Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 13/09/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θέση Διευθυντή στη Νομική υπηρεσία , δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Προκήρυξη θέσης CONS/AD/147/19
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Υπηρεσία JUR.5, Νομική υπηρεσία, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις
Τόπος εργασίας Βρυξέλλες, κτίριο Justus Lipsius
Τίτλος της θέσης Διευθυντής
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
13 Σεπτεμβρίου 2019 - 12:00 μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών)

Ποιοι είμαστε
Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) επικουρεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και τα προπαρασκευαστικά όργανά τους σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων τους. Παρέχει συμβουλές και υποστήριξη στα μέλη και τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων νομικές και πολιτικές συμβουλές και υποστήριξη για τον συντονισμό με τα άλλα θεσμικά όργανα, την επεξεργασία συμβιβασμών, την κατάρτιση σχεδίων κειμένων, καθώς και όλες τις πρακτικές λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την καλή προετοιμασία και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου.

Η Νομική Υπηρεσία του Συμβουλίου είναι ο νομικός σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου και επικουρεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και τα προπαρασκευαστικά όργανά του, την Προεδρία και τη ΓΓΣ, προκειμένου να διασφαλίζονται η νομιμότητα και η ποιότητα κατά τη σύνταξη των πράξεων. Σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Συμβουλίου, συμβάλλει στην εξεύρεση νομικά ορθών και πολιτικά αποδεκτών λύσεων, ακολουθώντας δημιουργική προσέγγιση όταν χρειάζεται. Για το σκοπό αυτό, παρέχει γνωμοδοτήσεις με απόλυτη αμεροληψία, προφορικώς ή γραπτώς, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου ή με δική της πρωτοβουλία, για οποιοδήποτε ζήτημα νομικής φύσεως. Η Νομική Υπηρεσία εκπροσωπεί επίσης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο στις διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων της Ένωσης.

Η Νομική Υπηρεσία έχει ως πάγιο στόχο να παρέχει εγκαίρως συμβολές διακρινόμενες από απαρέγκλιτη τήρηση του δικαίου, αμεροληψία και σαφήνεια.

Η Νομική Υπηρεσία αποτελείται από έξι θεματικές διευθύνσεις που καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της Ένωσης και μια διεύθυνση που είναι υπεύθυνη για την ποιότητα της νομοθεσίας. Η Διεύθυνση 5 είναι υπεύθυνη για φακέλους σχετικούς με τον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της προστασίας δεδομένων, των πολιτών και της πολιτικής προστασίας.

Τι προτείνουμε
Θέση του διευθυντή της Διεύθυνσης 5 σε ένα πολιτικά και νομικά ενδιαφέρον περιβάλλον, ως επικεφαλής μιας ομάδας 11 νομικών υψηλής εξειδίκευσης και υποστηρικτικού προσωπικού. Υπό την αιγίδα του γενικού διευθυντή, θα διαχειρίζεστε τη Διεύθυνσή σας και τους πόρους της κατά τρόπο επαγγελματικό, θα οργανώνετε τις δραστηριότητές της και θα στηρίζετε και θα κινητοποιείτε το προσωπικό στο έργο του. Θα διασφαλίζετε την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων που παρέχονται από τη Διεύθυνση καθώς και την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία τόσο εντός της Διεύθυνσης όσο και με τις άλλες Διευθύνσεις, καθώς και με άλλες υπηρεσίες της ΓΓΣ.

Θα παρέχετε, ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος, συμβουλές και γραπτές ή προφορικές γνώμες σε υψηλό επίπεδο σχετικά με νομικά και θεσμικά ζητήματα στο Συμβούλιο, την ΕΜΑ ή άλλα προπαρασκευαστικά όργανα, καθώς και στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου. Στους τομείς αρμοδιότητας της διεύθυνσης, θα συμβουλεύετε την Προεδρία και/ή τη ΓΓΣ σχετικά με νομικές πτυχές των φακέλων προκειμένου να συμβάλλετε στην εξεύρεση λύσεων που θα είναι νομικά ορθές και πολιτικά αποδεκτές.

Θα παρακολουθείτε τις εργασίες του Συμβουλίου, της ΕΜΑ και, εάν χρειάζεται, άλλων προπαρασκευαστικών οργάνων, θα λαμβάνετε μέρος σε συνεδριάσεις και, κατά περίπτωση, σε ενημερώσεις και/ή διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμβιβασμών και την εξεύρεση λύσεων. Θα εκπροσωπείτε τη Νομική Υπηρεσία σε επίπεδο διευθυντών τόσο εντός της ΓΓΣ όσο και εκτός αυτής, ειδικά στις σχέσεις της με την Προεδρία και με άλλα θεσμικά όργανα. Επίσης, θα επικουρείτε και θα εκπροσωπείτε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο σε νομικές διαφορές και, όταν χρειάζεται, σε υποθέσεις ενώπιον των δικαστηρίων της ΕΕ.

Σε γενικές γραμμές θα μπορείτε να σχεδιάζετε και να οργανώνετε την εργασία σας κατά τρόπο ευέλικτο, με την επιφύλαξη των ωρών εργασίας σε σχέση με τις συνεδριάσεις της ΕΜΑ και του Συμβουλίου στους τομείς δραστηριότητας της Διεύθυνσης και θα μπορείτε να επωφελείστε από τις ρυθμίσεις της ΓΓΣ σχετικά με την περιστασιακή τηλεργασία. Ενίοτε απαιτούνται αποστολές στο εξωτερικό, π.χ. στο Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο, συνήθως εντός της ΕΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για την επιλογή του επιτυχόντος υποψηφίου η Διορίζουσα Αρχή επικουρείται από συμβουλευτική επιτροπή επιλογής. Η συμβουλευτική επιτροπή επιλογής θα επικουρείται από κέντρο αξιολόγησης. Οι εκθέσεις που συντάσσονται από το κέντρο αξιολόγησης παύουν να ισχύουν δύο έτη μετά την ημερομηνία πραγματοποίησης των σχετικών ασκήσεων ή με τη λήξη της σύμβασης-πλαισίου μεταξύ της ΓΓΣ και του εν λόγω κέντρου αξιολόγησης, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι η προγενέστερη.

Η συμβουλευτική επιτροπή επιλογής αρχικά θα αξιολογήσει και θα συγκρίνει τα προσόντα, την πείρα και το ενδιαφέρον όλων των υποψηφίων, βάσει των αιτήσεών τους. Βάσει αυτής της συγκριτικής αξιολόγησης, η συμβουλευτική επιτροπή επιλογής θα καταρτίσει έναν πρώτο κατάλογο με τους καταλληλότερους κατά την άποψή της υποψηφίους, οι οποίοι και θα κληθούν σε πρώτη συνέντευξη. Επειδή αυτή η πρώτη επιλογή βασίζεται σε συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, το γεγονός ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της θέσης δεν εγγυάται πρόσκληση σε πρώτη συνέντευξη. Μεταξύ των υποψηφίων που θα κληθούν στη συνέντευξη, η συμβουλευτική επιτροπή επιλογής θα προεπιλέξει τους υποψηφίους που θα περάσουν από κέντρο αξιολόγησης αποτελούμενο από εξωτερικούς συμβούλους προσλήψεων, και από δεύτερη συνέντευξη με τη συμβουλευτική επιτροπή επιλογής.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Θέση Αρχαιολόγου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ)
3 θέσεις τεχνικού με δίπλωμα τεχνολογικού ινστιτούτου ή Γεωλογίας
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση του προέδρου των τμημάτων προσφυγών
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Θέση Διευθυντή στην υπηρεσία για Φυτοϋγειονομικά και κτηνιατρικά θέματα
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
37 κενές μόνιμες θέσεις τεχνικού στο τμήμα δημοσίων έργων
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ