Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 07/06/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

4 θέσεις Ερευνητών Β και Ειδικού Λειτουργού Επιστήμονα στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη, μετά από κρίση ειδικής επιτροπής, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Ερευνητής Β’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: Πολιτική Κοινωνιολογία
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επιστημονικό έργο στον χώρο της Πολιτικής
Κοινωνιολογίας, να έχουν ασχοληθεί με σύγχρονα ζητήματα του κλάδου και να
διαθέτουν επαρκές δημοσιευμένο έργο και δεξιότητες στη χρήση ποσοτικών και
ποιοτικών μεθόδων.


1 Ερευνητής Β’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: Αγροτική Ανθρωπολογία
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επιστημονικό έργο στην Αγροτική Ανθρωπολογία καινα έχουν ασχοληθεί με τις σχέσεις πόλης-υπαίθρου (κοινωνικο-οικονομικοί μετασχηματισμοί, πολιτισμικές ταυτότητες, συγκρούσεις, υφαρπαγή γης,πληθυσμιακές ροές από και προς την ύπαιθρο), να διαθέτουν επαρκές δημοσιευμένο έργο, καθώς και δεξιότητες στη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων.


1 Ερευνητής Β’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνιολογία της Πόλης και του Πολιτισμού
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επιστημονικό έργο στη μελέτη της σύγχρονης αστικήςζωής και των πολιτισμικών πρακτικών που αναπτύσσονται στο πλαίσιό της, να διαθέτουν επαρκές δημοσιευμένο έργο, καθώς και δεξιότητες στη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
1) Διδακτορικό δίπλωμα σε επιστημονικό κλάδο θετικών, ανθρωπιστικών, κοινωνικών, οικονομικών ή τεχνικών επιστημών και υψηλή επιστημονική εμπειρία και κατάρτιση.
2) Τα προσόντα για τη βαθμίδα Γ΄: Οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζουν και να εκτελούν ερευνητικά έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμουν τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγούν ή επιβλέπουν. Επίσης, απαιτείται να έχουν κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε
επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα.
3) Τα προσόντα για τη βαθμίδα Β΄: Επιπλέον, οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν
τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνουν και να διευθύνουν προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζουν και να κατευθύνουν την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επιμέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητούν και να προσελκύουν οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου ή του Κέντρου και να προωθούν
πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης, απαιτείται να έχουν κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχουν διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχουν προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους και η συμβολή τους στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές.


1 Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: Ανάλυση αστικού περιβάλλοντος με έμφαση στη χρήση ανοιχτών χώρων
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επιστημονικό έργο και δεξιότητες καινοτομικής και διεπιστημονικής ανάλυσης και μελέτης του χώρου και των σχέσεων των ανθρώπωνκαι των τοπικών κοινωνιών με τις σύγχρονες αλλαγές του αστικού και του περιαστικού δημόσιου χώρου.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1)Διδακτορικό δίπλωμα ή άλλος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε επιστημονικό κλάδο θετικών, ανθρωπιστικών, κοινωνικών, οικονομικών ή τεχνικών επιστημών ή μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε ειδικό επιστημονικό τομέα σε ερευνητικό ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και εμπειρία στον σχεδιασμό ή εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων.
2) Οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα σχεδιασμού και
εκτέλεσης τεχνολογικής έρευνας ή τεχνολογικού έργου που να καταλήγουν στην κατασκευή πρότυπου προϊόντος, διαδικασίας ή μεθόδου και κατανομής τμημάτων ή φάσεών τους σε άλλους ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες ή ερευνητές, επίσης ικανότητα καθοδήγησης ή επίβλεψης άλλων ειδικών λειτουργικών επιστημόνων ή ερευνητών και πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους.
3) Επιπλέον, οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα οργάνωσης και καθοδήγησης τεχνολογικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και ικανότητα συντονισμού και καθορισμού κατευθύνσεων στην τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη επιμέρους έργων ενός προγράμματος. Απαιτείται, επίσης, τεκμηριωμένη ικανότητα προώθησης
πρωτοποριακών ιδεών στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομίαανάπτυξης νέων τεχνικών, καθώς και η αποφασιστική συμβολή στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών, τεχνολογικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Παράλληλα, απαιτούνται πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους και
συγκεκριμένη προσφορά στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας,
αναγνωρισμένη από άλλους συναδέλφους τους.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (η οποία θα συνοδεύεται από επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας και εξειδίκευσης, καθώς και των εγγράφων που αποδεικνύουν ότι έχουν όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε), Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού, 8ος όροφος, Κρατίνου 9 & Αθηνάς, Τ.Κ. 105 52, Τ.Θ. 3236, Αθήνα Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 7491636 & 210 7491674 (κ.κ. Γυπαράκη Αθηνά & Μπουτζιωρή Ιουλία).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 07-06-2019 (15.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΛΙ0469ΗΕΟ-Κ5Ν/document


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση ερευνητή Β Βαθμίδας στο ΚΕΠΕ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ & ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ)
Θέση Ερευνητή Β Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Προκήρυξη για τη θέση του Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
2 θέσεις Ερευνητών βαθμίδας Β στον ΕΛΓΟ Δήμητρα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
2 θέσεις Εντεταλμένων Ερευνητών βαθμίδας Γ στον ΕΛΓΟ Δήμητρα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ