Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 31/05/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

3 θέσεις Πολιτικού Μηχανικού και Βοηθών Γραμματειακού Λειτουργού στο συμβούλιο αποχετεύσεων Λεμεσού

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Εκτελεστικού Μηχανικού (Τομέας Πολιτικής Μηχανικής), (Θέση Πρώτου Διορισμού) και δύο (2) κενών θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Θέση Πρώτου Διορισμού).
Αναγκαίες Προϋποθέσεις Διορισμού.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 19 των περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1999 έως 2019 κανένας δε διορίζεται στην Υπηρεσία εκτός αν:
(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του Συμβουλίου, πολίτης κράτους μέλους,
(β) συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές,
(γ) κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός,
(δ) δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα,
(ε) είναι καλού χαρακτήρα,
(στ) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την υπηρεσία του Συμβουλίου ή τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους για πειθαρχικό παράπτωμα,
(ζ) πιστοποιείται από εγκεκριμένο από το Συμβούλιο γιατρό ως κατάλληλος από πλευράς υγείας γι' αυτή τη θέση, ύστερα από ιατρική εξέταση που συμπεριλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα.
Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου, να επιτρέψει σε ειδική περί¬πτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους και δεν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της υποπαραγράφου (α) υποβάλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί εφόσον δοθεί σχετική έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Με βάση τα οικεία Σχέδια Υπηρεσίας της κάθε θέσης που ζητείται για πλήρωση, τα απαιτούμενα προσόντα και τα καθήκοντα φαίνονται πιο κάτω:

1. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Θέση Πρώτου Διορισμού) (1 θέση) Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Εφαρμόζει τους περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμους και Κανονισμούς καθώς και τους περί Οδών και Οικοδομών Νόμους και Κανονισμούς.
(β) Οργανώνει και κατευθύνει την εκτέλεση ή/και επίβλεψη έργων πολιτικής μηχανικής ή/και αρχιτεκτονικής ή άλλων έργων που του ανατίθενται, περιλαμβανομένης και της εποπτείας έργων που εκτελούνται με σύμβαση, τηρεί δελτία εργασιών και ετοιμάζει εκθέσεις προόδου τούτων.
(γ) Φροντίζει, συντονίζει και προγραμματίζει για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία και συντήρηση του αποχετευτικού συστήματος, δηλαδή του κτιριακού, ηλεκτρομηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας και συντήρησης των αγωγών, αντλιοστασίων κτλ.
(δ) Συλλέγει δεδομένα και στοιχεία, εκπονεί μελέτες και σχέδια για νέα έργα, περιλαμβανομένων των κατασκευ¬αστικών σχεδίων, των προδιαγραφών και των δελτίων ποσοτήτων, καταμετρά έργα ή/και εκτελεί χωρο- μετρήσεις.
(ε) Ετοιμάζει εκθέσεις όσον αφορά έργα πολιτικής μηχανικής και τις μελλοντικές ανάγκες επέκτασης του αποχετευτικού δικτύου ή/και εκθέσεις προόδου όσον αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος. Ετοιμάζει και ελέγχει προγράμματα αναφορικά με τη λειτουργία, συντήρηση και αξιοποίηση του εξοπλισμού του Συμβουλίου. Είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη ετοιμασία καταστάσεων ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και άλλων υλικών του εξοπλισμού του Συμβουλίου.
(στ) Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
(ζ) Δέχεται σύμφωνα με οδηγίες, το κοινό και δίδει πληροφορίες σε θέματα που αφορούν τον τομέα του.
(η) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν. Σημείωση:
Oι υπάλληλοι θα εργάζονται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας, με ειδικό ωράριο ή με σύστημα βάρδιας ή/και με σύστημα αναμονής και κλήσεων ^n call) όπως ήθελε αποφασιστεί από το Συμβούλιο, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα. Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική ή στη Μηχανολογία και εγγραφή στον οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης σύμφωνα με την περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου νομοθεσία.
(Σημ. Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
2. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
4. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή/και διετής πείρα σε θέμα ή θέματα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.
Σημειώσεις:
1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις όπως ήθελε καθοριστεί από το Συμβούλιο.
2. Για τις ανάγκες του Συμβουλίου στην παρούσα Δημοσίευση απαιτείται Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική και εγγραφή στον οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης σύμφωνα με την περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου νομοθεσία.
(Σημ. Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
3. Όσοι διοριστούν θα πρέπει μέσα σε δύο χρόνια από το διορισμό τους και πριν ο διορισμός τους επικυρωθεί, να επιτύχουν σε εξετάσεις πάνω στον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς του ΣΑΛΑ καθώς και στις Διατάξεις που διέπουν τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων του Συμβουλίου.

2. ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (Θέση Πρώτου Διορισμού) (2 Θέσεις)
Καθήκοντα και ευθύνες:
(1) Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα που περιλαμβάνουν: (α) Καταχώρηση, αρχειοθέτηση εγγράφων και αποστολή αλληλογραφίας,
(β) Τήρηση αρχείων και ευρετηρίων καθώς και άλλων αναγκαίων μητρώων ή/και βιβλιοθήκης, (γ) Χειρισμό φωτοτυπικών μηχανών, πολυγράφου, λογιστικών μηχανών, ηλεκτρονικού υπολογιστή ή/και άλλου γραφειακού εξοπλισμού και τεχνικών μέσων,
(δ) Χειρισμό μικρού ταμείου, εισπράξεις και πληρωμές χρημάτων και έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων, (ε) Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Συμβουλίου.
(2) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου.
(3) Δακτυλογραφεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με ακρίβεια και ταχύτητα.
(4) Εκτελεί καθήκοντα ιδιαίτερης γραμματέας ή/και χειρίζεται το τηλεφωνικό σύστημα του Συμβουλίου.
(5) Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όπου τούτο χρειάζεται.
(6) Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την αποθήκευση υλικών, που περιλαμβάνουν την παραλαβή και έκδοση υλικών, την τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, τη λειτουργία μεθόδου εντόπισης και παρακολούθησης υλικών κ.λ.π. σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς και Οδηγίες.
(7) Διεξάγει αλληλογραφία, ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου.
(8) Σε Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό ( προηγούμενη ονομασία θέσης Γραφέας) της Κλίμακας Α7 δυνατό να ανατεθούν καθήκοντα υπεύθυνου αρχείου.
(9) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.
Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύνανται να ανατεθούν σε αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.

Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(3) Επιτυχία σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας στην Ελληνική και Αγγλική δακτυλογραφία με ταχύτητα 35 τουλάχιστον λ.κ.λ.
(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, εχεμύθεια, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
(5) Επιτυχία στην Ενδιάμεση Εξέταση στη Λογιστική (!ntenriediate) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που θα έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών ως ισότιμη ή/και επιτυχία σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας στην Ελληνική ή/και Αγγλική Στενογραφία με ταχύτητα όχι λιγότερη από 80 λ.κ.λ. ή/και πείρα στο χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών θα αποτελεί πλεονέκτημα.
Σημειώσεις:
1. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού νόμου.
2. Οι διοριζόμενοι θα πρέπει μέσα σε δύο χρόνια από το διορισμό τους και πριν ο διορισμός τους να επικυρωθεί, να συμπληρώσουν με επιτυχία οποιαδήποτε σειρά μαθημάτων που θα οριστεί από το ΣΑΛΑ.

3. Υπάλληλοι που υπηρετούσαν κατά την 1/1/98:
(α) Θα προχωρούν από την Κλίμακα Α2 στην Κλίμακα Α5, μόλις φτάσουν στο σημείο της Κλίμακας Α2 που αντιστοιχεί με την αφετηρία της Κλίμακας Α5 και στη συνέχεια από την Κλίμακα Α5 στην Κλίμακα Α7, μόλις φτάσουν στο σημείο της Κλίμακας Α5 που αντιστοιχεί με την αφετηρία της Κλίμακας Α7. Αν όμως, ευρίσκοντο σε σημείο της Κλίμακας Α2 ψηλότερο από την αφετηρία της Κλίμακας Α5 θα τοποθετούνται από την εν λόγω ημερομηνία στην Κλίμακα Α5 με βάση το μισθό τους στην Κλίμακα Α2. Ανάλογη ρύθμιση θα γίνεται και για εκείνους που ευρίσκοντο σε σημείο της Κλίμακας Α5 ψηλότερο από την αφετηρία της Κλίμακας Α7, και θα τοποθετούνται από την εν λόγω ημερομηνία στην Κλίμακα Α7 με βάση το μισθό τους στην Κλίμακα Α5.
(β) Θα παίρνουν μία προσαύξηση με την ένταξή τους στην Κλ. Α7, η οποία αντιστοιχεί με την προσαύξηση που θα έπαιρναν κατά την προαγωγή τους στην προηγούμενη θέση Γραφέα, 1 ης Τάξης (Κλίμακα Α7).
4. Η ανέλιξη των υπαλλήλων από την Κλ. Α2 στην Κλ. Α5 και στη συνέχεια στην Κλ. Α7 θα γίνεται νοουμένου ότι οι υπάλληλοι θα έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται στη Σημείωση 2.
5. Ανάλογα με τις ανάγκες τις υπηρεσίας οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.
Γραπτή και Προφορική εξέταση για τη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού βάσει του Νόμου 6(Ι)/1998
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση του Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού θα κληθούν σε γραπτές εξετάσεις, οι δε επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις, δυνατό να κληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο και σε προφορική εξέταση όπως προνοείται στο Νόμο για την Αξιολόγηση Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία, Νόμος 6(Ι)/1998 μέχρι 2018 για θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Α7.
Η ημερομηνία και ο τόπος που θα γίνει η γραπτή εξέταση όπως επίσης και περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά την εξεταστέα ύλη, θα ανακοινωθούν αργότερα και θα γνωστοποιηθούν με συστημένη ατομική επιστολή/πρόσκληση. 3.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν αίτηση για πρόσληψη και να την υποβάλουν με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, οδός Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, Κτίριο Α, Τ.Θ. 50622, 3608 Λεμεσός, όχι αργότερα από τις 31 Μαίου 2019, μέχρι τις 14.30. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Αιτητές που θα αποστείλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικώς παρακαλούνται όπως στην αριστερή άνω γωνία του φακέλου να αναγράφουν τις λέξεις ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΑΛΑ - ΘΕΣΗ: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ- ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ή ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ δηλαδή την αντίστοιχη θέση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση. Θα πρέπει στην κάθε αίτηση οι υποψήφιοι να επισυνάψουν τα αντίστοιχα αντίγραφα των απολυτηρίων, πτυχίων, πιστοποιητικών κ.λ.π. που κατέχουν.
Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Για έντυπα αιτήσεων, αντίγραφα του Σχεδίου Υπηρεσίας και άλλες σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποτείνονται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sbla.com.cy ή στα Γραφεία του Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση ή στο τηλέφωνο 25881900 κατά τις εργάσιμες ώρες.
Καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά από τις 14.30 της 31ης Μαίου 2019 (τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων). Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Elementary Teacher - Pinewood
ANATOLIA COLLEGE
School Librarian - Pinewood
ANATOLIA COLLEGE
2 Θέσεις Administrator and Risk Management and Business Continuity Planning
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
15 κενές θέσεις διοικητικών λειτουργών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Laboratory Scientific Officer
CYPRUS INSTITUTE OF NEUROLOGY