Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 17/05/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

15 Θέσεις με απόσπαση στην ΑΔΙΠ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, δεδομένων των αυξανόμενων οργανωτικών και λειτουργικών αναγκών και για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της ΑΔΙΠ, κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω στελέχωσή της κατά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση 3ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων Προσωπικού -Υπαλλήλων Μονίμων ή Αορίστου Χρόνου οι οποίοι ήδη υπηρετούν στον δημόσιο και τον ευρύτερο Δ.Τ., Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ. και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με αντικείμενο εργασίας την έκδοση προκηρύξεων, τη διενέργεια διαγωνισμών, τη σύνταξη πρακτικών και διοικητικών πράξεων οικονομικού περιεχομένου, τη σύνταξη συμβάσεων προμηθειών, την έκδοση οικονομικών αναφορών, Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης/ΑΔΙΠ, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με αντικείμενο εργασίας τη λογιστικοποίηση δαπανών, τις πληρωμές δαπανών, την έκδοση σχετικών οικονομικών αναφορών, Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης/ ΑΔΙΠ, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
2ΠΕ Διοικητικού με αντικείμενο εργασίας τη διαχείριση πρωτοκόλλου και αλληλογραφίας, τη διαχείριση συνεδριάσεων και τη σύνταξη πρακτικών, την έκδοση διοικητικών πράξεων και τη διαχείριση μητρώου προσωπικού, Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης/ ΑΔΙΠ, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
2ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων με αντικείμενο εργασίας τη μετάφραση κειμένων στο ζεύγος γλωσσών Αγγλικά-Ελληνικά, τη μετάφραση υλικών διασφάλισης ποιότητας (εκθέσεις, αναφορές, πρότυπα, κ.ά), την επιμέλεια κειμένων, Δ/νση Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας, ΑΔΙΠ, Αθήνα Αττικής.
2 Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) (προσωπικού μόνιμου/ΙΔΑΧ) με αντικείμενο εργασίας την υποστήριξη για τον προγραμματισμό, συντονισμό και την εν γένει οργάνωση της εφαρμογής των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας στα ΑΕΙ, την παρακολούθηση, αποτύπωση και επεξεργασία των διαδικασιών πιστοποίησης, τον έλεγχο και την επεξεργασία
προτάσεων πιστοποίησης, τη διενέργεια αλληλογραφίας και των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων με Ιδρύματα και επιτροπές πιστοποίησης, Δ/νση Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας, ΑΔΙΠ, Αθήνα Αττικής.
2 ΠΕ Πληροφορικής και 1 Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχανικών Η/Υ (προσωπικού μόνιμου/ΙΔΑΧ), με αντικείμενο εργασίας τη διαχείριση και υποστήριξη των εφαρμογών λογισμικού, την εξαγωγή αναφορών από Βάσεις Δεδομένων, την αναζήτηση, συλλογή, ανάλυση και ταξινόμηση δεδομένων ποιότητας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΑΔΙΠ, τον σχεδιασμό και την παραγωγή αναφορών, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση web εφαρμογών και τη συντήρηση ιστοσελίδας της ΑΔΙΠ, Δ/νση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης ΑΔΙΠ, Αθήνα Αττικής.
3 Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (προσωπικού μόνιμου/ΙΔΑΧ) με αντικείμενο εργασίας την εκπόνηση μελετών, την επεξεργασία και υποστήριξη θεμάτων που άπτονται της διασφάλισης ποιότητας, την επεξεργασία δεδομένων ανώτατης εκπαίδευσης σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, Κέντρο Μελετών & Ερευνών, Αθήνα Αττικής.
1 Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Νομικής Επιστήμης (προσωπικού μόνιμου/ΙΔΑΧ) με αντικείμενο εργασίας τη νομική και διοικητική υποστήριξη της Υπηρεσίας σε θέματα δημόσιας διοίκησης, Κέντρο Μελετών & Ερευνών, Αθήνα Αττικής.


1) Η απασχόληση στην Αρχή είναι ιδιαίτερα απαιτητική λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου της.
2) Η Αρχή δεν δεσμεύεται να επιλέξει ή να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων που θα υποβάλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στο πλαίσιο της πρόσκλησης αυτής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ανταπόκρισης στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά το επισυναπτόμενο υπόδειγμα με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: adipapospaseis@adip.gr με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένα 6 αρχεία (με μορφή pdf) με ονομασίες αντίστοιχα:
1. Αίτηση - ονοματεπώνυμο υποψηφίου,
2. CV - ονοματεπώνυμο υποψηφίου,
3. Πιστοποιητικό ΥΜ - ονοματεπώνυμο υποψηφίου
4. Tίτλοι & πιστοποιητικά - ονοματεπώνυμο υποψηφίου (όλοι οι τίτλοι σπουδών & τα
πιστοποιητικά ξένης γλώσσας και Η/Υ σε ένα pdf αρχείο).
5. Εμπειρία - ονοματεπώνυμο υποψηφίου (όλα τα αποδεικτικά σε ένα pdf αρχείο).
6. ΥΔ - ονοματεπώνυμο υποψηφίου.
Το ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο Θέμα θα πρέπει να φέρει την ένδειξη Αίτηση συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στην Α.ΔΙ.Π..

Πληροφορίες στo τηλ.: 210 9220944, (εργάσιμες ημέρες, 11.00π.μ.-14.00μ.μ.) ή στο e-mail:
adipapospaseis@adip.gr , (κ. Γ. Κωστοπούλου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17-05-2019 (15.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΒΥ1Ι5Ζ-ΥΜΥ/document


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση ερευνητή Β Βαθμίδας στο ΚΕΠΕ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ & ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ)
Θέση Ερευνητή Β Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Προκήρυξη για τη θέση του Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
2 θέσεις Ερευνητών βαθμίδας Β στον ΕΛΓΟ Δήμητρα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
2 θέσεις Εντεταλμένων Ερευνητών βαθμίδας Γ στον ΕΛΓΟ Δήμητρα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ