Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 28/06/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Θέση Διευθυντή του Καρδιολογικού Τμήματος Παίδων και Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) ιδρύθηκε, σε συνέχεια της δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, προς το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει του Ν. 2012/1992 και λειτουργεί βάσει του νόμου αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4565/2018, και του εκάστοτε Εσωτερικού Κανονισμού του με σκοπό την παροχή άριστων υπηρεσιών υγείας στους τομείς της Καρδιολογίας και της Καρδιοχειρουργικής.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του και προς εκπλήρωση των σκοπών του, το ΩΚΚ προκηρύσσει τη θέση του Διευθυντού του Καρδιολογικού Τμήματος Παίδων και Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.
Απαραίτητα προσόντα: (α) Η κατοχή τίτλου ειδικότητας Παιδιατρικής ή Καρδιολογίας τουλάχιστον από 12ετίας και αποδεδειγμένη εμπειρία και απασχόληση σε διεθνούς κύρους αναγνωρισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα σε όλους τους τομείς της παιδοκαρδιολογίας και των συγγενών καρδιοπαθειών ενηλίκων.

(β) Αποδεδειγμένη εξειδίκευση στην Παιδοκαρδιολογία & τις Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε αποκτηθέντες τίτλους διεθνούς αναγνώρισης.
(γ) Η άσκηση επαρκούς επαγγελματικού έργου σε διευθυντική θέση (ως Διευθυντής ή Υποδιευθυντής).
(δ) Επιστημονικό έργο το οποίο να τεκμαίρεται από δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις (PubMed & Scopus) και συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα της αντίστοιχης ειδικότητας.
(ε) Εκπαιδευτικό έργο.
(στ) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψήφιους, απαιτείται αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
(ζ) Ηλικία όχι μεγαλύτερη των εξήντα (60) ετών, κατά την ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας, δεδομένου ότι η προκήρυξη γίνεται για θητεία τριών (3) ετών με δυνατότητα ανανέωσης άλλων τριών (3) ετών.
Επιθυμητά προσόντα: Διδακτορική διατριβή

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το αργότερο μέχρι την 28.06.2019 σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά :
1. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής τους εμπειρίας, συνοδευόμενο από αντίστοιχα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας από τα νοσηλευτικά ιδρύματα στα οποία αποκτήθηκε.
2. Κατάλογο του συγγραφικού και επιστημονικού έργου του υποψηφίου, όπως επίσης και κατάλογο των αναφορών των εργασιών τους από άλλους συγγραφείς (citation index), καθώς και υπολογισμό του συντελεστού απήχησης (impact factor).
3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμου πτυχίου εξωτερικού και όλων των τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.
4. Αντίγραφα τίτλου ειδικότητας, άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, βεβαίωση εγγραφής οικείου Ιατρικού Συλλόγου.
5. Πιστοποιητικά από τα οποία αποδεικνύεται η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται πιστοποιητικό άριστης γνώσης της ελληνικής γλώσσας).
6. Έγγραφα τα οποία να πιστοποιούν την συγκέντρωση των λοιπών απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων.
7. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
8. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν (για τους άρρενες υποψήφιους).
9. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα διατηρήσει άλλη έμμισθη θέση μετά την πρόσληψή του (θα υποβληθεί μετά από την κρίση, από τον υποψήφιο ο οποίος θα επιλεγεί).
10. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (θα υποβληθεί μετά από την κρίση, από τον υποψήφιο ο οποίος θα επιλεγεί).
Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει είτε να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή, σε κατάλληλο υλικό φορέα (USB ή CD), στο Τμήμα Προσωπικού-Μισθοδοσίας, είτε να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση mn@ocsc.gr έως την 28.06.2019.
Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη. Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
Θέσεις για πλαστικούς χειρουργούς, δερματολόγους, ιατρούς σε αναμονή ειδικότητας
ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
θέσεις εργασίας για γιατρούς άνευ ειδικότητας
BIOTYPOS
Θέσεις εργασίας για γιατρούς ειδικευμένους δερματολόγους ή πλαστικούς χειρουργούς
CDM MEDICAL GROUP
Θέσεις εργασίας για γιατρούς σε αναμονή για ειδικότητα δερματολογίας και πλαστικής
CDM MEDICAL GROUP
Γενικός γιατρός για Αθήνα, Πάτρα, Ρόδο και Λεμεσό
CDM MEDICAL GROUP