Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΔΗΜΟΣΙΟ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 06/09/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΕΕΠ

50 θέσεις με απόσπαση στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές της ανάγκες, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων με σχέση εργασίας μόνιμη ή αορίστου χρόνου, από φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994, σύμφωνα με τις ιατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4607/2019 (Α 65).

Η Ε.Ε.Ε.Π. είναι ανεξάρτητη διοικητική Αρχή (η Αρχή), η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 (Α 38) και του μέρους Δ΄, κεφάλαιο Η΄, άρθρα 25 έως 54 του ν. 4002/2011 (Α 180), όπως ισχύει, είναι αρμόδια για τη ρύθμιση, τον έλεγχο και την εποπτεία της αγοράς των τυχερών και των τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων.

Η χρονική διάρκεια της απόσπασης είναι για τέσσερα (4) έτη και πραγματοποιείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Αρχής, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4607/2019 (Α 65). Οι προς πλήρωση θέσεις με απόσπαση είναι πενήντα (50) και κατανέμονται, ανά κατηγορία και κλάδο, ως εξής:

1. Εννέα (9) θέσεις κλάδου ΠΕ Μηχανικών, όλων των ειδικοτήτων των Πολυτεχνικών σχολών ΑΕΙ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει και δύο (2) θέσεις ΤΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων των σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών ΑΤΕΙ σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει, με εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αντικείμενα:
α. Σχεδιασμός, επεξεργασία και κατάρτιση νομοθετικών ή/και κανονιστικών διατάξεων.
β. Εποπτεία, έλεγχος και παρακολούθηση συμμόρφωσης φορέων του ιδιωτικού ή/και του δημοσίου
τομέα προς ειδικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις.
γ. Διενέργεια ελέγχων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
δ. Εφαρμογή διαδικασιών αδειοδότησης ή/και πιστοποίησης.
ε. Εποπτεία, έλεγχος και παρακολούθηση υλοποίησης δημόσιων συμβάσεων έργων ή συμβάσεων
παραχώρησης έργων.
στ. Διοίκηση έργου (project management).
ζ. Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός.
η. Κατάρτιση ή/και έλεγχος κάθε είδους συμβάσεων, διακηρύξεων, εκθέσεων απόψεων.

2. Είκοσι (20) θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων του Ε.Α.Π., σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει και εννέα (9) θέσεις κλάδου ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού με πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΤΕΙ συμπεριλαμβανομένων και των πτυχίων Π.Σ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 50/2001, και με εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αντικείμενα:
α. Σχεδιασμός, επεξεργασία και κατάρτιση νομοθετικών ή/και κανονιστικών διατάξεων.
β. Εφαρμογή διαδικασιών αδειοδότησης ή/και πιστοποίησης.
γ. Εποπτεία, έλεγχος και παρακολούθηση συμμόρφωσης φορέων του ιδιωτικού ή/και του δημοσίου τομέα προς ειδικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις.
δ. Διενέργεια ελέγχων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
ε. Εποπτεία, έλεγχος και παρακολούθηση υλοποίησης συμβάσεων έργων και συμβάσεων υπηρεσιών.
στ. Στατιστική ανάλυση, συγκριτική μελέτη και επεξεργασία δεδομένων.
ζ. Ανάλυση οικονομικών μεγεθών τομέων της αγοράς ή/και ισολογισμών και αναλυτικών οικονομικών καταστάσεων νομικών προσώπων.
η. Κατάρτιση Προϋπολογισμού, διαμόρφωση και σύνταξη στοιχείων Ισολογισμού.
θ. Υλοποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής συστημάτων Εσωτερικού ελέγχου.
ι. Υλοποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής συστημάτων μέτρησης της απόδοσης ή/και της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.
ια. Υλοποίηση και παρακολούθηση συστημάτων διοίκησης και ελέγχου ποιότητας.
ιβ. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
ιγ. Διοίκηση έργου (project management)
ιδ. Στρατηγικός ή/και επιχειρησιακός σχεδιασμός.
ιε. Κατάρτιση ή/και έλεγχος κάθε είδους συμβάσεων, διακηρύξεων, εκθέσεων απόψεων.

3. Οκτώ (8) θέσεις κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με πτυχίο ή δίπλωμα όπως ορίζεται από το άρθρο 6 του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει και δύο (2) θέσεις ΤΕ Πληροφορικής με πτυχίο ή δίπλωμα όπως ορίζεται από το άρθρο 14 του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει, με εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αντικείμενα:
α. Μηχανικός συστημάτων:
− Πολύ καλή γνώση δικτύων (πρωτόκολλο TCP/IP, QoS, Load Balancer, NGFW, παραμετροποίηση ενεργού εξοπλισμού Router, Switches κ.λπ.)
− Πολύ καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων Windows Server (2012, 2012 R2, 2016)
− Καλή γνώση Active directory
− Καλή γνώση MS-Exchange 2013 ή νεότερο
− Καλή γνώση σε τεχνολογίες virtualization (VMware - vSphere με όλες τις βασικές λειτουργίες)
− Καλή γνώση τηλεφωνικών κέντρων (παραμετροποίηση και εγκατάσταση open source λύσεων)
− Ανάπτυξη μοντέλων δεδομένων και αναφορών. Διαχείριση δικτύων ή/και Windows Server ή/και Active directory ή/και MS-Exchange 2013 ή νεότερο ή/και διαχείριση Βάσεων Δεδομένων.
β. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών:
− Front End:
− HTML, AJAX, JavaScript, JQuery, CSS
− Back-End:
− Microsoft .NET Framework C# ή VB.NET
− Πολύ καλή γνώση ASP.NET (συγκεκριμένα Microsoft Web Forms ή/και Microsoft MVC
− Ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον SharePoint 2013/2016
− ή/και PHP
− Βάσεων Δεδομένων:
− MS-SQL Server
− MySQL
γ. Data Warehouse και Business Intelligence:
− Ανάπτυξη υποδομών αποθετηρίων δεδομένων (Data Warehouse)
− Γνώσεις πακέτων μετασχηματισμού δεδομένων - ETL (κατά προτίμηση Microsoft SQL Server
Integration Services (SSIS))

Η υποβολή των δικαιολογητικών δύναται να πραγματοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους:
α. Είτε αυτοπροσώπως στο Τμήμα Κεντρικού Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης στο ισόγειο του κτιρίου της Ε.Ε.Ε.Π., επί της οδού Αχαρνών 17 και πλατείας Μαυροκορδάτου.
β. Είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:
Προς: Την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων
Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων
Αχαρνών 17 και Πλατεία Μαυροκορδάτου, ΤΚ 104 38, Αθήνα
γ. Είτε ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@gamingcommission.gov.gr.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019. Για πρόσθετες πληροφορίες και περαιτέρω διευκρινίσεις στα τηλέφωνα: 211 1075023 (κα Σοφία Κατινάκη), ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@gamingcommission.gov.gr.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΔΗΜΟΣΙΟ
15 θέσεις Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων
ΑΣΕΠ
ΑΣΕΠ 3Κ/2020 - 187 θέσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ
ΑΣΕΠ
4Κ/2020 - 2.909 θέσεις στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι
ΑΣΕΠ
1Ε/2020 - 15 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και Ελεγκτών Ιατρών
ΑΣΕΠ