Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 14/06/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Θέση προέδρου τμήματος προσφύγων στο γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), εφεξής καλούμενο το Γραφείο, αναζητά υποψηφίους για την πλήρωση της θέσης/των θέσεων προέδρου τμήματος προσφυγών.
Τίτλος θέσης ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 13
Τύπος σύμβασης Έκτακτος υπάλληλος
Κωδικός αναφοράς VEXT/19/17/AD13/BOA_Chairperson
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 14 Ιουνίου 2019 μεσάνυχτα (ώρα Αλικάντε)
Τόπος εργασίας Αλικάντε, ΙΣΠΑΝΙΑ
Προβλεπόμενη ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων Από 1η Ιανουαρίου 2020


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλους τους ακόλουθους όρους κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων:
Γενικοί όροι (5)
-Να είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να απολαύουν πλήρως των πολιτικών τους δικαιωμάτων
-Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει της οικείας νομοθεσίας περί στρατολογίας
-Να διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται (6) για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων
-Να είναι σωματικά ικανοί για την άσκηση των καθηκόντων τους
-Να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν πλήρη πενταετή θητεία από την προβλεπόμενη ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους, προτού συμπληρώσουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, ήτοι το τέλος του μήνα κατά τον οποίο ο υποψήφιος συμπληρώνει το 66ο έτος της ηλικίας του (7). Η προβλεπόμενη ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων είναι η 1η Ιανουαρίου 2020.

Εκπαίδευση
-Να έχουν επίπεδο εκπαίδευσης το οποίο αντιστοιχεί σε ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές και πιστοποιείται από την κατοχή πτυχίου, όταν η κανονική διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα ή περισσότερα έτη
H
-Να έχουν επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με πτυχίο και πείρα τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τρία έτη.
Επαγγελματική πείρα (8)
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 15 ετών (16 ετών σε περίπτωση πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τριών ετών), η οποία αποκτήθηκε μετά το αντίστοιχο πτυχίο.

Τουλάχιστον δέκα από τα 15 προαναφερόμενα έτη πείρας πρέπει να έχουν αποκτηθεί στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας, από τα οποία τέσσερα τουλάχιστον στον τομέα των σημάτων ή/και των σχεδίων και υποδειγμάτων.

Γλωσσικές γνώσεις
-ʼριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (τουλάχιστον επίπεδο C1) - Γλώσσα 1
-Ικανοποιητική γνώση μίας από τις γλώσσες του Γραφείου (τουλάχιστον επίπεδο Β2) στο μέτρο που είναι αναγκαίο για τα καθήκοντα που καλούνται να ασκήσουν - Γλώσσα 2 (9)

Οι πέντε γλώσσες του Γραφείου είναι η αγγλική (EN), η γαλλική (FR), η γερμανική (DE), η ιταλική (IT) και η ισπανική (ES). Τα επίπεδα αντιστοιχούν στα επίπεδα που καθορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Γενικές διατάξεις
Η διαδικασία επιλογής διενεργείται υπό την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Γραφείου.

Προπαρασκευαστικές εργασίες
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει προεξεταστική επιτροπή η οποία θα διενεργήσει προκαταρκτική αξιολόγηση των αιτήσεων και θα διεξαγάγει συνεντεύξεις με τους καλύτερους υποψηφίους.

Από τους επικρατέστερους υποψηφίους βάσει των κριτηρίων επιλογής που περιγράφονται στο σημείο 4 ενδέχεται να ζητηθεί έλεγχος των γλωσσικών τους γνώσεων, καθώς και της επαγγελματικής τους πείρας ή/και άλλων δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων. Οι υποψήφιοι με τους οποίους θα επικοινωνήσει το Γραφείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προεπιλογής δεν θα κληθούν κατ’ ανάγκη σε συνέντευξη. Η εν λόγω επικοινωνία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα βήμα στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής των πλέον κατάλληλων υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Η προεξεταστική επιτροπή θα ενημερώσει τους υποψηφίους σχετικά με την κατάσταση της διαδικασίας σύμφωνα με την εντολή που έχει λάβει από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Συνέντευξη
Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο Αλικάντε. Οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα ενημερωθούν εγκαίρως για την ακριβή ημερομηνία και ώρα. Η συνέντευξη θα διεξαχθεί σε μία από τις γλώσσες του Γραφείου (EN, FR, DE, IT, ES), διαφορετική από τη μητρική γλώσσα του υποψηφίου που αναφέρεται στην αίτηση υποψηφιότητας.

Κατά τη συνέντευξη θα ελεγχθούν οι γνώσεις και η πείρα του υποψηφίου σε θέματα που αφορούν τα καθήκοντα που θα του ανατεθούν (τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες συμπεριφοράς και οι πτυχές που απαριθμούνται στα κριτήρια επιλογής), τις δραστηριότητες του EUIPO, τη γνώση του περιβάλλοντος της ΕΕ, όπως επίσης και την καταλληλότητά του για την εκτέλεση των προβλεπόμενων καθηκόντων και για εργασία σε διεθνές περιβάλλον.

Οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν και σε άλλες συνεντεύξεις ή δοκιμασίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται ανωτέρω.

Κατάλογος υποψηφίων και διορισμός

Η προεξεταστική επιτροπή θα συντάξει έκθεση σχετικά με τις προπαρασκευαστικές εργασίες την οποία θα διαβιβάσει στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο με τη σειρά του θα αποφασίσει σχετικά με τους υποψηφίους που θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο που θα προταθεί στο Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 166 του κανονισμού για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΣΕΕ). Πριν από τον διορισμό τους, οι επιλεγέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν να προβούν σε δήλωση ενώπιον αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσουν σε ερωτήσεις των μελών της.

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο της αίτησης που διατίθεται στον ιστότοπο του Γραφείου: https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/vacancies
Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: MBBCSecretariat@euipo.europa.eu.
Οι αιτήσεις που αποστέλλονται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορέα αποστέλλονται στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:
Chairperson of the Management Board
EUIPO - European Union Intellectual Property Office
Avenida de Europa, 4
E - 03008 Alicante
ΙΣΠΑΝΙΑ

Οι αιτήσεις πρέπει να παραληφθούν μέχρι τα μεσάνυχτα στις 14 Ιουνίου 2019.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Elementary Teacher - Pinewood
ANATOLIA COLLEGE
School Librarian - Pinewood
ANATOLIA COLLEGE
2 Θέσεις Administrator and Risk Management and Business Continuity Planning
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
15 κενές θέσεις διοικητικών λειτουργών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Laboratory Scientific Officer
CYPRUS INSTITUTE OF NEUROLOGY