Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 14/10/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το τμήμα ΔΟΕΠΤΜ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για τις ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος ΔΟΕΠΤΜ του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και ήδη Πανεπιστημίου Πατρών

Η προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Μουσειολογίας της Σχολής ΣΑΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 1/06-09-2019 συνεδρίασή της αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύουν, την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος ΔΟΕΠΤΜ του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, που συνεχίζεται μεταβατικά με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Τμήματος Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και ειδικότερα των παρακάτω μαθημάτων:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. Για τα γνωστικά αντικείμενα : Οικονομική Επιστήμη, Λογιστική, Συστήματα Διασφάλισης ποιότητας, Οικονομική ανάπτυξη

1. Διοικητική λογιστική τουριστικών επιχειρήσεων και μονάδων πολιτισμού, ( Θεωρία και Εργαστήριο)
2. Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, ( Θεωρία)
3. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, (Θεωρία και Εργαστήριο)
4. Σχεδιασμός και προώθηση πολιτιστικών και τουριστικών προϊόντων, ( Θεωρία )
5. Τοπική - περιφερειακή ανάπτυξη πολιτιστικών & τουριστικών μονάδων (Θεωρία)

Β. Για τα γνωστικά αντικείμενα : Διοίκηση Τουρισμού και Φιλοξενίας

6. Διαχείριση του ελεύθερου χρόνου στις επιχειρήσεις φιλοξενίας, ( Θεωρία και 6 Εργαστήριο)
7. Οργάνωση και λειτουργία Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας ΙΙ, ( Θεωρία και Εργαστήριο)
8. Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας Ι, ( Εργαστήριο)
9. Διοίκηση επισιτισμού & τροφοδοσίας Ι, ( Εργαστήριο)
10. Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, (Θεωρία)
11. Τουριστική & πολιτιστική γεωγραφία, ( Θεωρία)

Γ. Για τα γνωστικά αντικείμενα : Επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις, Διεθνείς σχέσεις και νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών

12. Διαχείριση Επικοινωνιακών κρίσεων, ( Θεωρία)
13. Τεχνικές Ερωτηματολογίου και Συνέντευξης, ( Θεωρία και Εργαστήριο )
14. Επικοινωνιακός Προγραμματισμός I, ( Θεωρία)
15. Branding, Επικοινωνία και Πολιτισμός, ( Θεωρία)
16. Πολιτιστική Παραγωγή και Κατανάλωση, ( Θεωρία και Εργαστήριο )
17. Πολιτιστική επικοινωνία, (Θεωρία και Εργαστήριο)

Δ. Για το γνωστικό αντικείμενο : Αγγλική γλώσσα

18. Ξένη Γλώσσα Ορολογία, ( 7 ώρες Θεωρία και 5 ώρες Εργαστήριο = 12 ώρες), Ζ΄ εξάμηνο Α΄,Β΄ και Γ΄ κατεύθυνσης

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. Για τα γνωστικά αντικείμενα : Οικονομική Επιστήμη, Λογιστική, Συστήματα Διασφάλισης ποιότητας, Οικονομική ανάπτυξη

1. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, (Θεωρία και Εργαστήριο)
2. Στατιστική (Θεωρία)
3. Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας, (Εργαστήριο)

Β. Για τα γνωστικά αντικείμενα : Διοίκηση Τουρισμού και Φιλοξενίας

4. Οργάνωση και λειτουργία ταξιδιωτικής βιομηχανίας Ι, (Θεωρία και Εργαστήριο)
5. Διοίκηση επισιτισμού & τροφοδοσίας ΙΙ, (Εργαστήριο)
6. Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας ΙΙ, (Εργαστήριο)
7. Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Επιχειρήσεων, (Θεωρία)
8. Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό και τον Πολιτισμό, (Θεωρία)

Γ. Για τα γνωστικά αντικείμενα : Επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις, Διεθνείς σχέσεις και νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών

9. Διαφήμιση, Δημοσιότητα, Δημοσκοπήσεις, (Θεωρία και Εργαστήριο)
10. Μάρκετινγκ πολιτιστικών μονάδων & επιχειρήσεων Φιλοξενίας, (Θεωρία)
11. Διεθνείς Σχέσεις και Επικοινωνία, (Θεωρία)
12. Εφαρμογές της Επικοινωνίας σε Πολιτιστικές και Τουριστικές Μονάδες, (Θεωρία και Εργαστήριο)
13. Επικοινωνιακός Προγραμματισμός ΙΙ, (Θεωρία)

ΑΔΑ: ΨΟΣΜ469Β7Θ-ΙΣΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσειολογίας αίτηση και να δηλώσουν το μάθημα ή γνωστικό αντικείμενο, για το οποίο ισχύει η αίτησή τους.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 36 Ν.4194/2013.
2. Βιογραφικό Σημείωμα και υπόμνημα των εργασιών σε ένα (1) αντίτυπο, σε έντυπη μορφή και τρία (3) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD, προτιμώμενη μορφή αρχείου PDF).
3. Επιστημονικές εργασίες σε τρία (3) αντίτυπα, σε ηλεκτρονική μορφή (CD, προτιμώμενη μορφή αρχείου PDF).
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα, συναφή με το γνωστικό αντικείμενο ή βεβαίωση υποψηφίου διδάκτορα στην οποία θα αναγράφεται το συναφές θέμα της διατριβής ή τεκμηρίωση της συναφούς εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας.
5. Άλλα αποδεικτικά έγγραφα (π.χ. βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, συμβάσεις, κ.λπ) που στοιχειοθετούν διδακτική εμπειρία και συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο.
6. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει
ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου.
7. Γνωμάτευση (α) Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και (β) Ψυχιάτρου είτε δημόσιου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου, προκείμενου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, μόνο από τους επιλεγέντες.
8 . Συμπληρωμένο το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΟΣ-ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ μόνο από τους επιλεγέντες.
9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητά τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες- μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωσης, όπου δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
10. Οι υποψήφιοι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι:
Α. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής Πράξης Πρόσληψης. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του Κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με ημερομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας επιλογής, και
Β. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης και το Πιστοποιητικό Τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της σχετικής Πράξης Πρόσληψης.

Οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν, εφόσον κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την Υπηρεσία τους σχετική άδεια απουσίας για την παροχή του παραπάνω έργου και να προσκομίσουν στην Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την πρόσληψή τους.

Οι έχοντες την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου, δύνανται, αντί του Πιστοποιητικού Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας, καθώς και του αντιγράφου Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν: ι) την οργανική θέση στην οποία έχουν διορισθεί και ιι) ότι δεν μεσολάβησε από τον διορισμό τους, γεγονός που θα αποτελούσε νόμιμο κώλυμα για την πρόσληψή τους.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, έως την Δευτέρα, 14/10./2019 και ώρα 15:00.

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρήγα Φεραίου 24, ΤΚ: 27100, Πύργος
Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Μουσειολογίας, τηλέφωνα: 2621020890, 2621020888
FAX: 2621025494
Ιστότοπος: http://museology.upatras.gr
Email: museolsecr@upatras.gr


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Τουρισμού
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στο τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Θέση επίκουρου καθηγητή στο τμήμα τεχνών ήχου και εικόνας
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Θέση Επίκουρου καθηγητή με γ.α. «Διερμηνεία και μετάφραση Γερμανικά - Ελληνικά με χρήση νέων τεχνολογιών»
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Θέση επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ