Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 31/05/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Θέση Τεχνικού Μηχανών εξωσωματικής κυκλοφορίας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) προκηρύσσει μια (1) θέση Τεχνικού Μηχανών Εξωσωματικής Κυκλοφορίας. Ο υποψήφιος ο οποίος θα επιλεγεί θα συνάψει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ενός (1) έτους, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα
Α.1. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας ή Τεχνολογικής κατεύθυνσης, ή ισότιμο του εξωτερικού, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
Α.2. Τίτλο εξειδίκευσης Τεχνικού Εξωσωματικής Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υγείας ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο από το European Board of Cardiovascular Perfusion (EBCP), ή από το American Board of Cardiovascular Perfusion (ABCP).
Α.3. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (ή ανώτερου). Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψηφίους, απαιτείται πολύ καλή γνώση (σε επίπεδο C1 ή ανώτερο) και της ελληνικής γλώσσας.

Επιθυμητά Προσόντα
Ε.1. Μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενο συναφές με το επάγγελμα.
Ε.2. Πιστοποιημένη εργασιακή εμπειρία διενέργειας 500 τουλάχιστον περιστατικών, ως υπεύθυνος Τεχνικός Εξωσωματικής Κυκλοφορίας.
Ε.3. Πολύ καλή (C1)/άριστη (C2) γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα κριτήρια του πίνακα που ακολουθεί. Η επιλογή του υποψηφίου στον οποίο θα προσφερθεί η θέση θα πραγματοποιηθεί με βάση την βαθμολογία την οποία θα έχει επιτύχει.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά :
1. Πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.
2. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και εργασιακής εμπειρίας.
3. Αντίγραφα :
- πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμου πτυχίου εξωτερικού (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ),
- τίτλου εξειδίκευσης,
- άλλων τίτλων σπουδών,
- πιστοποιητικού/ών γλωσσομάθειας,
- της αστυνομικής ταυτότητας,
- βεβαιώσεων/πιστοποιητικών επιστημονικής & επαγγελματικής δραστηριότητας.
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (θα υποβληθεί μετά την κρίση, από τον υποψήφιο ο οποίος θα επιλεγεί).
5. (για τους άρρενες υποψηφίους) Πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν έως την Παρασκευή 31.05.2019 και ώρα 15:00, σε ηλεκτρονική μορφή είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση mn@ocsc.gr, είτε με ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης δεδομένων (CD ή USB) το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί επί αποδείξει στο Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού-Μισθοδοσίας του ΩΚΚ (Λ. Συγγρού 356, 176 74 Καλλιθέα, τηλ. 210 94 93 103) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 έως 15:00.

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση ερευνητή Β Βαθμίδας στο ΚΕΠΕ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ & ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ)
Θέση Ερευνητή Β Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Προκήρυξη για τη θέση του Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
2 θέσεις Ερευνητών βαθμίδας Β στον ΕΛΓΟ Δήμητρα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
2 θέσεις Εντεταλμένων Ερευνητών βαθμίδας Γ στον ΕΛΓΟ Δήμητρα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ