Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 27/09/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Θέση μόνιμης θέσης Νομικού στη ΡΑΕΚ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) δέχεται Αιτήσεις για μια (1) κενή μόνιμη θέση Νομικού. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Η κλίμακα της θέσης είναι Α9-Α11-Α12 στην οποία προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Αρ. Γνωστοποίησης Αρ. Θέσεων Θέση Κλίμακα
Μόνιμο Προσωπικό 7/2019 1 (μια) Νομικός Α9-Α11-Α12


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως συμπληρώσουν ιδιόχειρα το Έντυπο Π 9.8.01-8 που εκδίδει η ΡΑΕΚ και υποβάλουν την Αίτηση για Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις πρώτου διορισμού ή πρώτου διορισμού και προαγωγής στη ΡΑΕΚ, μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 μ. προσωπικά ή με Συστημένο Ταχυδρομείο, αναγράφοντας στο πάνω αριστερό μέρος του φακέλου τον αριθμό γνωστοποίησης, καθώς και τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται, με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά ως ακολούθως:
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου
Αριθμός Γνωστοποίησης: 7/2019
Θέση: Νομικός
Ταχ. Θυρίδα 24936
1305 Λευκωσία.
Για περισσότερες πληροφορίες, Σχέδιo Υπηρεσίας, Έντυπο Αίτησης, αποτείνεστε στο διαδίκτυο www.cera.org.cy ή στα Γραφεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, Αγίας Παρασκευής 20, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλ. 22666363 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση regulator.cy@cera.org.cy.


Αιτήσεις που θα λαμβάνονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν θα λαμβάνονται υπόψη, εκτός από αυτές που θα ταχυδρομηθούν συστημένες και θα έχουν σφραγίδα του Ταχυδρομείου με ημερομηνία μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2019. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων και της πείρας που αναφέρονται στo σχετικό Σχέδιο Υπηρεσίας, Έντυπο Αίτησης που εκδίδει η ΡΑΕΚ, την προκήρυξη της θέσης. Με το έντυπο αίτησης επισυνάπτεται επίσημο πιστοποιητικό γεννήσεως, καθώς και αποδεικτικά πιστοποιητικά
των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων των αιτητών, περιλαμβανομένης και προηγούμενης πείρας και βεβαίωση ως εγγεγραμμένος δικηγόρος στην Κύπρο. Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που προνοούνται θα απορρίπτονται. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).
Νοείται ότι η ΡΑΕΚ μπορεί, με βάση τα προσόντα και την πείρα του προσώπου που διορίζεται να εγκρίνει την τοποθέτηση του προσώπου αυτού σε ψηλότερο σημείο από την αρχική βαθμίδα της κλίμακας της θέσης.
Ακολουθεί το Σχέδιο Υπηρεσίας, στο οποίο φαίνονται τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης.


Σημείωσεις:
(1) ‘Oλα τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα συνοδευόμενα από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση στην Ελληνική. Νοείται ότι η γνησιότητα των εγγράφων θα επιβεβαιωθεί πριν από την πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου.
(2) Σύμφωνα με τον Κανονισμό 8(β) και (γ), των περί Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (Πρόσληψη, Προαγωγή, Υπηρεσία και Πειθαρχικός Έλεγχος) Κανονισμών, Κ.Δ.Π 528/2004, Κανένας δε διορίζεται στη ΡΑΕΚ, εκτός αν έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του και νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του Μόνιμου Προσωπικού διέπεται από τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003-2018 και των περί Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Κ.Δ.Π. 528/2004 (Πρόσληψη, Προαγωγή, Υπηρεσία και Πειθαρχικός Έλεγχος) Κανονισμών. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (Κ.Δ.Π. 528/2004), Κανονισμός 6(4) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 10, η ΡΑΕΚ, μετά την υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων και την ετοιμασία του καταλόγου των υποψηφίων που κατέχουν τα προσόντα, αποφασίζει κατά πόσο οι
υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή ή προφορική εξέταση ή και στις δυο.
Άλλες ανακοινώσεις σχετικά με τις πιο πάνω εξετάσεις θα καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.


ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
A. ΝΟΜΙΚΟΣ: (Θέση Πρώτου Διορισμού)
Β. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α9 : €30.413, 31.880,33.347,34.814,36.281,37.748, 39.215,40.682,42.149
Α11: €40.525,42.164,43.803,45.442,47.081,48.720, Συνδυασμένες Κλίμακες. 50.359,51.998,53.637
Α12: €44.978,47.080,49.182,51.284,53.386,55.488, 57.590,59.692
Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Γ. Καθήκοντα και Ευθύνες:
1. Εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Τηρεί τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Αρχής και βοηθά στην ετοιμασία της Ημερήσιας Διάταξης. Μεριμνά για την εκτέλεση, παρακολούθηση των αποφάσεων που λαμβάνει η ΡΑΕΚ και υποβάλλει αναφορές ή/και εισηγήσεις όταν κριθεί αναγκαίο.
2. Διεκπεραιώνει νομικές υποθέσεις που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με τους όρους των αδειών και των συμβάσεων.
3. Ετοιμάζει νομοσχέδια, διατάγματα και άλλα νομικά έγγραφα.
4. Ελέγχει τις συμβάσεις που συνάπτει η ΡΑΕΚ για τη διασφάλιση του νομότυπού τους και των συμφερόντων της ΡΑΕΚ.
5. Συμβουλεύει τη ΡΑΕΚ για τον καθορισμό των τελών, των δικαιωμάτων, των προστίμων και κυρώσεων που μπορούν να επιβληθούν σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
6. Συνεργάζεται με διεθνείς φορείς για θέματα Ρύθμισης Ενέργειας.
7. Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης του Τομέα της Προστασίας των Καταναλωτών.
8. Παρακολουθεί όλες τις σχετικές Νομοθεσίες και Κανονισμούς καθώς και όλες τις Οδηγίες και Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την Ηλεκτρική Ενέργεια, το Φυσικό Αέριο και υποβάλλει εκθέσεις και σημειώματα για τη νομότυπη εφαρμογή τους.
9. Έχει την ευθύνη για την τήρηση των Μητρώων Αδειών της ΡΑΕΚ.
10. Διεξάγει μελέτες, ετοιμάζει εκθέσεις και εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του Νομοθεσία.
11. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.


Σημείωση:
Ανάλογα με τις ανάγκες της Αρχής, οι υπάλληλοι θα εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας της Αρχής, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ωρών την εβδομάδα.
Δ. Απαιτούμενα Προσόντα:
1. (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Νομική.
(Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο), και (β) Εγγεγραμμένος δικηγόρος στην Κύπρο.
2. Μονοετής τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
5. Διετής τουλάχιστον πείρα σε νομικά θέματα που σχετίζονται με τον Ανταγωνισμό ή την Ηλεκτρική Ενέργεια ή το Φυσικό Αέριο ή τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή/και καλή γνώση των σχετικών με την Ενέργεια Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί πλεονέκτημα.


Ε. Σημειώσεις:
1. Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να επιτύχουν σε ενδοϋπηρεσιακές εξετάσεις πάνω στο Νόμο και τους Κανονισμούς του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου και άλλους Νόμους σχετικούς με τις αρμοδιότητες της Αρχής μέσα σε 2 χρόνια από το διορισμό τους.
2. Ανάλογα με τις ανάγκες της Αρχής, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Προϊστάμενος μονάδας κανονιστικής συμμόρφωσης
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Προκήρυξη θέση Λογιστή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
3 κενές μόνιμες θέσεις μετεωρολογικού λειτουργού
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
2 Postdoctoral Researchers in bioinformatics
STOCKHOLM UNIVERSITY
Nottingham Research Fellowship Opportunities in the Future Food Beacon - Agri-Environmental Modelling
UNIVERSITY OF NOTTINGHAM