Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 15/05/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2 θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών στην ΑΔΙΠ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Υποστήριξη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) - Νέα Φάση (ΟΠΣ: 5010714) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 στους άξονες προτεραιότητας 6,8,9, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα), καλούμενα εφεξής συνεργάτες, για την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παραπάνω πράξης και, ειδικότερα, για την επιστημονική και τη στατιστική επεξεργασία δεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι συνεργάτες που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με την ΑΔΙΠ.


Το έργο αφορά σε υπηρεσίες σχετικές με την πιστοποίηση των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) και των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ) των ΑΕΙ και υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας σχετικών δεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, η ΑΔΙΠ ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δύο (2) επιστήμονες, εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι θα έχουν ως έργο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των πιστοποιήσεων.

Α1. Ειδικότερα, το υπό ανάθεση έργο αφορά σε: επεξεργασία των προτάσεων πιστοποίησης, των δεδομένων ποιότητας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας
(ΟΠΕΣΠ) και αντίστοιχων δεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης διεθνώς. Ειδικότερα, το αντικείμενο απασχόλησης περιλαμβάνει αποδελτίωση, κατάταξη, ανάλυση δεδομένων από τις
προτάσεις πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και των εσωτερικών συστημάτων ποιότητας, συσχέτισή τους και παραγωγή δεικτών, οριζόντια επεξεργασία των πεδίων του ΟΠΕΣΠ όπως αυτά
συμπληρώνονται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, ποιοτικό έλεγχο δεδομένων, συσχετισμό τους με διεθνή δεδομένα και παραγωγή αναφορών.


Δ1. Απαιτούμενα προσόντα (επί ποινή αποκλεισμού)
1. Πτυχίο οικονομικών επιστημών ή επιστημών διοίκησης ή εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής ή κοινωνικών και πολιτικών επιστημών ή επιστημών εκπαίδευσης (κατάταξη της UNESCO ISCED-F 2013), ελληνικού ή ομοταγούς ΑΕΙ της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ).
2. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών οικονομικών επιστημών ή επιστημών διοίκησης ή εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής ή κοινωνικών και πολιτικών επιστημών ή επιστημών εκπαίδευσης (κατάταξη της UNESCO ISCED-F 2013), ελληνικού ή ομοταγούς ΑΕΙ της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ).
3. Πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή [http://www.asep.gr].
4. Πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2) [http://asep.gr].
5. Συναφής εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών με το υπό ανάθεση έργο.


Δ2. Συνεκτιμώμενα προσόντα (με μονάδες βαθμολόγησης)
1. Διδακτορικό τίτλο σπουδών συναφή με το υπό ανάθεση έργο (Α.1) (20%).
2. Επαγγελματική εμπειρία στον χώρο της διοίκησης ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (40% -
2 μονάδες ανά μήνα και μέχρι 40 μονάδες μέγιστο), πέραν των 6 μηνών της ενότητας Δ1.5.
3. Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε θέματα σχετικά με το υπό ανάθεση έργο της ενότητας A.1 (10% - 1 έως 5 δημοσιεύσεις, με 2 μονάδες ανά δημοσίευση).
4. Δομημένη συνέντευξη (30%) με τις παρακάτω θεματικές ενότητες ερωτήσεων: i) η αντίληψη της/του υποψηφίου για τον ρόλο τους σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης
(στην ενότητα αυτή λαμβάνεται υπόψη και το κείμενο πρότασης των 500 λέξεων της/του υποψηφίου (15%), ii) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα (10%), iii) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης του έργου διασφάλισης ποιότητας των ΑΕΙ (5%).

Η συνολική κατ’ αποκοπή αποζημίωση για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανάθεσης έργου ορίζεται μέχρι το ποσό των 2.000€ ανά μήνα πλήρους απασχόλησης επί τη διάρκεια της σύμβασης σε μήνες,
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων και του ΦΠΑ.
Η υποβολή των παραπάνω στοιχείων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση adipsymvaseis@adip.gr με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένα επτά
(7) αρχεία (με μορφή pdf) με ονομασίες αντίστοιχα:
1. Αίτηση - ονοματεπώνυμο υποψηφίου,
2. CV - ονοματεπώνυμο υποψηφίου,
3. Πρόταση - ονοματεπώνυμο υποψηφίου
4. Υπεύθυνη Δήλωση - ονοματεπώνυμο υποψηφίου.
5. Τίτλοι Σπουδών- ονοματεπώνυμο υποψηφίου (όλοι οι τίτλοι σπουδών σε ένα pdf αρχείο).
6. Εμπειρία - ονοματεπώνυμο υποψηφίου (όλα τα αποδεικτικά σε ένα pdf αρχείο).
7. Εργασίες - ονοματεπώνυμο υποψηφίου (όλα τα αντίγραφα σε ένα pdf αρχείο).


Το ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο ΘΕΜΑ θα πρέπει να φέρει την ένδειξη ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΠ ΜΕ ΑΠ 9641/16-04-2019.
Σημείωση: Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν περισσότερα από ένα ηλεκτρονικά μηνύματα σε περίπτωση που ο όγκος των αρχείων το απαιτεί.
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής λήγει την Τετάρτη 15-05-2019 (ώρα 14:00), μόνον ηλεκτρονικά και σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας


Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην κ. Γ. Κωστοπούλου, τηλ. 210-9220944 (εσωτ. 137) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12:00-14:00

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
2 Θέσεις Ερευνητών Β στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ
4 θέσεις ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ στον ΕΛΓΟ Δήμητρα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Θέση Ερευνητή Β Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Προκήρυξη για τη θέση του Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
2 θέσεις Ερευνητών βαθμίδας Β στον ΕΛΓΟ Δήμητρα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ