Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 11/09/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Θέση ερευνητή στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών της Κύπρου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 4(2)(δ) του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), προτίθεται να εργοδοτήσει ένα/μία (1) ερευνητή/τρια για ορισμένο χρόνο στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, για το έργο Proactive Producer and Processor Networks for Troodos Mountains Agriculture - 3PRO-TROODOS.

1. Απαιτούμενα Προσόντα
I. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Γεωπονία με κατεύθυνση Φυτική Παραγωγή.
Σημ.: Ο όρος Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.
II. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας με βάση τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/All/1FB767FE2974963CC22581F3003BAC9A?OpenDocument).
III. Κάτοχος Διπλώματος Οδήγησης Κατηγορίας Β για οχήματα με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων (manual).
IV. Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε ερευνητικά προγράμματα και/ή έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.


Πρόσθετα Προσόντα
V. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή τίτλος επιπέδου MSc στη Γεωπονία στις ειδικότητες της Φυτικής Παραγωγής θα αποτελεί πλεονέκτημα.
VI. Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στη Γεωπονία θα αποτελεί πλεονέκτημα.
VII. Προηγούμενη εμπειρία και ενασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα που έχουν σχέση με τα καθήκοντα/αντικείμενο της θέσης, όπως περιγράφονται στο σημείο 2, θα αποτελεί πλεονέκτημα.
VIII. Συμμετοχή σε έγκριτες επιστημονικές δημοσιεύσεις θα αποτελεί πλεονέκτημα.


2. Καθήκοντα
Τα καθήκοντα που θα εκτελεί το άτομο που θα προσληφθεί θα αφορούν στην υλοποίηση των δράσεων και παραδοτέων του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) στο έργο 3PRO-TROODOS (Proactive Producer and Processor Networks for Troodos Mountains Agriculture) σε συνεργασία με τους Λειτουργούς του ΙΓΕ, ως ακολούθως:
I. Σχεδιασμός, εφαρμογή και υλοποίηση πειραματικών σχεδίων σε πειράματα αγρού στην περιοχή Τροόδους.
II. Επιτόπιες επισκέψεις και συλλογή πειραματικών δεδομένων στον αγρό.
III. Επεξεργασία και ανάλυση δειγμάτων στο εργαστήριο.
IV. Κατάρτιση και συλλογή ερωτηματολογίων συνέντευξης από την περιοχή του Τροόδους.
V. Στατιστική επεξεργασία δεδομένων (περιγραφική και επαγωγική στατιστική με τη χρήση, π.χ. SPSS, SAS) που αφορούν στα πειράματα αγρού και στα ερωτηματολόγια συνέντευξης.
VI. Ετοιμασία κειμένων εργασίας, αναφορών προόδου, παρουσιάσεων και τεχνικών δελτίων για την υλοποίηση των παραδοτέων του Έργου.
VII. Διοργάνωση και πραγματοποίηση ημερίδων/σεμιναρίων για την υλοποίηση των παραδοτέων του Έργου.
VIII. Διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου μέσω υλοποίησης δράσεων και ανάπτυξης υλικού ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης.
IX. Συγγραφή στην Αγγλική γλώσσα των παραδοτέων του ΙΓΕ για το Έργο και των σχετικών επιστημονικών δημοσιεύσεων.
X. Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια στο εξωτερικό.
XI. Παρακολούθηση και ετοιμασία των συμβατικών υποχρεώσεων του Έργου σύμφωνα με τις σχετικέ καθοδηγητικές οδηγίες, κανόνες και εγκυκλίους του σχετικού Προγράμματος Ολοκληρωμένα Έργα
(RESTART 2016-2020).
XII. Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων σχετικών καθηκόντων δυνατό να του/της ανατεθούν.


3. Λοιπές πληροφορίες
I. Η βασική αμοιβή θα είναι η αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8 μειωμένη κατά 10% περιλαμβανομένου και του 13ου μισθού. Σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.
II. Η περίοδος απασχόλησης του ερευνητή/τριας ορισμένου χρόνου θα είναι μέχρι τριάντα τρεις (33) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης. Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δε μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση που το Έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης του εργοδοτούμενου ατόμου ή εφόσον κατά την ετήσια αξιολόγησή του το εργοδοτούμενο άτομο κρίνεται ανεπαρκές, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967 έως 2003. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότηση του ατόμου τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.
III. Το άτομο που θα επιλεχθεί θα έχει ως έδρα το κεντρικό κτίριο του ΙΓΕ, 1516 Αθαλάσσα, Τ.Θ. 22016, Λευκωσία.


Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό Έντυπο Ι το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Αρχείο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Αμφιπόλεως 6, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία) ή από την ιστοσελίδα www.moa.gov.cy ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού www.mof.gov.cy/papd ή από την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών www.ari.gov.cy. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο που να αναγράφει Αίτηση για πρόσληψη υπαλλήλου ορισμένου χρόνου στο ΙΓΕ για το Έργο 3PRO-TROODOS: Proactive Producer and Processor Networks for Troodos Mountains Agriculture και να παραδοθούν στα Γραφεία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στη Λευκωσία (Αμφιπόλεως 6, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία) ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 11 Σεπτεμβρίου 2019. Για πληροφορίες σχετικά με την παράδοση της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 22408302 και 22408305.


Διευκρινίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται και σε αυτό να επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που κατέχουν. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι πληροφορίες που τεκμηριώνονται με τίτλους, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με το Λειτουργό Γεωργικών Ερευνών κ. Ανδρέα Στυλιανού στον αριθμό 22403116 ή στο email a.stylianou@ari.gov.cy.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Administrative Assistant
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΥΛΟΥ
2 Research Assistant Positions
CYENS
Team Leader Multidisciplinary Research Group
CYENS
Year-Round Internship Program
CYENS
Two PhD positions in Global Environmental Governance at Utrecht University
UTRECHT UNIVERSITY