών προγραμμάτων Microsoft Word και Excel.
(iii) Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος για εκπλήρωση των καθηκόντων του.
(iv) Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία.
(v) Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει κατώτερο τεχνικό προσωπικό.
(vi) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.


2. Απαιτούμενα προσόντα:
(i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική.
(ii) Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στους κλάδους πολιτικής μηχανικής,
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
(iii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.
(iv) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία δύο χρόνων στην επίβλεψη τεχνικών έργων.
(v) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε
θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και πρόσθετη αποδεδειγμένη μεταπτυχιακή πείρα από την ελάχιστη
απαιτούμενη όπως αναφέρεται πιο πάνω (παράγρ. 2(iv)) θα αποτελεί πλεονέκτημα.
(vi) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο
Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να
ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν
άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λευκό ποινικό μητρώο, βεβαιώσεις γνώσης γλωσσών, εγγραφή και ενεργή άδεια ΕΤΕΚ κ.ά.). Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία των κοινωνικών ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη θέση την οποία κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε (με χρονική αναφορά στα βασικά τους στοιχεία όπως, η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο, η πηγή και το ποσό της χρηματοδότησης κλπ) και το ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση πείρας στη
εξειδικευμένη κατεύθυνση της πολιτικής μηχανικής που απαιτείται. Τονίζεται ότι η απουσία αποδεικτικών για τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα ή με βάση τις απαιτήσεις του έντυπου της αίτησης σημαίνει αποκλεισμός από τη διαδικασία. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.


6. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Λεωφόρος Κένεντυ 100-110, 1047 Παλλουριώτισσα, στον 1ο όροφο στο Γραφείο αρ. Α109 της κας Μιράντας Αυγουστή, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 7 Οκτωβρίου 2019. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται: Αίτηση για τις θέσεις ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Πολιτικοί Μηχανικοί Κατεύθυνσης Επίβλεψης Έργων).

Β. 4 θέσεις ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Πολιτικοί Μηχανικοί Γενικής Κατεύθυνσης)
Γ. 2 θέσεις ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Δ. 1 θέση ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Μιράντα Αυγουστή (τηλ. 22609259 - email: mavgousti@wdd.moa.gov.cy). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο Αίτηση Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και την ιστοσελίδα του (www.moa.gov.cy/wdd), ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd).


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Θέση για εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
9 θέσεις ιδρυματικών λειτουργών
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση Γεωμορφολόγου στο τμήμα Αρχαιοτήτων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
18 κενές μόνιμες θέσεις ελεγκτή
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Senior IT Software Engineer
EUROPEAN INVESTMENT BANK