Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 31/05/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ

Θέση Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ ανακοίνωσε την προκήρυξη της θέσης γενικού διευθυντή.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Γενικού Διευθυντή πρέπει:
- Να είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και να κατέχουν τα προσόντα διορισμού σε θέση Ερευνητή Βαθμίδος Α΄ ή αντίστοιχης βαθμίδας καθηγητή ΑΕΙ. Τα προσόντα του ερευνητή Α΄ βαθμίδας ειδικότερα, είναι: Αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς του, να έχει συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας.


- Nα διαθέτουν αξιόλογη επιστημονική εμπειρία στους επιστημονικούς τομείς δραστηριοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ ή εν γένει στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.
- Να διαθέτουν αποδεδειγμένη ικανότητα στην άσκηση διοικητικών - διευθυντικών καθηκόντων.
- Nα διαθέτουν αποδεδειγμένη ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού και ικανότητα διαχείρισης και ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
- Να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Για τους μη Έλληνες πολίτες απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Να μην έχουν συμπληρώσει κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας το εξηκοστό τρίτο (63ο) έτος της ηλικίας τους.
- Να διαθέτουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται ενδεικτικώς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς επίσης και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
- Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
- Γνώση της γαλλικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα πρέπει να κατατεθούν σε10 αντίτυπα, ήτοι αναλυτικά:
σε δύο (2) αντίτυπα σε έντυπη μορφή, και τρία (3) σε ηλεκτρονική μορφή (CD ROM κ.λπ.). στην ελληνική γλώσσα, και σε δύο (2) αντίτυπα σε έντυπη μορφή, και τρία (3) σε ηλεκτρονική μορφή (CD ROM κ.λπ.). στην αγγλική γλώσσα
στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (www.pasteur.gr): Βασιλίσσης Σοφίας 127, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα, υπ΄ όψιν Γραφείου Ανθρωπίνων Πόρων, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων
Τηλέφωνο: 210 6478857, 210 6478858
E-mail: prosopiko@pasteur.gr
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση ερευνητή Β βαθμίδας στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Θέση ερευνητή Β βαθμίδας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Πλήρωση της θέσης του Διευθυντή στο ΕΑΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
2 Θέσεις Ερευνητών Β στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ