Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 16/09/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αιτήσεις για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Πειραιά

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμαρχος Πειραιά
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 4194/2013 (Α 208) Κώδικας Δικηγόρων, όπως ισχύει,
2) Την υπ' αριθµ. 47880/09-09-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2189/Β΄/27-06-2017) µε θέµα την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήµο Πειραιώς.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν µέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) µηνών, στη Νοµική Υπηρεσία του Δήµου Πειραιά, να υποβάλουν την αίτησή τους, σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), στο πρωτόκολλο του Δήµου εντός δέκα (10) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης της παρούσας
πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήµου, ήτοι από 06-09-2019 έως και 16-09-2019.

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η άσκηση για την προσεχή περίοδο, των ασκουµένων στο δήµο Πειραιά, ξεκινάει την 01-10-2019 και λήγει στις 31-03-2020, µε δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστηµα έξι (6) µηνών, κατόπιν αιτήσεως των υποψηφίων και αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωµάτων. Οι θέσεις των ασκουµένων δικηγόρων ορίζονται σε δύο (2). Στην περίπτωση της
έγκρισης της παράτασης του χρονικού διαστήµατος ήδη ασκούµενης υποψηφίας δικηγόρου στο δ ήµο µας, η θέση που θα καλυφθεί µε την παρούσα πρόσκληση ορίζεται σε µία (1). Το ωράριο ηµερήσιας απασχόλησης των ασκουµένων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας.


Υπεύθυνος της τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης των απασχολούµενων υποψηφίων δικηγόρων θα είναι ο Προϊστάµενος της Νοµικής Υπηρεσίας. Η µηνιαία αποζηµίωσή τους ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις - πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήµατος - και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µηνός.
Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι δικηγόροι δεν πρέπει να συµπληρώνουν το προβλεπόµενο 18µηνο της άσκησης πριν από το πέρας της εξαµηνιαίας άσκησής στον Δήµο Πειραιά. Επιπλέον, εάν δεν είναι εγγεγραµµένοι ως ασκούµενοι σε Δικηγορικό Σύλλογο, πρέπει να πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη σχετική εγγραφή και εφόσον επιλεγούν, να εγγράφονται ταυτόχρονα, µε την έναρξη της
άσκησής τους στον Δήµο Πειραιά.

Οι υποψήφιοι συµπληρώνουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν:
α) τα στοιχεία δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας,
β) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου)
γ) τον αριθµό µητρώου ασκουµένου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούµενοι ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόµα αριθµό µητρώου, καθώς εκκρεµεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για εγγραφή στον δικηγορικό Σύλλογο και, εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν
ταυτόχρονα µε την έναρξη της άσκησής τους,
δ) ότι δεν συµπληρώνεται το προβλεπόµενο 18µηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της εξαµηνιαίας άσκησής τους στον δήµο Πειραιά.


Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Στην περίπτωση που οι αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον αριθµό των διαθέσιµων θέσεων, η επιλογή θα γίνει µε δηµόσια κλήρωση που θα διενεργηθεί στο δήµο µας µε την παρουσία των ενδιαφερόµενων. Τα ονοµατεπώνυµα των επιλεγέντων ασκούµενων δικηγόρων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του δήµου µας.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψήφιων ασκουµένων δικηγόρων, υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο του δήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, εντός της ανωτέρω προβλεπόµενης αποκλειστικής προθεσµίας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 9:00 π.µ. - 15:00 µ.µ. Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην διεύθυνση: δήµος Πειραιά, δραγάτση 12, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού δικαίου, εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσµίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδροµείου ή άλλο αποδεικτικό µέσο.
Με την αίτηση συνυποβάλλονται φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα και αντίγραφα τίτλων σπουδών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού δικαίου, στο τηλ. 213 2022566, αρµόδια για πληροφορίες κ. Βορρεάκου Αναστασία.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ