Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 30/09/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΔΟΕΑΠ

Θέση Διευθυντή Υπερεσιών Υγείας του ΕΔΟΕΑΠ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

O ΕΔΟΕΑΠ έχει προκηρύξει Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή Υπηρεσιών Υγείας του ΕΔΟΕΑΠ.
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αναζήτησης και επιλογής ανώτατου υπηρεσιακού στελέχους του ΕΔΟΕΑΠ έχουν ανατεθεί στην εταιρεία Amrop Ελλάς μετά τη διενέργεια διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Διευθυντή Υπηρεσιών Υγείας του ΕΔΟΕΑΠ, μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους προς την Amrop Ελλάς.
Η καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των Βιογραφικών των ενδιαφερομένων είναι η 30-9-2019, ημέρα Δευτέρα.

Βασική αποστολή του Διευθυντή Υπηρεσιών Yγείας αποτελεί η διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του συνόλου των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις Παροχές Υγείας και Περίθαλψης των ασφαλισμένων και την Eπίβλεψη των Iατρικών Yπηρεσιών.

Ενδεικτικά οι κύριες αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διευθυντή Υπηρεσιών Yγείας εστιάζονται στα ακόλουθα:
Καθοδήγηση, συντονισμός και επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας για την προσαρμογή, τη συμμόρφωση και την επικαιροποίηση των εφαρμοζόμενων διαδικασιών και μεθόδων εργασίας στις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Διαρκής βελτίωση της λειτουργίας και αύξηση της αποδοτικότητας της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας.
Διαρκής παρακολούθηση και ενημέρωση σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, τα εφαρμοζόμενα Πρότυπα Λειτουργίας και Βέλτιστες Πρακτικές του κλάδου. Μεταφορά της σχετικής τεχνογνωσίας στις Οργανωτικές Μονάδες των οποίων προΐσταται και στο προσωπικό τους μέσω σχετικών τεκμηριωμένων εισηγήσεων προς τη Διοίκηση.
Σε συνεργασία με τον τομέα Οικονομικού προετοιμασία του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας και υλοποίηση αυτού κατά τον τομέα αρμοδιότητάς του, καθώς επίσης διαμόρφωση σχεδίου δράσης για την επίτευξη των γενικών και ειδικότερων στόχων που τίθενται από τη Διοίκηση του Οργανισμού.
Αξιολόγηση, εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Οργανωτικής Μονάδας.
Συντονισμός και καθοδήγηση των επιμέρους Οργανωτικών Μονάδων των οποίων προΐσταται (Τομέας ΤΥΠ, Ιατρική Υπηρεσία).
Συστηματική, διαρκής, έγκυρη, έγκαιρη ενημέρωση του Γενικού Διευθυντή για τα θέματα που αφορούν τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας.
Διαρκής σφαιρική επίβλεψη και έλεγχος των εξωτερικών παρόχων, καθώς και των λοιπών εξωτερικών συνεργατών και προμηθευτών που συνεργάζονται με τον τομέα ΤΥΠ και την Ιατρική Υπηρεσία του ΕΔΟΕΑΠ στα θέματα της αρμοδιότητάς του.

Εκπροσώπηση του Οργανισμού έναντι τρίτων σε επιχειρησιακά ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του ΕΔΟΕΑΠ (όπως συναντήσεις και διαπραγματεύσεις με παρόχους υγείας) κατόπιν εντολής ή υπόδειξης του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή του Γενικού Διευθυντή.
Διασφάλιση της έγκαιρης, ορθής και σύμφωνης με το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών που αφορούν τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας.
Επίβλεψη και συντονισμός της αποτελεσματικής εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών που αφορούν τον έλεγχο, τη βελτίωση και τη μέριμνα για παροχές υγείας και περίθαλψης.
Παρακολούθηση και οργάνωση της αποτελεσματικής εκτέλεσης του συνόλου των δραστηριοτήτων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
Συμβουλευτική υποστήριξη του Γενικού Διευθυντή με την προετοιμασία και την προώθηση εκθέσεων για θέματα υγείας και περίθαλψης προς εισήγηση και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Διαρκής έρευνα αγοράς για την εξεύρεση και την εφαρμογή Πολιτικών Υγείας και Περίθαλψης που θα παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους με το χαμηλότερο κόστος για τον ΕΔΟΕΑΠ.

Προετοιμασία Προτάσεων σε άμεση συνεργασία με τον Αρχίατρο για την ένταξη νέων παροχών στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας και προετοιμασία και υποβολή σχετικών εισηγήσεων στο Γενικό Διευθυντή και/ή το Διοικητικό Συμβούλιο.
Επίβλεψη της εφαρμογής και της τήρησης των διαδικασιών που αφορούν την ορθή διαχείριση του προσωπικού και των διοικητικών υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης του Οργανισμού.
Μέριμνα για τη βελτίωση των διαδικασιών και των πολιτικών παροχών υγείας και περίθαλψης προς τους ασφαλισμένους και προγραμματισμός των απαραίτητων ενεργειών.
Ενημέρωση του προσωπικού της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας για τροποποιήσεις των προσφερόμενων, μεταβολές σε κοστολογήσεις, τιμές και συναφή ζητήματα.Υποστήριξη και παρακολούθηση των εργασιών του τομέα Εποπτείας και Ελέγχου Περιφερειακών Υπηρεσιών σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
Συνεργασία με την Επιτροπή Υπηρεσιών Υγείας ως εισηγητής των θεμάτων προς την Επιτροπή.
Επίβλεψη της τήρησης και της εφαρμογής του Κανονισμού Υγείας του ΕΔΟΕΑΠ και εισήγηση προτάσεων για τη βελτίωση, την αναμόρφωση και την τροποποίησή του προς όφελος του Οργανισμού και των ασφαλισμένων του.

Προσόντα / κριτήρια συμμετοχής:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει αποδεδειγμένα να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και να διαθέτουν τα προσόντα και τις δεξιότητες που περιγράφονται παρακάτω:
Πτυχίο ανωτάτης σχολής ΑΕΙ ή ισότιμο, αναγνωρισμένο στην Ελλάδα, πτυχίο από Εκπαιδευτικό Οργανισμό του Εξωτερικού, Επιστημών Υγείας, Οικονομικών, Νομικών, Πολυτεχνικών σπουδών.
Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένο στην Ελλάδα ΑΕΙ ή ισότιμο αναγνωρισμένο στην Ελλάδα μεταπτυχιακό τίτλο από εκπαιδευτικό οργανισμό του εξωτερικού στον τομέα των Επιστημών Υγείας ή σε συναφές αντικείμενο.
Αποδεδειγμένη επιστημονική ενασχόληση με το αντικείμενο των Ιατρικών Επιστημών. Συμμετοχή σε κλαδικά - επαγγελματικά συνέδρια στον τομέα των επαγγελμάτων υγείας με ομιλίες, καθώς και συμμετοχή σε έργα και σχετικές μελέτες.
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υψηλόβαθμη θέση ευθύνης σε Ιδιωτικό ή Δημόσιο φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
Αποδεδειγμένη εμπειρία στη σύναψη συμβάσεων με παρόχους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα.
Επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποιήσεις, σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης στο αντικείμενο των Υπηρεσιών Υγείας και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Προσωπικού.
Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και άριστες δεξιότητες χρήσης προφορικού και γραπτού λόγου, αποτελεσματικής επικοινωνίας και παρουσιάσεων.
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Πολύ καλή χρήση H/Y.
Θα συνεκτιμηθούν η οργανωτική ικανότητα, οι ηγετικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, η ικανότητα θέσπισης ομαδικού πνεύματος και περιβάλλοντος εμπιστοσύνης στην οικονομική διαχείριση.

Οι υποψήφιοι πρέπει:
Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ' υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

Οι άνδρες μέχρι τον χρόνο πρόσληψής τους να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Επίσης έως την ίδια ημερομηνία και μέχρι την πρόσληψή τους να μην έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

Υποβολή αιτήσεων / προθεσμία υποβολής:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των ενδιαφερόμενων στελεχών για τη θέση του Διευθυντή Υπηρεσιών Υγείας του ΕΔΟΕΑΠ γίνεται με αίτησή τους προς την Amrop Ελλάς Συμβουλευτική Οργάνωσης Επιχειρήσεων και Επιλογής Στελεχών ΙΚΕ, τηλ. 2019640411, e-mail athens@amrop.gr, που έχει αναδειχθεί Σύμβουλος επιλογής του Διευθυντή Υπηρεσιών Υγείας του ΕΔΟΕΑΠ με την υποβολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος από τους ενδιαφερόμενους στην ηλεκτρονική διεύθυνση ps@amrop.gr, το οποίο θα συνοδεύεται από επιστολή στην οποία θα εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ο κάθε ενδιαφερόμενος ότι είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη θέση.

Ο ΕΔΟΕΑΠ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη θέση του Διευθυντή Υπηρεσιών Υγείας οποιοδήποτε κατά την κρίση του αναγκαίο πιστοποιητικό, βεβαίωση, τίτλο για την απόδειξη σπουδών, κατάρτισης, προϋπηρεσίας, προσωπικής κατάστασης και έλλειψης σύγκρουσης συμφερόντων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών των ενδιαφερομένων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα.

Η επιλογή των υποψηφίων που θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη θα γίνει από τη διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ με την υποστήριξη του Σύμβουλου. Η διαδικασία επιλογής μπορεί ελεύθερα να ματαιωθεί με σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Γ Βαθμίδας στο ΙΠΤ
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
θέση εντεταλμένου ερευνητή βαθμίδας Γ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Προκήρυξη θέσης Διευθυντή
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Θέση ερευνητή Β βαθμίδας στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Πλήρωση της θέσης του Διευθυντή στο ΕΑΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ