Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 31/05/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θέση ορισμένου χρόνου στο λογιστήριο του Οργανισμού

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

O Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70 (Ι)/2016 - εφεξής ο Νόμος) και συγκεκριμένα της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 4, γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη στελέχωση μίας (1) θέσης (Κλ. Α8) στο Λογιστήριο του Οργανισμού για περίοδο απασχόλησης τουλάχιστον 24 μηνών.

Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Εκτελεί καθήκοντα οικονομικής διαχείρισης στο Λογιστήριο του Οργανισμού.
(β) Εκτελεί καθήκοντα που αφορούν τη χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
του Οργανισμού και των Αθλητικών Φορέων του τόπου.
(γ) Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την εφαρμογή της περί Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Νομοθεσίας, την ετοιμασία εκθέσεων / μελετών τεχνοοικονομικής φύσης, την τήρηση στατιστικών στοιχείων / πινάκων κλπ στο Λογιστήριο του Οργανισμού.
(δ) Ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα και εκθέσεις, διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται, εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.
(ε) Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
(στ) Παροχή καθοδήγησης και εκτέλεση διάφορων υποθέσεων ή και θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Λογιστηρίου του Οργανισμού.
(ζ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.


Απαιτούμενα Προσόντα:
(1) Οι αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
(2) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
(3) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής Γλώσσας. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(5) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Λογιστική (συμπεριλαμβανομένου του προσόντος του μέλους του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου), Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση.
(Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(6) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική Ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση για πρόσληψη, Έντυπο Γεν. 1 ΚΟΑ. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).
2. Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτητές κατέχουν τα απαιτούμενα, από το Σχέδιο Υπηρεσίας της Θέσης, προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
3. Το έντυπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν από τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού στην οδό Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου, Έγκωμη, Λευκωσία, 1ος όροφος, Αρχείο ΚΟΑ ή από την πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://cyprussports.org/gr/ (Έντυπα / Θέσεις Εργασίας).


4. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό Φάκελο με την ένδειξη Αίτηση για τη στελέχωση μίας (1) θέσης (Κλ. Α8) στον Τομέα / Κλάδο της Οικονομικής Διαχείρισης / Λογιστήριο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και να παραδοθούν στη Γραμματεία έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή υπόψη Γενικής Διευθύντριας Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού στη Διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου, 2400 Έγκωμη, Λευκωσία.
5. Να πληρούν τις προϋποθέσεις του Κράτους για να εργαστούν στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Αιτήσεις:
1. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 31/5/2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.
2. Για πληροφορίες αναφορικά με τη θέση, οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στα Γραφεία του ΚΟΑ, τηλ. 22897000.


ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα πιο κάτω αντίγραφα:
1. Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
2. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
3. Βεβαίωση συμπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (για τους άρρενες).
4. Ακαδημαϊκά Προσόντα (σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, μεταπτυχιακό, διδακτορικό κ.ά.).
5. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης ή εξετάσεων ή άλλων προσόντων που αναφέρονται στην αίτηση (π.χ. τεκμηρίωση αγγλικής γλώσσας).
6. Αποδεικτικά στοιχεία Επαγγελματικής Πείρας σύμφωνα με την προκήρυξη.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Vacancy for Neurologists
CYPRUS INSTITUTE OF NEUROLOGY
Research Assistant Position
INSTITUTE OF MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Θέση με απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Administrative Assistant
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΥΛΟΥ
3 Κενές θέσεις δικηγόρου της Δημοκρατίας
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ