Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 30/09/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Θέση Παθολόγου στο ΓΝ Κεφαλλονιάς

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας για την κάλυψη των αναγκών του και την εύρυθμη λειτουργία του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ένα (1) ιατρό ειδικότητας Παθολογίας, υπό καθεστώς έκδοσης από αυτόν δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.


Καθήκοντα
Ο ιατρός θα παρέχει υπηρεσίες στην Παθολογική Κλινική σε καθημερινό τακτικό πρωινό ωράριο Δευτέρα εως Παρασκευή και ώρες 8:00 με 15:00. Επίσης θα πραγματοποιεί τέσσερεις (4) εφημερίες ήτοι μια (1) Σάββατο, μια (1) Κυριακή από 8:00 μέχρι 8:00 και δυο (2) καθημερινές από 15:00 μέχρι 8:00 σύμφωνα με τις ανάγκες της Κλινικής και του μηνιαίου προγράμματος εφημερίων, όπως αυτό
προεγκρίνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.


Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:
1. Έλληνες πολίτες
2. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
3. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.
4. Οι άντρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
5. Δεν ισχύει περιορισμός ορίου ηλικίας (παρ 2, αρθρ 4 του Ν4528/2018)
6. Να είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΟΥ ως επιτηδευματίες.


Τυπικά Προσόντα :
1. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
2. Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
3. Τίτλο αντίστοιχης με την θέση Ιατρικής Ειδικότητας
4. Να είναι εγγεγραμμένος/η στον Ιατρικό Σύλλογο Κεφαλληνίας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής η οποία επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με απόδειξη στη Διεύθυνση:
Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, Σουηδίας Αργοστόλι Κεφαλονιάς τκ 28100 με την ένδειξη Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με ιατρό ειδικότητας Παθολογίας στο ΓΝ Κεφαλληνίας
Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 23-9-2019 έως και 30- 9-2019.

Ως ημερομηνία κατάθεσης σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου, η οποία αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφοράς, ο οποίος φάκελος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.
Επιλογή:
Η τελική επιλογή του επιτυχόντα θα γίνει από αρμόδια επιτροπή του ΓΝ Κεφαλληνίας
Δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν:
1. Αντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2. Αντίγραφο τίτλων σπουδών
3. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος
4. Αντίγραφο άδειας χρησιμοποίησης τίτλου ειδικότητας
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα
7. Σύντομο Βιογραφικό.
8. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα
Ο ενδιαφερόμενος επιλεγμένος ιατρός θα υπογράψει σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών με το Νοσοκομείο μας, έναντι συνολικής αμοιβής 2.466,00 ευρώ μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσε


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
5 θέσεις Ιατρικών Λειτουργών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Πρόσληψη επικουρικών ιατρών Ακτινοδιαγνωστικής και Παθολογίας
ΓΝ-ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Θέσεις Παθολόγου και Αναισθησιολόγου για τους καλοκαιρινούς μήνες
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
10 κενές θέσεις ιατρικών λειτουργών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Συνεργασία με Ιατρούς Ψυχιάτρους ή Γενικούς Ιατρούς και Ιατρό Παθολόγο στις θεραπευτικές μονάδες του ΟΚΑΝΑ
ΟΚΑΝΑ